Jaarverslag 2017

Investerings- en financieringsstaat

In 2017 is, exclusief grondexploitaties, voor 85,5 miljoen euro geïnvesteerd. Hier gaan wij nader in op die investeringen in relatie tot de daarvoor beschikbaar gestelde kredieten. De basis hiervoor is bijlage 4 Overzicht Investeringen. De investeringen in grondexploitaties worden in staat P van de rekening toegelicht.

 

De kredieten voorgaande jaren zijn verhoogd met 4,8 miljoen met een 2-tal projecten waarvoor in 2016 al krediet was beschikbaar gesteld, maar die nog niet in overzicht 4 Investeringen waren opgenomen. Het betreft de volgende projecten:

 • Plankosten Stationsgebied      4,3 miljoen euro;
 • Tunnel Paterswoldseweg      0,5 miljoen euro.

 

Overzicht 4 Investeringen kan als volgt worden samengevat:

Bedragen x 1 miljoen euro

 

Beschikbare kredieten:

 

Restantkredieten oude jaren

360,6

In 2017 nieuw gevoteerde kredieten

45,5

Totaal beschikbaar aan kredieten

406,1

Investeringen in 2017 (-/-)

85,5

Saldo van afgesloten kredieten (-/-)

1,8

Restantkredieten over naar 2018

318,7

 

Begin 2017 stond voor 360,6 miljoen euro aan kredieten open uit voorgaande jaren. In 2017 stelde de raad voor 45,5 miljoen euro aan nieuwe kredieten beschikbaar. In totaal was daardoor in 2017 voor 406,1 miljoen euro aan investeringskredieten beschikbaar. Met deze kredieten is in 2017 voor 85,5 miljoen euro aan investeringen verricht. Bij in 2017 afgesloten kredieten is per saldo voor 1,8 miljoen euro aan onderschrijdingen geweest. Als uitkomst staat daardoor eind 2017 nog voor 318,7 euro aan kredieten open die overgaan naar 2018 om in 2018 of latere jaren afgewikkeld te worden. Dit beeld wordt hieronder verder toegelicht.

 

Openstaande kredieten begin 2017
Begin 2017 stond voor 360,6 miljoen euro aan kredieten open uit 2016 of oudere jaren. Deze vallen als volgt onder te verdelen.

Restantkredieten voorgaande jaren

 

Stadsontwikkeling

264,1

Stadsbeheer

55,7

Vastgoedbedrijf

32,1

Nieuwbouw Harm Buiterplein

2,5

Sport 050

0,9

Oosterpoort/Stadsschouwburg

1,1

Overig

4,2

Totaal

360,6

 

De 264,1 miljoen euro eind 2016 openstaande kredieten bij Stadsontwikkeling betreft onder andere:

 • 14,9 miljoen euro Post NL-locatie;
 • 12,5 miljoen euro HOV-maatregelen netwerkanalyse Groningen-Assen;
 • 12,3 miljoen euro Sporthal Europapark;
 • 7,0 miljoen euro Transferium Hoogkerk;
 • 4,6 miljoen euro voor Gresco Jaarkrediet;
 • 1,2 miljoen euro Bessemoerstrook;
 • 120,9 miljoen euro Grote Markt;
 • 25 miljoen euro Eemskanaalzone;
 • 3,8 miljoen euro Winschoterdiep/Eemskanaal.

 

Bij de 55,7 miljoen euro bij Stadsbeheer gaat het om:

 • 24,2 miljoen euro kredieten voor sanering riolering;
 • 19,1 miljoen euro verleggen riolering aanpak ringweg Zuid;
 • 3,9 miljoen euro kredieten voor vervangingsinvesteringen in materieel;
 • 6,1 miljoen euro krediet voor vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte.

 

De 32,1 miljoen euro voor Vastgoedbedrijf betreft een hele serie kredieten onderwijs huisvesting met als grootste:

 • Reitdiep vervangende bouw van Hasselt   1,4 miljoen euro;
 • Sporthal Zuid             1,2 miljoen euro;
 • Uitbreiding capaciteit Zernikecollege      1,6 miljoen euro;
 • Gomaruscollege gymzaal          1,0 miljoen euro;
 • Gravenburg gymzaal             1,0 miljoen euro;
 • Nieuwbouw Tamarisk         1,9 miljoen euro;
 • Nieuwbouw Reitdiep College          1,2 miljoen euro;
 • Borgmanschool             2,3 miljoen euro;
 • S.J Boumaschool            2,3 miljoen euro.

 

De 0,9 miljoen euro bij Sport 050 betreft voornamelijk renovatie en vervanging diverse sportvelden.

De 1,1 miljoen euro bij Oosterpoort/Stadsschouwburg betreft restantkredieten vervangingsinvesteringen.

De 4,2 miljoen euro Overig betreft onder andere: 2,2 miljoen euro restantkredieten voor ICT-investeringen.

 

Nieuwe kredieten

In 2017 voteerde de raad, exclusief grondexploitaties, voor 45,5 miljoen euro aan nieuwe kredieten. Deze vallen als volgt onder te verdelen.

