Jaarverslag 2017

8.4.1 Energieneutraal wonen

We maken ons sterk voor energieneutrale nieuwbouw en doen dat op meerdere fronten. In diverse ontwikkelingen zijn duurzame woningen gerealiseerd. Dit zijn projecten met onder andere all-electric woningen (Paddepoel-zuid en eerder al Meerstad), met collectieve installaties die voorsorteren op een warmtenet (Zonnelaan en Grote Beerstraat), een warmtenet (Europapark) en EPC-0-woningen met aardgasaansluiting (Reitdiep). Deze laatstgenoemde woningen bijvoorbeeld, zijn geschikt om all-electric (en energieneutraal) te worden waardoor ze toekomstbestendig zijn. In de fase van omslag waarin we nu verkeren, en gegeven de beperkte (juridische) mogelijkheden, is dit soms het maximaal haalbare.

Energie-neutraal en geen aardgasaansluiting is nu echter het uitgangspunt. In ons beleid zijn we daar heel duidelijk over. Om het in planontwikkeling een plek te laten krijgen is het gewenst, en het meest effectief, deze inzet aan het begin van processen vast te leggen.

 

 

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald

 2016

Begroting

 2017

Behaald

 2017

Aantal woningen dat jaarlijks energiebesparende of duurzame energiemaatregelen neemt via loket Groningen Woont Slim

-

1.000

111

% corporatiewoningen met energielabel B of beter

.

35%

31%

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

Voortzetten van “Groningen woont SLIM”, de publiek-private energiebesparingsaanpak van de gemeente en bedrijvenvereniging “SLIM wonen met energie”. De gemeente Groningen voert hierbij ook de regie in 22 andere gemeenten die meedoen. In 2016 zijn we gestart met de opschaling van het loket "Groningen woont Slim". In 2017 gaan we de eerste resultaten zien van deze opschaling. Het loket moet bij meer Stadjers bekend worden en meer particulieren ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning. Er is vanuit het ministerie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten een budget beschikbaar voor innovatieve voorbeeldprojecten voor energieloketten (versnellingsaanpak). Vanuit de regio Groningen wordt hiervoor een aanvraag ingediend in samenwerking met andere gemeenten. Intensievere samenwerking met de woningcorporaties met betrekking tot de prestatieafspraken en het realiseren hiervan.

 

Wat hebben we hiervoor gedaan?

In 2017 heeft het energieloket van de gemeente Groningen “Groningen Woont SLIM” de volgende stap gezet naar een volwassen markt voor energiebesparing: niet langer een marktplaats waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten, maar op basis van Product Markt Combinaties (PMC’s) het gat tussen vraag en aanbod echt overbruggen. De focus komt te liggen op het articuleren van de vraag en dit omzetten naar echte actie. Dit betekent niet alleen de klantreis begeleiden, maar ook nieuwe natuurlijke momenten creëren. Groningen Woont Slim (GWS) heeft als hoofddoelstelling het aanjagen van de verduurzaming bij particuliere woningeigenaren in Groningen.

 

In GWS werken drie partijen samen: Gemeente Groningen, Gasunie en Reimarkt. GWS werkt aan haar hoofddoelstelling met vier kernactiviteiten:

 1. Het adviseren van particuliere eigenaren over de verduurzaming van hun woning: mogelijke maatregelen, kosten, baten, subsidies, financiering, stappenplan *energieloketfunctie;
 2. Het verkopen aan en ontzorgen van eigenaren die daadwerkelijk de stap zetten naar verduurzaming door deze eigenaren de uitvoering rechtstreeks aan te bieden en te begeleiden. Deze eigenaren kunnen de geadviseerde en aangeboden maatregelen kopen bij en laten uitvoeren via GWS, maar kunnen uiteraard met het advies ook bij anderen inkopen;
 3. Daarnaast heeft GWS een taak in de promotie van verduurzaming door deel te nemen aan diverse stedelijke en wijk-gebonden trajecten;
 4. Tot slot ontwikkelt GWS nieuwe werkwijzen en producten die de verduurzaming helpen versnellen.

