Jaarverslag 2017

8.2.1 Kwaliteit jongerenhuisvesting

Groningen groeit de komende jaren vooral door aanwas van jongeren en (internationale) studenten. We willen kwalitatief goede huisvesting voor deze doelgroep. Hierdoor blijven we een aantrekkelijk stad voor jongeren en studenten en versterken we de concurrentiepositie van de onderwijsinstellingen.

 

Uit ons eigen woonwensenonderzoek blijkt dat 58% van de jongeren een verhuiswens heeft. Veelal willen ze verhuizen naar een grotere wooneenheid met eigen voorzieningen. We willen in deze behoefte voorzien door kwalitatief hoogwaardige nieuwbouw toe te voegen op de locaties waar wij dat het meest passend vinden.

 

Naast kwalitatieve nieuwbouw streven we naar kwaliteitsverbetering in de bestaande voorraad. Met ons beleid voor kamerverhuur willen we de toevoeging van meer kamers afremmen, vooral op de plekken die qua leefbaarheid al onder druk staan. Ook stimuleren we kamerverhuurders om bestaande kamers om te zetten naar grotere appartementen of om grotere appartementen toe te voegen. Daarnaast zetten we voorlopig de subsidieregeling voor geluid-reducerende maatregelen voort.

 

We realiseren als gemeente zelf geen wooneenheden. We gaan daarom vooral inzetten op het stimuleren en mogelijk maken van projecten. Dit doen we door het verstrekken van projectfinanciering en het verleiden van beleggers om in Groningen te investeren.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

Aantal geplaatste fietsenklemmen

 

200

211

Plancapaciteit voor aantal zelfstandige woningen jongerenhuisvesting

 

700

740

Aantal zelfstandige woningen voor jongeren in de pijplijn (vergunning verleend, maar nog niet gereed gemeld)

 

650

910

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

We wilden dat de komende jaren zoveel mogelijk projecten waarop we in de woonvisie de focus hebben gelegd worden gerealiseerd. Dit wilden we stimuleren door het verstrekken van projectfinancieringen. Hiervoor wilden we de oprichting van een investeringsfonds onderzoek met marktpartijen en corporaties. Daarnaast wilden we de kwaliteit van de bestaande kamerverhuurmarkt verbeteren door uitvoering te geven aan het plan van aanpak 'Kamers in de Lift'.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

In 2017 hebben we 740 nieuwe zelfstandige woningen voor jongeren opgeleverd. Dit is iets meer dan we van tevoren hadden gepland. Zoals ook bleek in 2016 is de markt ook zonder projectfinancieringen van de gemeente in staat om tot realisatie van deze projecten te komen. Het oprichten van een investeringsfonds bleek dan ook niet nodig en we hebben deze doelstelling dan ook niet uitgevoerd. Daarnaast hebben we 211 fietsklemmen geplaatst. Ook hier hebben we de doelstelling van 200 te plaatsen fietsklemmen gehaald.

 

In 2017 hebben we verder uitvoering gegeven aan het plan van aanpak voor verbetering van de kwaliteit van de particuliere kamerverhuurmarkt (Kamers in de Lift). Om de informatieverstrekking aan internationale studenten te verbeteren is de website athomeingroningen.com gelanceerd. Aan het begin van het collegejaar 2017 - 2018 bleek dat de instroom van internationale studenten groter was dan gedacht, waardoor circa 200 - 300 internationale studenten tijdens deze piekperiode geen permanente woonruimte konden vinden. Door een intensieve samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen, De Hanzehogeschool Groningen, SSH en de gemeente Groningen is dit opgelost met het inrichten van een noodopvang aan de Van Swietenlaan 23. De huisvesting van internationale studenten heeft voor de komende jaren hierdoor prioriteit gekregen, waarbij genoemde partijen nauw samenwerken om zorg te dragen voor voldoende huisvesting.

 

Vanuit het plan van aanpak zijn we begonnen met de aanpak van misstanden op de kamerverhuurmarkt en is het idee ontstaan van onder andere het invoeren van een nieuw vergunningstelsel voor het verhuren van kamers en kleine appartementen. In 2016 lanceerden we al het Meldpunt Ongewenst verhuurgedrag om een beeld te vormen van de problematiek. Eind 2017 hebben we 54 meldingen van bedreiging en intimidatie ontvangen via het Meldpunt. Met studentenorganisaties zijn we in 2017 het gesprek gestart om tot een professionalisering van het huurteam te komen om daarmee nog betere voorlichting en ondersteuning aan studenten te kunnen bieden.

Conclusie

Eind 2016 hadden we circa 4.000 nieuwe eenheden opgeleverd voor jongeren. In 2017 zijn daar nog ruim 700 eenheden bijgekomen. Sinds de start van BOUWJONG in 2011 zitten we nu op ruim 4.700 nieuwe eenheden. Tot 2020 zitten er nog minstens 2.000 nieuwe eenheden in de planning. Door het toevoegen van deze eenheden maken we een forse kwaliteitsslag.

 

Het aanpakken van misstanden om de kamerverhuurmarkt is een ingewikkelde opgave. Toch zijn in 2017 verdere stappen gezet met bijvoorbeeld het idee van het invoeren van een nieuw vergunningstelsel voor de verhuur van kamers en kleine appartementen. Wij werken bij de aanpak van misstanden op de kamerverhuurmarkt nauw samen met studentenorganisaties zoals de Groninger Studentenbond (GSb) en het Steunpunt Bemiddelingskosten

 

Door een nauwe samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen en de gemeente Groningen hebben we met de realisatie van een noodopvang de instroom van internationale studenten weten op te vangen. De komende jaren heeft een goede huisvesting van internationale studenten prioriteit.