 Nieuwe kredieten

 

Stadsontwikkeling

15,8

Stadsbeheer

8,8

Vastgoedbedrijf

8,8

Sport 050

6,3

Oosterpoort/Stadsschouwburg

2,3

Overig

3,5

Totaal

45,5

 

De 15,8 miljoen euro nieuw krediet bij Stadsontwikkeling betreft onder andere:

 • 4,3 miljoen euro aanvullend krediet Binnenstadvisie Bestemming Binnenstad;
 • 4,2 miljoen euro Nieuwbouw huisvesting culturele instellingen Ebbingekwartier;
 • 4,0 miljoen euro Fietstunnel Papiermolen.

 

De 8,8 miljoen euro nieuwe krediet bij Stadsbeheer bestaat uit 15,1 miljoen euro aan nieuwe krediet en 6,3 miljoen euro verlaging van krediet bij de Sanering Riolering.

 

De 15,1 miljoen euro betreft:

 • 5,5 miljoen euro voor vervangingsinvesteringen in het materieel en het wagenpark;
 • 4,9 miljoen euro voor vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte;
 • 4,7 miljoen euro voor het rioleringsprogramma 2017.

 

De 6,3 miljoen euro bij Sport 050 betreft voornamelijk:

 • 2,4 miljoen Voorbereidingskrediet Papiermolen.
 • 3,9 miljoen euro verschillende kredieten voor voornamelijk vervanging van kunstgrasvelden.

 

 De 2,3 miljoen euro bij Oosterpoort en Stadschouwburg betreft een krediet voor routine investeringen.

 

De 3,5 miljoen euro overig bestaat onder andere uit:

 • 2,3 miljoen euro routine investeringen voor ICT.

 

Investeringen.

Met al deze kredieten is in 2017 voor 85,5 miljoen euro geïnvesteerd. Deze vallen als volgt onder te verdelen.

Investeringen 2017

 

Stadsontwikkeling

38,3

Stadsbeheer

30,8

Vastgoedbedrijf

10,4

Sport 050

3,1

Oosterpoort/Stadsschouwburg

0,7

Overig

2,2

Totaal

85,5

 

De 38,3 miljoen euro investeringen bij Stadsontwikkeling betreft voornamelijk de volgende projecten:

 • 16,7 miljoen euro voor Grote Markt;
 • 4,6 miljoen euro voor Binnenstadsvisie Bestemming Binnenstad;
 • 2,1 miljoen euro voor Transferium Hoogkerk;
 • 2,1 miljoen euro P+R Reitdiep;
 • 1,1 miljoen Plankosten Stationsgebied Groningen;
 • 1,4 miljoen euro voor HOV-maatregelen netwerkanalyse Groningen-Assen;
 • 0,6 miljoen euro voor Fietsmaatregelen netwerkanalyse Groningen-Assen.

 

De 30,8 miljoen euro aan investeringen bij Stadsbeheer betrof:

 • 13,5 miljoen verleggen riolering aanpak ringweg Zuid;
 • 6,0 miljoen euro aan vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte;
 • 5,9 miljoen euro aan investeringen in riolering;
 • 5,3 miljoen euro vervangingsinvesteringen voor voertuigen en materieel.

 

De 10,4 miljoen euro investeringen bij Vastgoedbedrijf betrof onder andere:

 • 1,9 miljoen euro voor Zonneweide Vierverlaten;
 • 1,0 miljoen euro voor Gomaruscollege capaciteitsuitbreiding gymzaal;
 • 1,0 miljoen euro voor Gresco;
 • 0,9 miljoen euro voor Huisvesting Noordelijk Belastingkantoor Trompsingel.

 

De investeringen van 3,0 miljoen euro bij Sport 050 betrof voornamelijk:

 • 2,7 miljoen euro vervanging/renovatie diverse sportvelden.

 

De 0,7 miljoen euro investeringen bij Oosterpoort/Stadsschouwburg betrof:

 • 0,7 miljoen euro vervangingsinvesteringen.

 

De 2,2 miljoen investeringen bij overig betrof:

 • 1,8 miljoen euro vervangingsinvesteringen;
 • 0,4 miljoen euro herinrichting van Lenneplaan.

 

Restantkredieten, over te boeken naar 2018
Investeringsprojecten strekken zich vaak over langere perioden uit en kredieten kennen daardoor vaak een looptijd van meerdere jaren. Om een beeld te geven van de looptijden van kredieten wordt in het Overzicht Investeringen ook de tijdsplanning van het krediet vermeld. Dat is het jaar waarin het krediet is toegekend tot en met het verwachte jaar van de financiële afwikkeling. Te zien valt dat sommige kredieten looptijden hebben van wel acht tot tien jaar. Gedurende die jaren blijven kredieten dus openstaan. Verder is het zo dat het overgrote deel van de in enig jaar (nieuw) verstrekte kredieten pas in de loop van dat jaar beschikbaar wordt gesteld. Zelfs tot in december worden door uw raad kredieten gevoteerd. Van de door de raad in enig jaar gevoteerde kredieten gaat dan ook meestal het overgrote deel als restantkrediet over naar het volgende jaar. Eind 2017 stond 318,7 miljoen euro aan restantkredieten open.

