Jaarverslag 2017

ICT en technologische innovatie

We maken gebruik van veel grote computersystemen met veel data. Om voorbereid te zijn op de toekomst willen we onze werkwijze vernieuwen door informatietechnologie in te zetten. Dat vraagt om (big) data technologie en de ontwikkeling van deskundigheid in het nieuwe vakgebied van data science. In Groningen hebben de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool de opleiding Data Science ontwikkeld, waarvoor enkele onderzoekers van onze gemeente zijn aangemeld.

 

Informatiesamenleving
Uit een verkenning in 2016 bij het sociaal domein bleek dat er behoefte is aan inzicht in de dynamiek en verschillen per gebied in de stad. Dit ter ondersteuning van een omgevingsgerichte aanpak.

De gevolgen van de informatiesamenleving op de gemeente zijn groot. Via masterclasses Digitalisering en Innovatie voor directeuren en een summerschool voor medewerkers hebben we het bewustzijn in de organisatie vergroot. Hiermee is de basis gelegd voor een integrale visieontwikkeling.

Daarnaast zijn we gaan samenwerken met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het regionale Urban Data Center. Het Urban Data Center creëert met behulp van CBS-data een beter inzicht in de feitelijk situatie van stad en regio. In 2017 stond daarbij het functioneren van wijken en van armoede en schulden centraal.

Tot slot kunnen we melden dat we flinke stappen hebben gezet in het gebruiken van innovatieve toepassingen:

  • De Stadjerspas (blockchain-technologie);
  • Een app voor schuldhulpverlening;
  • Digitalisering van Akten Burgerlijke Stand (geboorte, overlijden en huwelijk). De digitalisering van geboorteakten is eind 2017 afgerond,  huwelijk en overlijden wordt medio 2018  afgerond. Hiermee verbeteren we onze dienstverlening en werken we efficiënter;
  • We zijn gestart met de digitalisering van Persoons- en Archiefkaarten van Burgerzaken. Dit wordt medio 2018 afgerond;
  • In het kader van Samen Organiseren zijn we gestart met de voorbereiding van het aanbieden van de digitale verhuisservice via een landelijke voorziening (MijnOverheid.nl )
  • We zijn gestart met de voorbereiding van Open Vraag Spraak Herkenning (OVSH) en de invoering van een Chatbot. Hiermee willen we de dienstverlening aan burgers verbeteren;
  • Het afhandelen van publieksmail loopt nu via een gestructureerd contactformulier met zaakgerichte afhandelingsprocedure.  
  • Nieuwe apps voor meldingen in de openbare ruimte en afvalinzameling zijn in voorbereiding.

 

Zaakgericht werken
Burgers maken niet langer de gang van het ene loket naar het andere. Onze dienstverlening wordt steeds laagdrempeliger. Zowel in wijken als door middel van digitale dienstverlening. In 2016 hebben wij ondermeer de registratie van klantcontacten en meldingen overlast op de manier van zaakgericht werken ingericht. In 2017 hebben we zaakgericht werken ingevoerd bij burgerzaken en inkomensdienstverlening. Inwoners kunnen nu bijvoorbeeld een geboorte online aangeven en melding van een huwelijk doen via internet. Ook kunnen de eerste sociale voorzieningen digitaal worden aangevraagd, zoals de bijzondere bijstand. Daarnaast zijn we gestart met voorbereidingen om onze vergunningen, waaronder de omgevingsvergunning, zaakgericht af te kunnen handelen. In het meerjarenbeeld streven we ernaar dat we uiteindelijk 90% van de publieke dienstverlening zaakgericht afhandelen. In 2017 hebben we bereikt dat we 20% van onze dienstverlening zaakgericht afhandelen (zie tabel 1).

 

Uitbesteding ICT
We zijn een Europese aanbesteding gestart voor de uitbesteding van onze generieke ICT (zoals werkplek, telefonie en de (interne) servicedesk). In de preselectie zijn vijf partijen geselecteerd op basis van onder andere geschiktheids- en selectiecriteria. De vijf geselecteerde partijen hebben we vervolgens uitgenodigd om een offerte in te dienen. Deze hebben we eind 2017 ontvangen. We zijn begonnen met de beoordeling,  gebaseerd op de beste prijs-kwaliteit verhouding. Begin 2018 gaan we hierover met twee aanbiedende partijen verder in onderhandeling.  

 

Standaardiseren software
We wilden verder werken het standaardiseren en reduceren van onze software, door plannen per informatiedomein te maken. Daarbij wilden we zoveel mogelijk inzetten op software die als een online dienst wordt aangeboden (SaaS). De plannen voor het standaardiseren en reduceren van onze software hebben we ondertussen gereed. Het uitvoeren hiervan is echter niet eenvoudig doordat de juiste oplossingen nog niet altijd in de markt beschikbaar zijn.