 

Advies

In 2017 werden de volgende vormen van advies verstrekt:

 • Algemene informatie via de site www.groningenwoontslim.nl aantal bezoekers: 16.637;
 • Vergelijken energiegebruik via de site (Energiecheck), aantal unieke gebruikers: 2655;
 • Vergelijken energiegebruik via het platform Slimenergieinzicht (SEI) dat door Enpuls en GWS is ontwikkeld, aantal gebruikers permanent: ruim 2.600;
 • Uitvoeren Quickscan (eerste advies over verduurzamingsmogelijkheden), aantal aanvragers van het complete adviesrapport: 1093;
 • Aantal Stadjers dat zich abonneerde op de nieuwsbrief: ruim 4500;
 • Aantal aangevraagde/besproken adviezen (leads): 698;
 • Aantal aangevraagde en verstuurde thermocards: 277.

 

Verkoop:

Een deel van de Groningers die bij ons komen voor advies vragen ook om offertes:

 • Aantal adviesgesprekken: 698;
 • Uitgebrachte offertes: 422;
 • Aantal eigenaren dat GWS-opdracht heeft verstrekt voor uitvoering en begeleiding: 135;
 • Aantal eigenaren dat met advies van GWS bij andere bedrijven opdracht heeft gegeven: circa 300;
 • Gemiddelde investering per eigenaar via GWS: 5.739 euro.

 

Totaal aantal verkochte maatregelen 315, gemiddeld aantal maatregelen 2,3/klant.

 

Samenvatting:

 

Aantal

Opmerkingen

Gebruikers website

16.637

Bron: Google Analytics

FB Bereik

216.573

Bron: effectiviteitsoverzicht (incl. PPA’s en advertenties)

Totaal in CRM

3787

 

Contacten

1895

 

Leads

585 Ggb, 113 VvE

Warmtepomp: 126

Uitgebrachte offertes

350 Ggb, 72 VvE

Warmtepomp: 70

Deals gewonnen

111 Ggb, 24 VvE,

Warmtepomp: 24

Lost

424

Waarvan circa 70% met gebruik van het GWS-advies bij andere aanbieders verduurzaamd

 

Conclusie

Om de verduurzamingsdoelstelling voor sociale huurwoningen te realiseren verwachten we dat intensivering van de aanpak noodzakelijk is. Dit wordt duidelijk als partijen dit jaar de maatregelen, die nodig zijn voor gemiddeld label B, in beeld hebben gebracht. Op landelijk niveau speelt dit ook daarom zijn door het ministerie verplichtende maatregelen aangekondigd voor een inhaalslag. Voor de periode tot 2020 bereidt Aedes een aanvullend pakket voor dat als alternatief kan dienen voor de verplichting.

 

Groningen woont SLIM komt op stoom, maar het is wel een proces van de lange adem. Het kost tijd het bedrijfsproces van GWS  in te richten en de woningeigenaren hebben ook tijd nodig om een beslissing te nemen. GWS is opgezet als advies- en verkoopkanaal voor de Stad Groningen. Qua aantallen adviezen die via GWS verstrekt worden loopt GWS voor op de doelstelling. Qua aantallen verduurzamingen die via GWS worden verkocht lopen we achter op de doelstelling, met name op het vlak van VvE’s en warmtepompen. Desalniettemin is het aantal aanvragers die met het advies van GWS elders offertes opvragen en daarmee hun verduurzaming uitvoeren zo’n 70% van de verloren offertes. Dit betreft zo’n 300 woningen. Daarmee komt het totale aantal verduurzamingen dat aangejaagd is door GWS circa 435.

 Wij verwachten dat de doelstellingen voor 2018 gehaald worden.