Jaarverslag 2017

Economie en werkgelegenheid

Bijdrage(n) verbonden partijen

NV Groningen Airport Eelde

 

Beleidsrisico’s in relatie tot de verbonden partij

Alle aandeelhouders hebben besloten tot verdere investeringen in GAE. De gemeente Groningen heeft ook een besluit genomen om mee investeren voor een eenmalige lumpsum bijdrage van 6 miljoen EUR en voorts al haar aandelen te vervreemden. In de komende jaren zal moeten blijken in hoeverre het investeringsscenario werkelijkheid wordt.

Relevante beleidsinformatie

 

Het openbaar belang betreft de bereikbaarheid van Groningen door de lucht. De gemeente heeft besloten om haar aandelen te vervreemden.

 

Euroborg NV

Beleidsrisico’s in relatie tot de verbonden partij

FC Groningen is de belangrijkste huurder van de Euroborg. Er is een terugloop van de bezoekersaantallen (landelijke trend) en ranking eredivisie zijn van belang zijnde aspecten als huurder.

Relevante beleidsinformatie

 

Het doel is om een topsport zorgcomplex aan de Laan Corpus den Hoorn te ontwikkelen, waarin het trainingscomplex van FC Groningen gehuisvest wordt. Inmiddels is via een raadsbesluit de financiering geregeld en kan de planvorming verder worden opgepakt. Het trainingscomplex moet onderdak bieden aan de jeugdteams van FC Groningen en medische voorzieningen voor alle topsportclubs in Groningen. Euroborg NV wordt de opdrachtgever en gaat delen van het gebouw gaan verhuren en verkopen.

 

Community Network Noord-Nederland BV

 

Beleidsrisico’s in relatie tot de verbonden partij

Geen.

Relevante beleidsinformatie

CNNN zal op basis van de vastgestelde visie “Glashelder” haar activiteiten verder proberen uit te breiden (o.m. bedrijfsterreinen, regio, samenwerking).

 

Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenpark Rengers

Beleidsrisico’s in relatie tot de verbonden partij

De gemeente Groningen is voor 1/3 deel risicodragend. De gemeenten Slochteren en Hoogezand-Sappemeer zijn ieder voor 1/3 risicodragend.

Relevante beleidsinformatie

 

De GR Rengers is in 1994 samen met de gemeenten Slochteren en Hoogezand-Sappemeer opgericht met als doel het bevorderen van de economische ontwikkeling en werkgelegenheid rond het stedelijk knooppunt Groningen door is gedaan door middel van het gezamenlijk ontwikkelen en exploiteren van een kwalitatief hoogwaardige en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar intergemeentelijk bedrijvenpark Rengers (gelegen bij Hoogezand). Op 19 oktober 2017 is een brief naar de raad gegaan over wensen/bedenkingen ten aanzien van de opheffing GR. GR wordt in 2018 opgeheven.

 

Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam ‘Eems Dollard Regio’

Beleidsrisico’s in relatie tot de verbonden partij

Er zijn geen specifieke risico’s.

Relevante beleidsinformatie

 

De Eems Dollard Regio (EDR) is een openbaar lichaam voor grensoverschrijdende samenwerking. Wij zijn lid van de EDR net als één van de ongeveer 100 andere voornamelijk gemeentelijke leden uit Noord-Nederland en Niedersachsen die lid zijn. De EDR heeft als voornaamste taak om grensoverschrijdende projecten te stimuleren en Europese subsidies in dat verband te verstrekken.

 

NV Waterbedrijf Groningen

Beleidsrisico's in relatie tot ’de verbonden partij

Geen

Relevante beleidsinformatie

 

De missie van Waterbedrijf Groningen is om als maatschappelijke onderneming de waterbelangen in de regio duurzaam veilig te stellen. Waterbedrijf Groningen is niet alleen een leverancier van verschillende soorten water, maar levert ook een bijdrage aan zaken als volksgezondheid, natuurbehoud, het creëren van duurzame bronnen, bestuurlijke vraagstukken, ruimtelijke ordening, werkgelegenheid en innovatie. Het openbaar belang wordt vertegenwoordigd door de levering van drinkwater aan ruim 280.000 woningen en bedrijven in de provincie Groningen en in Tynaarlo (Drenthe). Waterbedrijf Groningen is samen met de gemeente Groningen voor 50% aandeelhouders in Warmtestad BV.

 

Enexis Holding NV (netwerkbedrijf), Attero Holding NV (voorheen Essent Milieu) en Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (EPZ Borssele)

Beleidsrisico’s in relatie tot de verbonden partij

De aandeelhouders lopen zeer beheerst geachte risico’s op Enexis voor de niet -tijdige betaling van rente en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement van Enexis en voor het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.

 

Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag 20 duizend euro), art 2.:81 BW.

Relevante beleidsinformatie

 

Het publieke belang van deze drie deelnemingen betreft het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water.

 

Met de verkoop van de aandelen van Essent BV in 2009 is de Gemeente Groningen voor 1,18% direct aandeelhouder geworden van Enexis Holding N.V., Attero Holding N.V. (verkocht in 2014 aan Waterland), Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (verkocht in 2011), CBL Vennootschap BV, Claim Staat Vennootschap BV, Vordering op Enexis BV en Verkoop Vennootschap BV.

 

Op dit moment resteert alleen nog de lening van de 4e tranche. De 4e tranche mag niet vervroegd worden afgelost. Afhankelijk van het resultaat van een aantal financiële ratio’s zou de 4e tranche eventueel geconverteerd kunnen worden in eigen vermogen.

 

Naar verwachting zal de vennootschap eind 2019/begin 2020 geliquideerd kunnen worden.

 

Stichting SIG te Groningen

Beleidsrisico’s in relatie tot de verbonden partij

Geen.

Relevantie beleidsinformatie

Het doel van de stichting is het bevorderen van industrie, handel, nijverheid, ambacht en andere dienstverlening in of in de omgeving van Groningen. De stichting kan ter realisering van de doelstelling deelnemen in ondernemingen. Door het faillissement van TCN/SIG is de stichting niet meer actief. Opheffing is in afwachting van de afwikkeling van het faillissement door de curator. Na afwikkeling wordt de stichting opgeheven.

 

Stichting Ondernemerstrefpunt

Beleidsrisico’s in relatie tot de verbonden partij

Het onderwijs en het bedrijfsleven vinden elkaar niet automatisch en daar zit ook het beleidsrisico. Onderwijs en bedrijfsleven hebben elkaar nodig voor de juiste stageplaatsen, skills van leerlingen en werknemers en aansluiting van onderwijs en bedrijfsleven op actuele nieuwe ontwikkelingen.

Relevante beleidsinformatie

Stichting OTP brengt onderwijs en bedrijfsleven met elkaar in contact door stagebemiddeling, organiseren van events en het verbinden van netwerken vanuit onderwijs en bedrijfsleven.