Jaarverslag 2017

Dienstbaar aan en samenwerkend met Stadjers, ondernemers en instellingen

We willen een overheid zijn die dienstbaar is aan stadjers, ondernemers en instellingen. Steekwoorden hierbij zijn: vergroting invloed, betrokkenheid, ruimte geven en laten, co-productie, open en transparant, actiegericht, professioneel. We geven samen met anderen invulling aan de doelstellingen.

 

Toegankelijkheid
We willen toegankelijk zijn voor ál onze burgers. Daarbij gaat het om zowel de fysieke toegankelijkheid van onze gebouwen als de toegankelijkheid van onze website en stukken. Zo willen we dat onze website en stukken ook toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld blinden en slechtzienden en mensen die laaggeletterd zijn. Om de toegankelijkheid te verbeteren hebben we een actieplan toegankelijkheid opgesteld waar in staat hoe we de stad de komende jaren toegankelijker kunnen maken. Die afspraken zijn gemaakt in samenspraak met de doelgroep. In het actieplan staan ruim 30 actiepunten. We  hebben twee aanjagers aangesteld die aanspreekpunt zijn en zorgen voor de uitvoering van deze actiepunten.

 

 Lokale economie, duurzaamheid en social return
Vanuit ons inkoopbeleid hebben we ingezet op het versterken van de lokale economie, duurzaamheid en social return. Door vroegtijdig de samenwerking te zoeken, kunnen we gerichter communiceren. Bijvoorbeeld via de Groninger Ondernemers Courant en bij het opstellen en publiceren van een aanbestedingskalender. Daardoor zijn aanbestedingen vroegtijdig bekend bij het (lokale) bedrijfsleven. Voor ondernemers is het daarnaast mogelijk geworden om zich via de gemeentelijke website in te schrijven in de leveranciersdatabank. Verder hebben we samen met het Inkoopplatform Groningen ondernemersbijeenkomsten georganiseerd.

In grafiek 1 is de verdeling van de inkoopomzet over alle regio’s weergegeven. De inkoopuitgaven in de stad zijn ten opzichte van het voorgaande jaar gestegen (44,7% tegen 33,6%), het resultaat van de focus op de regionale economie en MKB uit het inkoopbeleid. Ook de regionale uitgaven zijn gestegen, naar 57,3%.

Regionale inkoopomzet

 

 Bij duurzaamheid lag onze focus op het wegnemen van belemmeringen die de ontwikkeling van duurzaamheid vertragen. Na ondertekening van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) hebben we de doelstellingen omgezet in een actieplan. Dit actieplan is vanuit de praktijk, organisatiebreed opgesteld. De aanpak is gericht op:

  • Bewustwording; MVI is nog geen gemeengoed binnen de organisatie.
  • Samenwerken; door kennis uit te wisselen tussen afdelingen onderling, maar ook met externe partijen.
  • Kennis ontwikkelen; over bijvoorbeeld Circulair Inkopen en kosten van de totale levensloopcyclus (Total Cost of Ownership).

We nemen in al onze aanbestedingen duurzaamheidseisen op. (

 

In het kader van social return hebben we 867 plaatsingen gerealiseerd als resultaat van aanbestedingen. We hebben in 43% van onze aanbestedingen social return toegepast. Voor de verdere resultaten van social return verwijzen we naar programma 1 (Werk en inkomen), deelprogramma 1.1 (Werk en activering).

 

Naast de aandacht voor de lokale economie, duurzaamheid en social return hebben we ook ingezet op innovatie via de Startup in Residence. Met dit programma worden challenges binnen de gemeente opgehaald die bij startups worden neergelegd. De ontwikkeling past binnen de transitie om bij aanbestedingen meer vraag-gestuurd te gaan uitvragen.

 

Prestatie indicatoren lokale economie, duurzaamheid en social return inkoop

We verantwoorden in dit onderdeel de indicatoren. Als er geen gegevens beschikbaar zijn staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

% duurzame inkoop (bij aanbestedingen boven

 50 duizend euro)

100%

100%

100%

% lokale inkoop (binnen gemeente Groningen)

 - inkoopwaarde besteed bij leveranciers binnen

 de gemeente ten opzichte van de totale

 inkoopwaarde

33,6%

30%

44,7%

% regionale inkoop

46,5%

50%

57,3%

Aantal mensen met een afstand tot de

 arbeidsmarkt geplaatst via inkooptrajecten

 (social return)

-

37%

43%