Jaarverslag 2017

8.2.3 WIJS

Wij willen het samenleven tussen studenten en Stadjers bevorderden. Uit onderzoek blijkt dat zij weinig met elkaar in contact komen en het ook moeilijk vinden om contact te leggen. Als dit wel gebeurt, ontstaat meer begrip voor elkaar en durven ze elkaar eerder aan te spreken op bijvoorbeeld overlast. Hierdoor verandert de beeldvorming en heeft dit een positief effect op de manier waarop studenten en Stadjers samenleven.

 

Om dit contact te bevorderen zetten we in op WIJS (Wijkinzet door Jongeren en Studenten) en stimuleren we via het platform Leven in stad (een samenwerking tussen bewonersorganisaties, studentenbelangenorganisaties, kamerverhuurders en gemeente) op een positieve manier het samenleven tussen studenten en andere Stadjers.

 

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

Aantal studenten dat via WIJS actief is in de buurt

 

1.200

+/- 1.230 

 

Aantal bewoners dat via WIJS diensten afneemt

 

1.000

Direct: 385, Indirect: +/- 800 

Aantal bezoekers van website stadclickt

 

50.000

85.000

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

We willen:

  • Dat het aantal opleidingen en studenten dat via WIJS-projecten, initiatieven en onderzoeken voor de buurt doet, verder toeneemt;
  • Ook dat het aantal bewoners dat via WIJS diensten afneemt volgend jaar stijgt;
  • Dat WIJS een aantal meerjarige programma's gaan ontwikkelen waardoor de inzet van studenten voor de stad voor de aankomende jaren is gewaarborgd;
  • Kijken of in meer wijken plekken kunnen komen waar bewoners diensten kunnen afnemen;
  • Minimaal 5 buurtinitiatieven ondersteunen rondom de leefbaarheid tussen studenten en andere Stadjers met micro-financiering;
  • Het platform Leven in stad verder uitbreiden met partijen die zich bezighouden met thema's rondom jongerenhuisvesting waaronder de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanze Hogeschool Groningen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Om het aantal opleidingen en studenten via WIJS te laten toenemen is het projectteam bestaande uitwerknemers van de Hanzehogeschool, de Maatschappelijk Juridische Dienstverlening (MJD) en de gemeente verder vormgegeven. Daarnaast is geïnvesteerd in de marketing & communicatie waardoor er meer aanvragen uit de samenleving (bewoners, initiatieven en professionals) zijn gekomen en waardoor meer studenten, docenten en onderzoekers met voorstellen voor opdrachten zijn gekomen. Door procesmatig aanvragen te matchen met het onderwijs zijn er meer projecten, initiatieven en onderzoeken uitgevoerd met daarbij interessante resultaten.

 

Om het aantal bewoners dat via Wijk Inzet Jongeren & Studenten (WIJS) diensten afneemt te vergroten is ten eerste de naamsbekendheid in de samenleving verder toegenomen door de investering en verdere professionalisering van de marketing en communicatie van WIJS. Steeds meer bewoners zien WIJS in reclame-uitingen voorbij komen, worden doorgestuurd door netwerkpartners of worden meegenomen door anderen die goede ervaringen hebben gehad bij WIJS. Ten tweede is de kwaliteit van de inzet van WIJS verbeterd, waardoor meer mensen goede ervaringen hebben met WIJS. Ten derde biedt WIJS een grote diversiteit aan diensten aan, waardoor meer bewoners direct of indirect een dienst van WIJS afnemen. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van individuele ondersteuning in WIJS Paddepoel, het organiseren van buurtactiviteiten of het aanbieden van gastcolleges in de wijk. Tot slot is er in 2017 gestart met spreekuren op meerdere locaties, met als gevolg dat ook bewoners in verschillende delen van de stad bij WIJS kunnen langskomen.

 

De subsidie voor Leven in Stad is volledig benut en we hebben dan ook meer dan 5 buurtinitiatieven ondersteunt. Het uitbreiden van het Platform Leven in Stad met andere partijen is niet gelukt. We merken dat dit ook lastig is. We zetten daarom met de partijen die wel al zijn aangesloten in om samen het bereik van Stadclickt te vergroten. Het aantal bezoekers van de site www.stadclickt.nl is wel verder toegenomen.

Conclusie

WIJS heeft in 2017 de positieve inzet van studenten in Groningen bewezen en de doelen van WIJS lijken te worden nagestreefd. Deze doelen zijn: verbinden van studenten en andere Stadjers, ontwikkelen van echte praktijkervaring voor studenten, werken aan de leefbaarheid van de wijken, aanbieden van extra hulpbronnen voor bewoners en stimuleren van actief burgerschap en ondernemerschap bij studenten. Gekoppeld aan deze doelen worden projecten ontwikkeld en opgestart die uiteindelijk kunnen leiden tot structurele programma’s. Inmiddels is er een driejarenplan ontwikkeld waarin programma’s beschreven staan die in 2018 verder vorm zullen krijgen en zal in het voorjaar van 2018 een samenwerkingsovereenkomst worden ondertekend.

 

Met verschillende netwerkpartners is gekeken waar en hoe WIJS diensten kan ontwikkelen in verschillende wijken. WIJS vindt het belangrijk dat er een duidelijke toegevoegde waarde is voor de wijken en maatwerk is hierbij noodzakelijk. Er is in 2017 gestart met verschillende pilots, waaronder in het Floreshuis (Korrewegwijk), het Wijkbedrijf (Selwerd), de Voedselbank (Oosterparkwijk), het Forum (Centrum), Backbone050 (Vinkhuizen) en de Innovatiewerkplaats Helpman/de Wijert (Wijert). Begin 2018 worden deze pilots geëvalueerd en gekeken hoe deze pilots verder vorm kunnen krijgen. Betreffende losse projecten is WIJS inmiddels actief geweest in 19 buurten, vaak met onderzoek.

 

Met de huidige betrokken partijen bij het Platform Leven in Stad zijn we tevreden over hoe www.stadclickt.nl zich ontwikkeld en zetten we in op het vergroten van het bereik van de website.