Jaarverslag 2017

Verbonden partijen

Jaarlijks wordt in de begroting en jaarrekening aandacht besteed aan de verbonden partijen van de gemeente. De verbonden partijen zijn vennootschappen (NV’s en BV’s), stichtingen, verenigingen en gemeenschappelijke regelingen, waar de gemeente in deelneemt. Een partij geldt als verbonden partij indien de gemeente in die partij een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeentemiddelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Een gesubsidieerde instelling geldt als zodanig niet als een verbonden partij. Verbonden partijen voeren (voor een deel) beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf zou kunnen doen. Echter, de gemeente blijft wel eindverantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s.

 

Gemeenschappelijke regelingen

 Hoofdprogramma

Eems Dollar Regio (EDR)

2. Economie & Werkgelegenheid

Bedrijvenpark Rengers

2. Economie & Werkgelegenheid

Centrumregeling Beschermd Wonen Groningen

4. Welzijn, Gezondheid, Zorg

Publieke Gezondheid & Zorg Groningen

4. Welzijn, Gezondheid, Zorg

Meerschap Paterswolde

9. Onderhoud en Beheer Openbare Ruimte

Groninger Archieven

6. Cultuur

OV-bureau Groningen Drenthe

7. Verkeer

Meerstad te Slochteren

8. Wonen

Omgevingsdienst Groningen

8. Wonen

ARCG

9. Onderhoud en Beheer Openbare Ruimte

Veiligheidsregio Groningen

10. Veiligheid

 

Vennootschappen en coöperaties

Hoofdprogramma

Thermiek BV

1. Werk en Inkomen

Groningen Airport Eelde NV

2. Economie & Werkgelegenheid

Euroborg NV.

2. Economie & Werkgelegenheid

Waterbedrijf NV

2. Economie & Werkgelegenheid

Enexis Holding/Belang elektriciteitsproductie EPZ

2. Economie & Werkgelegenheid

Community Network Noord-Nederland BV

2. Economie & Werkgelegenheid

MartiniPlaza BV

6. Cultuur

GEMM CV en BV (Meerstad)

8. Wonen

WarmteStad Holding BV

8. Wonen

Bank Nederlandse Gemeenten NV

13. Algemene Inkomsten en Post Onvoorzien

Groninger Monumentenfonds

8. Wonen

 

Stichtingen

Hoofdprogramma

WeerWerk Groningen

1. Werk en Inkomen

SIG

2. Economie & Werkgelegenheid

Ondernemers-trefpunt

2. Economie & Werkgelegenheid

Sociaal Fonds Groningen

14. Algemene Ondersteuning