Jaarverslag 2017

8.1.2 Bouwen in de bestaande stad

Veel mensen willen in de stad, dicht bij het centrum, wonen. Niet alleen in een appartement, maar ook in een grondgebonden eengezinswoning. We zetten in op voldoende binnenstedelijke plancapaciteit om te voorzien in de woningbouwbehoefte. Daarmee kunnen we ook gezinnen aan de stad binden. We zien dat juist projecten in de bestaande stad, ook in de moeilijke jaren op de woningmarkt relatief, goed verkopen. We willen nieuwe woonconcepten ontwikkelen, waarbij we grondgebonden woningen dicht op elkaar bouwen. Het wonen in en rond de binnenstad willen we met een manifestatie proberen te stimuleren. Zo blijft Groningen een compacte stad.

 

 

 

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

Jaarlijks gemiddelde plancapaciteit voor grondgebonden woningen en appartementen (exclusief jongerenhuisvesting)

 

400

580

Aantal woningen in de pijplijn voor de bestaande stad (vergunning verleend, maar nog niet gereed gemeld)

 

1.049

1.069

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

We willen jaarlijks gemiddeld genomen een plancapaciteit voor 400 grondgebonden woningen en appartementen in het binnenstedelijk gebied. Met 580 grondgebonden woningen in 2017 is dat streefgetal ruimschoots gehaald. In 2017 zijn er 327 grondgebonden woningen en 985 appartementen opgeleverd (inclusief jongerenhuisvesting).

Wat hebben we hiervoor gedaan?

In 2017 is er in de bestaande stad volop gewerkt aan nieuwbouwprojecten. En dit is ook zichtbaar: in Paddepoel is de jongerenhuisvesting op de Trefkoellocatie gerealiseerd en is Lefier begonnen met de bouw van de Rabobanklocatie. Op de Woldringlocatie is begonnen met de bouw van ruim 430 wooneenheden voor jongeren en starters en in de Oosterhamrikzone/ Oosterpark wordt volop gewerkt aan de realisatie van veel nieuwe woningen (grondgebonden en appartementen). En ook in het Ebbingekwartier en op het Europapark staan ook veel projecten letterlijk in de steigers (ouderenhuisvesting in de Leyhoeve, het CPO-project De Linie 2, et cetera). In 2017 is er daarnaast intensief met marktpartijen en woningcorporaties samenwerkt om de plancapaciteit in de bestaande stad verder te vergroten. Aangezien ontwikkelen in de bestaande stad altijd de nodige uitdagingen met zich meebrengt, zien we in de praktijk dat sommige projecten vertraging oplopen (bijv. de ontwikkeling van de Kempkensberg/ Engelse Park).

Conclusie

Voor het bouwen in de bestaande stad geldt hetzelfde als voor de uitleggebieden: de vraag overtreft op dit moment het beschikbare aanbod. We zullen daarom ook in 2018 moeten blijven werken aan het vergroten van het aanbod van nieuwbouwwoningen.