Jaarverslag 2017

2.1.5 Talent en bedrijfsleven koppelen

We bevorderen meer en betere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Ook willen we dat aankomende professionals meer in contact komen met bedrijven uit de stad en de regio. We ondersteunen initiatieven die deze samenwerking bevorderen. Daarnaast willen we voldoende en goed gekwalificeerde arbeidskrachten in de Groningse regio behouden en aantrekken.

Wat wilden we bereiken in 2017?

We willen de ingezette lijn voortzetten en aanvullen met concrete initiatieven waarbij we uiteindelijk voldoende en goed gekwalificeerde arbeidskrachten voor de Groningse regio realiseren.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • We hebben onderwijs-bedrijfsleven initiatieven ondersteund voor (aankomend) talent;
  • Talenten en creatievelingen gekoppeld aan Groningse bedrijven en het MKB;
  • Kennisdeling gestimuleerd op het gebied van personeel;
  • Het ondernemers trefpunt (stichting OTP) ondersteund.

Conclusie

We hebben nadrukkelijk de verbinding gelegd tussen mbo, hbo, wo en het bedrijfsleven. De technologische vernieuwingen en veranderende wereld zorgen voor uitdagingen waar deze kennisinstellingen op in moeten spelen. Passen de opleidingen nog bij de banen van de toekomst? Door onderwijs en bedrijfsleven met elkaar te verbinden dragen we bij aan een betere aansluiting van de opleidingen op de vraag van werkgevers. Daarnaast hebben we ons erop gericht om talent dat in de regio nodig is te behouden. We hebben initiatieven genomen om bij studenten regionale werkgevers en kansen beter onder de aandacht te brengen. Hiermee blijven we de komende jaren door gaan.

 

Onderwijs-bedrijfsleven initiatieven ondersteund voor talent:
We hebben uitvoering gegeven aan de motie Verlaat mij niet. Met onderzoeks-partners doen we een onderzoek naar afgestudeerden mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs die de regio verlaten, waarbij een koppeling wordt gemaakt met regionale vraag;

  • We hebben samen met de Rijks Universiteit Groningen (faculteit FEB) Business Meets University georganiseerd. Op een laagdrempelige manier zijn vragen uit het bedrijfsleven opgehaald en door studenten beantwoord. Hierdoor komen studenten in contact met bedrijven en wordt kennis gedeeld;
  • We hebben diverse congressen vanuit de RUG en Hanzehogeschool ondersteund zoals MARUG, EBF-conference, Risk TEMA en stimuleren bedrijven uit de stad en regio zich hier te presenteren. Daarmee stimuleren we de bekendheid van regionale bedrijven onder studenten;
  • Het project Regionaal Comakership werkt in de regio Groningen multidisciplinair samen. Binnen dit project werken docenten, studenten MBO, HBO en ondernemers samen aan innovatieve vraagstukken.

 

Kennisdeling gestimuleerd op het gebied van personeel en arbeid:
Het onderzoek Location Skills Audit Groningen-Assen is opgeleverd, waarin is onderzocht welke vaardigheden mensen in de regio hebben, onafhankelijk van het huidige werkveld. Hieruit volgt dat sectoren met grote vraag naar arbeid gerichter kunnen zoeken;

 

Talenten en creatievelingen gekoppeld aan het MKB:
We hebben ervoor gezorgd dat bij de Recruitment Days Groningen het regionale MKB onder de aandacht wordt gebracht bij studenten door het introduceren van een MKB-markt. Regionale bedrijven kunnen zich presenteren en studenten krijgen meer zicht op de regionale arbeidsmarkt;

  • Via de MKB student consultancy hebben studenten gewerkt aan businesscases van bedrijven uit de stad en regio waardoor het MKB aan kennis komt en studenten regionale bedrijven leren kennen.

 

Stichting Ondernemerstrefpunt ondersteund:
Ter bevordering van de verbinding tussen bedrijfsleven, mbo en hbo en de bemiddeling in stages hebben we het Ondernemers Trefpunt (OTP) ondersteund.