Jaarverslag 2017

11. SIF middelen

11. SIF middelen

Beschrijving

(Bedragen x 1.000 Euro)

Onderwerp

Begroot

Uitgaven

Afwijking

ISV-Wijkvernieuwing

Wijkvernieuwingsprojecten

500

341

159

ISV-Wijkvernieuwing

Rente reserve 2017

-214

-187

-27

ISV-Wijkvernieuwing

Wijkvernieuwing Selwerd

0

354

-354

ISV-Overig Wonen

Balanspost Rotte Kiezen Gelkingestraat 44

-53

-53

0

ISV-Overig Wonen

 2 duizend euro Stichting Forum voor Stedelijke Vernieuwing / 35 duizend euro IOO Marker - Kunst op Straat

0

37

-37

ISV-Overig Wonen

Wensen en bedenkingen investeringsfonds
Sportaccommodaties verplaatsing tennisvereniging LTC Hoogkerk

0

95

-95

ISV-Overig kwaliteit leefomgeving

Toren Natuurmonumenten Onlanden

100

100

0

ISV OHZ Variantenanalyse Auto

OHZ Variantenanalyse Auto

200

493

-293

Uitvoeringsprogramma Binnenstad

Uitvoeringsprogramma Binnenstad

-156

-24

-132

ISV-Monumenten

Pomphoes

0

200

-200

ISV-Culturele voorzieningen

Realisatie nieuwbouw huisvesting
culturele instellingen Ebbingekwartier

0

0

0

Reserve GZ: 965 duizend euro

ISV 965 duizend euro

765

0

765

ISV-Reserve

Renovatie tribune Esserberg

165

165

0

ISV-Reserve

Gebiedsprogramma 2017

1.130

1.130

0

ISV-Reserve

Uitvoeringsprogramma Binnenstad

-1.526

-1.526

0

ISV-Reserve

Zernikelaan

0

-3.500

3.500

 

Totaal

912

-2.375

3.286