 

Restantkredieten eind 2017

 

 

Stadsontwikkeling

 

240,6

Stadsbeheer

 

33,8

Vastgoedbedrijf

 

30,5

Nieuwbouw Harm Buiterplein

 

2,5

Sport 050

 

4,0

Oosterpoort/Stadsschouwburg

 

2,7

Overig

 

4,6

Totaal

 

318,7

 

De 240,6 miljoen euro eind 2017 openstaande kredieten bij Stadsontwikkeling betreft onder andere:

 • 104,2 miljoen euro Grote Markt;
 • 29,4 miljoen euro voor Groningen Spoorzone Fiets;
 • 14,2 miljoen euro Post NL-locatie;
 • 11 miljoen euro HOV-maatregelen netwerkanalyse Groningen-Assen;
 • 10,8 miljoen euro Sporthal Europapark;
 • 7,0 miljoen euro Transferium Hoogkerk.

 

Bij de 33,8 miljoen euro bij Stadsbeheer gaat het om:

 • 18,9 miljoen euro kredieten voor sanering riolering;
 • 5,7 miljoen euro verleggen riolering aanpak ringweg Zuid;
 • 5,0 miljoen euro krediet voor vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte;
 • 4,0 miljoen euro kredieten voor vervangingsinvesteringen in materieel.
 • 0,1 miljoen euro afstandsbedieningen bruggen.

 

De 30,5 miljoen euro voor vastgoedbedrijf betreft onder andere:

 • 3,6 miljoen euro Gresco jaarkrediet;
 • 2,5 miljoen euro MFA De Wijert;
 • 2,3 miljoen euro Nieuwbouw Borgmanschool;
 • 2,3 miljoen euro Onderwijshuisvesting S.J. Boumaschool;
 • 1,9 miljoen euro Nieuwbouw Tamarisk.

 

De 4,0 miljoen euro bij Sport 050 betreft:

 • 2,3 miljoen euro voorbereidingskrediet Papiermolen;
 • 1,7 miljoen euro renovatie en vervanging diverse sportvelden.

 

De 2,7 miljoen euro bij Oosterpoort/Stadsschouwburg betreft restantkredieten vervangingsinvesteringen.

 

De 4,6miljoen euro Overig betreft onder andere:

 • 4,2 miljoen euro restantkredieten voor ICT-investeringen;
 • 0,3 miljoen euro Paslezers WIJ Teams.

 

Kredietoverschrijdingen
Eind 2017 is er sprake van een drietal kredietoverschrijdingen. Het betreft onderstaande projecten:

 • Sanering riolering 2013 (15 duizend euro).Het oorspronkelijke krediet dat voor sanering riolering 2013 dat beschikbaar was 14,315 miljoen euro. Op grond van de opgestelde nacalculatie is het krediet verlaagd met 3,112 miljoen euro. In 2017 zijn er echter alsnog kosten gemaakt voor de sanering riolering Hortensiastraat. Wij willen in april 2018 de raad voorstellen het krediet met 15 duizend euro te verhogen. Daarmee komt het totale krediet op 11,218 miljoen euro;
 • Uitbreiding St. Michael (3 duizend euro). Op 26 november 2014 onder nr. 6f heeft de raad een krediet van 316 duizend euro beschikbaar gesteld voor de aanpassing van de Sint Michaelschool. Om diverse redenen heeft de uitvoering vertraging opgelopen waardoor het project pas in 2017 is afgerond. Door die vertraging hebben wij te maken gehad met prijsontwikkelingen; de kosten zijn gestegen. Dit leidt tot een overschrijding van het krediet. Wij willen de raad vragen om dit oorspronkelijk krediet te verhogen met 3 duizend euro. Daarmee komt het totaal krediet op 319 duizend euro;
 • Omzetten natuurgrasveld rugby naar kunstgras combi rugby/voetbalveld Esserberg (86 duizend euro). De nacalculatie van de 4 projecten in het kader van het co-investeringsfonds zullen in de eerste helft van 2018 aan de raad worden voorgelegd. Op 1 van de projecten is een tekort, echter totaal van deze 4 projecten is positief. Bij de nacalculatie zal voor het overschreden project een aanvullend krediet worden gevraagd.

 

Zernikelaan
De grondexploitatie Zernike is in de beginbalans, als gevolg van BBV-regelgeving, alsnog gesplitst in een grondexploitatie deel en een infrastructureel deel (aanleg Zernikelaan). De gemaakte kosten ad 515 duizend euro waren uitgegeven onder het bestaande krediet van de grondexploitatie Zernike. Door het nu afzonderlijk presenteren van Zernikelaan in het overzicht investeringen lijkt het een kredietoverschrijding. In de herziene grondexploitatie Zernike (voorjaar 2018) wordt voor de Zernikelaan een krediet aangevraagd.