Jaarverslag 2017

Bedrijfsvoering

De wereld om ons heen verandert in snel tempo. Wij willen ons als overheid aanpassen aan de veranderende vraag van burgers, decentralisatie van taken en technologische ontwikkelingen met minder geld en middelen. Dat vraagt aanpassing van onze organisatie voor de Stad èn een bedrijfsvoering die daarbij past. Met onze bedrijfsvoering zorgen we er voor dat de dienstverlening die we leveren aan onze burgers, bedrijven en andere belanghebbenden zo optimaal mogelijk kan plaatsvinden. We zorgen dat we de opgaven voor onze Stad zo goed mogelijk realiseren.

 

Het afgelopen jaar is een vervolg gegeven aan organisatieontwikkling en zijn er concern brede opgaven gedeeld die logisch samenhangen en elkaar versterken. Vanuit een ontwikkelgerichte aanpak, werken we stapsgewijs en onderzoeken we welke interventies en vernieuwende initiatieven nodig zijn. Doel hierbij is om de gemeentelijke organisatie wendbaar en flexibel te maken, met aandacht voor daadkracht en resultaatgerichtheid.

 

We werken aan een strategische bedrijfvoeringsagenda voor 2020 om voorbereid te zijn op de toekomst. Dit doen we in samenhang met de visie op de toekomst van Groningen en omgeving (Next City). In deze paragraaf schetsen we de stand van zaken en gewenste ontwikkelingen van onze gemeentelijke bedrijfsvoering voor 2017.

 

De thema’s uit het coalitieakkoord op het gebied van bedrijfsvoering zijn:

  • Eén integraal werkende organisatie;
  • Dienstbaar aan en samenwerkend met stadjers, ondernemers en instellingen;
  • Gebruikmaken van technologische innovatie;
  • Mobiliteit, ontwikkeling van medewerkers en diversiteit van onze organisatie;
  • Deregulering.