Jaarverslag 2017

Wonen

Bijdrage(n) verbonden partijen

NV Groninger Monumentenfonds

Beleidsrisico’s in

 relatie tot de

 verbonden partij

Vanwege de relatief lage liquiditeit van het fonds bestaat het risico dat doelstellingen op het gebied van herbestemming van monumenten mogelijk onder druk komen te staan. Er is een plan van aanpak aangenomen in 2017 en de GMF is hierover in gesprek met externe financiers.

Relevante beleidsinformatie

 

Het Groninger Monumentenfonds waarborgt door middel van een gezonde exploitatie het behoud van monumentaal erfgoed in Groningen stad en provincie. In een gezamenlijke aanpak met provincie, gemeenten en de private sector worden aanwezige kennis en financiële middelen op het terrein van de monumentenzorg gebundeld. De gemeente Groningen had 33% van de aandelen in haar bezit. Door de omzetting van de achtergestelde lening van de gemeente in aandelen, zal het aandelen bezit stijgen naar 57%.

 

GEMM CV en GEMM BV (Grond Exploitatie Maatschappij Meerstad)

Beleidsrisico’s in

relatie tot de

verbonden partij

Meerstad is nog steeds een risicovol project (onder andere onzekere woningafzet, boekwaarde).

Relevante beleidsinformatie

 

Het doel van de CV en BV is de realisatie van een woonwijk en bedrijventerrein aan de oostkant van Groningen. De gemeente Groningen is 100% aandeelhouder.

 

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen

Beleidsrisico’s in

 relatie tot de

 verbonden partij

De bijdrage aan de begroting wordt elk jaar door de deelnemers toegezegd. De deelnemers zijn gezamenlijk als eigenaar verantwoordelijk voor de begroting en rekening.

Relevantie beleidsinformatie

De basisvoorzieningen bij de Omgevingsdienst zijn nog niet op orde. Er is inmiddels in 2016 een Verbeterplan opgesteld. De efficiencykorting van 10% in de deelnemersbijdrage is teruggedraaid. Voor 2017 en 2018 bedraagt de korting 5%. Met de hogere deelnemersbijdrage worden (deels) de kosten voor het uitvoeren van het Verbeterplan bekostigd.

 

WarmteStad BV

Beleidsrisico’s in

 relatie tot de

 verbonden partij

Na het staken van de ontwikkeling de geothermische bron in november 2017 is het noodzakelijk om 3 miljoen af te boeken ten aanzien van onze uitstaande investering in WarmteStad. Bovendien ligt er onder het warmtenet Noordwest nu geen fingerende Business Case meer. Medio 2018 moet er meer duidelijk worden over de nieuwe duurzame bron en de opbouw van nieuwe Business Case. Ondanks dat Warmtenetten in de energietransitie een essentiële rol gaan spelen, en daarmee een reguliere nutsvoorziening in onze stad worden met dito vaste klantenkring en inkomsten een vaste waarde zal worden, is het zaak weer snel een sluitende Business Case te hebben voor warmtenet Noordwest. WarmteStad heeft daarom opdracht van haar aandeelhouders met prioriteit een nieuwe Business Case op te stellen incluis het aantrekken van externe financiering en deze en de financiële betrokkenheid van de aandeelhouders daarin ter besluitvorming voor te leggen.

Relevante beleidsinformatie

 

Het openbaar belang betreft een zelfstandig warmtebedrijf dat zorgt voor duurzame warmte en/of koude voor de stad op een verantwoorde wijze en daarmee wezenlijk bijdraagt aan een energieneutraal Groningen in 2035. De kernwaarden van WarmteStad zijn duurzaam, betaalbaar en lokaal. In 2017 is de eerste fase van Warmtenet Noordwest gerealiseerd. En is het WKO pakket van NDEA overgenomen. Hiermee heeft WarmteStad naast Europapark nu ook in het Ebbingekwartier en Grunobuurt collectieve WKO’s in handen.

 

Het financieel belang van de gemeente Groningen in WarmteStad bedraagt 100 aandelen à 10 euro, totaal 1 duizend euro. Daarnaast is er een gemeentelijk rekening courant aan de BV (kredietfaciliteit) van 2,75 miljoen euro ten behoeve van WKO’s. Tevens is er tot en met 2017in totaal 6 miljoen euro kapitaal te verstrekt voor de realisatie van het warmtenet Noordwest aan WarmteStad.

 

Conform het Financieel Meerjarenplan WarmteStad financiert de gemeente Groningen de komende jaren nog 1,85 miljoen extra voor de verdere ontwikkelingen van de WKO’s. En begin 2018 volgt de laatste agiostorting van 1 miljoen euro voor het warmtenet Noordwest en is toegezegd een overbruggingskrediet voor het Warmtenet Noordwest in 2018 ter beschikking te zetten van 1,3 miljoen euro.

 

 

Gemeenschappelijke regeling Meerstad te Slochteren

Beleidsrisico’s in

 relatie tot de

 verbonden partij

Er zijn geen specifieke risico’s.

Relevante beleidsinformatie

 

De grenscorrectie tussen de gemeenten Slochteren en Groningen is per 1 jan. 2017 geëffectueerd en daarmee maakt Meerstad deel uit van de gemeente Groningen. De gemeenschappelijke regeling is per 1 september 2017 opgeheven en vervangen door een Bestuursovereenkomst met de gemeente Slochteren.