Jaarverslag 2017

8.6.1 Monumenten

We gaan zorgvuldig om met wat eerdere generaties Groningers ons nalieten. Via ons monumenten- en archeologiebeleid beschermen en behouden we ons cultuurhistorisch erfgoed; vanuit het besef dat de cultuurhistorie bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving van vandaag en morgen. We stellen randvoorwaarden bij verlening van omgevingsvergunningen en geven subsidies voor instandhouding. We verzorgen documentatie (bijvoorbeeld de Cultuurhistorische WaardenKaart op internet), organiseren publieksactiviteiten en communicatie (open monumentendag, Jaarboek Hervonden Stad) en werken samen met cultuurhistorische instellingen, zoals het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Daarnaast streven we naar zo min mogelijke schade door de aardbevingen en de nieuwe regelgeving aan onze monumenten.

 

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

Aantal adviezen met betrekking tot wijzigingsverzoeken bij rijks- en gemeentelijke monumenten

 

240

306*

Aantal vergunningaanvragen (verleend/geweigerd) bij wijziging van rijks- en gemeentelijke monumenten

 

130

116

Aantal bouwhistorische verkenningen en aantal bouwhistorische begeleidingen ten behoeve van vergunningverlening

 

50

50

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

Eind december 2017 is de nieuwe erfgoednota 2017 vastgesteld. In 2018 maken we een start met het uitvoeringsprogramma van de nieuwe erfgoednota. Daarbij sorteren we zoveel mogelijk al voor op de toekomstige Omgevingswet.

Voorts hebben we onder meer onze wettelijke taken uitgevoerd, het bestedingsprogramma vastgesteld en uitgevoerd, verder aan de Cultuurhistorische waardenkaart gewerkt, de open Monumentendag georganiseerd en Hervonden Stad 2017 uitgebracht.     

 

Wat hebben we hiervoor gedaan?

In een participatietraject hebben we deskundigen en wijkbewoners ingeschakeld om de Erfgoednota tot stand te brengen. Met behulp van een brede interne- en externe klankbordgroep werden deskundigen geraadpleegd. Meer dan 4000 Stadjers reageerden bovendien op de enquête via het Stadspanel waarin veel suggesties werden gedaan over het Erfgoedbeleid.

 

Conclusie

Voorgenomen werkzaamheden zijn in grote lijnen gerealiseerd, waarbij opgemerkt kan worden dat we de Stadjers zo veel mogelijk betrokken hebben via de sociale media en via de traditionele nieuwsmedia.

 

In een aantal adviezen zijn ook de zogenaamde integrale vooroverleggen (IVO) meegenomen. Hierin wordt geadviseerd vóórdat een vergunning wordt aangevraagd. Dit versoepelt de uiteindelijke vergunningsprocedure.