Jaarverslag 2017

8.2.2 Kamerverhuurbeleid

Verhuurders voegen vooral in de populaire wijken en in de binnenstad kamerverhuur toe. Op verschillende plekken leidt dit tot een verstoring van het evenwicht en minder woonkwaliteit zowel voor omwonenden als de huurders zelf. Om dit te voorkomen moeten we ingrijpen wanneer het ergens mis dreigt te gaan. Daarom kiezen we per situatie voor maatwerk. Ook beperken we de toevoeging van extra kamers en kleine zelfstandige appartementen aan de particuliere woningvoorraad op plekken waar het woonklimaat en de leefbaarheid onder druk staan. We volgen de effecten van dit nieuwe beleid goed om te voorkomen dat het aanbod aan kamers te veel afneemt.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

Aantal verstrekte onttrekkingsvergunningen voor kamerverhuur

 

< 30

9

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

We wilden in 2017 er voor zorgen dat er minder kleine onzelfstandige kamers worden toegevoegd, in ieder geval in de wijken die qua leefbaarheid al onder druk staan. Ook wilden we voorkomen dat er nog meer kleine zelfstandige wooneenheden worden toegevoegd in de bestaande woningvoorraad. Als er nieuwe appartementen worden toegevoegd hebben deze in principe een minimaal oppervlakte van 50m2.

We wilden verder met het bestemmingsplan Herziening Regels Wonen voorkomen dat woningen worden uitgebreid (optoppingen) of dat in achtertuinen of op binnenterreinen wordt bijgebouwd binnen de mogelijkheden van vigerende bestemmingsplannen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Om te voorkomen dat schaarse en goedkope gezinswoningen worden omgezet naar kamerverhuur voerden we eerder al de omgevingstoets in. In 2017 is tevens het bestemmingsplan Herziening Bestemmingsregels Wonen (BP HWB) vastgesteld. Met dit bestemmingsplan hebben we ook de toevoeging van nieuwe kamerverhuur en de intensivering van bestaande kamerverhuur planologisch in principe onmogelijk maakt. Verder hebben we onze huisvestingsverordening aangescherpt om ook voor de gebieden waarvoor het BP HBW nu niet geldt te bereiken dat er minder kleine onzelfstandige kamers worden toegevoegd.

Conclusie

De afgelopen jaren hebben we verscheidene maatregelen genomen om meer sturing te krijgen op de kamerverhuurmarkt. Wij willen voorkomen dat nog meer schaarse en goedkope (gezins) woningen worden omgezet naar kamerverhuur. Met de maatregelen die we in 2017 hebben genomen weten we dit bereiken. Het aantal verleende onttrekkingsvergunningen is nog verder gedaald. Daarnaast leverden we in 2017 nog ruim 700 nieuwe eenheden voor jongeren op. Het totale aantal opgeleverde eenheden sinds de start van BOUWJONG komt daarmee op circa 4.700 nieuwe eenheden.