Jaarverslag 2017

Inleiding

Voor u ligt de Gemeenterekening 2017. Hiermee verantwoorden wij ons gevoerde beleid en de financiële resultaten over 2017. De Gemeentebegroting 2017 vormde de basis voor ons beleid. Aangezien dit de laatste Gemeenterekening van deze collegeperiode is, blikken we niet alleen terug op 2017, maar op de gehele collegeperiode.
Het laatste jaar is de werkgelegenheid toegenomen met 4000 arbeidsplaatsen. Alleen al in 2017 hebben zich 800 nieuwe bedrijven gevestigd. Met de ontwikkeling aan de oostwand van de Grote Markt, de komst van het Groninger Forum en de herinrichting van de openbare ruimte, ten gunste van de voetganger, nemen de kwaliteit en de aantrekkingskracht van onze binnenstad toe.

We bieden mensen die het niet op eigen kracht redden inkomensondersteuning en begeleiding, vanuit de overtuiging dat iedereen die dat kan, uiteindelijk actief kan worden. Ons streven naar een inclusieve stad, een stad waar iedereen meedoet, hebben we de afgelopen jaren vertaald naar een specifiek Groningse aanpak. We trekken samen met bewoners op; zij weten zelf het beste wat zij nodig hebben. Mét de wijk werken we aan de verschillende wijkopgaven. We werken gebiedsgericht en zoeken naar nieuwe manieren van betrokkenheid en zeggenschap om met de wijk de wijkopgaven te bespreken en aan te pakken. Ten aanzien van veilige wijken hebben we de driehoek in de wijk geïntroduceerd. Daarnaast hebben we goede resultaten behaald met onze hotspotgerichte aanpak woninginbraken.

De dynamiek op de woningmarkt is de laatste jaren toegenomen. De woningbouw trekt aan en de vraag naar woningen neemt toe. Om ook aan de toekomstige vraag te voldoen versnellen we lopende projecten, zoeken we naar nieuwe locaties en naar eigentijdse woonvormen. We steken veel energie in het bereikbaar houden van de stad voorafgaand aan en tijdens het uitvoeren van de grote projecten Aanpak Ring Zuid en Groningen Spoorzone, waaronder de reconstructie van het Stationsgebied. We maakten verschillende initiatieven van sportclubs mogelijk met het (co)investeringsfonds. Naast sport beleven Stadjers plezier aan kunst en cultuur, waarbij de stad als podium fungeert voor verschillende uitingen.

We hebben de stichting WIJ opgericht; er zijn 11 WIJ teams actief in de stad. Binnen de activiteiten van de WIJ teams en onze inzet zijn preventie, eigen regie en samenredzaamheid leidend. Binnen de WMO is het Gebiedsondersteuningsnetwerk in oprichting. In dit GON worden – waar dat kan - maatwerkvoorzieningen omgezet in algemene voorzieningen. We werken aan doorontwikkeling van de Vensterschool en hebben geïnvesteerd in vroeg- en voorschoolse educatie. Ook binnen het programma Vluchtelingen, asielzoekers en statushouders (VAS) werken we met het onderwijsveld. Samen met vele vrijwilligers hebben we nieuwkomers praktische hulp en begeleiding geboden ten gunste van een actieve deelname aan de Groningse samenleving.

De gaswinning en de aardbevingsproblematiek hebben een behoorlijke invloed op ons beleid gehad en zullen de komende jaren invloed blijven hebben, zeker op duurzaamheidsvlak. Onze ambities waren al hoog: energieneutraal in 2035. We hebben de afgelopen jaren ingezet op duurzame energievoorziening. Zo hebben we geïnvesteerd in verschillende projecten rondom waterstof, zonne-energie en warmte.

Tot slot zien we dat de digitalisering van de samenleving een grote impact heeft op de gemeentelijke organisatie, in het bijzonder op de wijze van dienstverlening. ICT is niet meer weg te denken uit ons primaire proces en heeft zich ontwikkeld van ondersteunende dienst tot een voorwaardenscheppend middel om onze samenwerking en dienstverlening met onze inwoners vorm te kunnen geven.

 

 

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen,

De burgemeester,               De secretaris,

Peter den Oudsten               Peter Teesink