Jaarverslag 2017

Bezuinigingen

 In de begroting 2017 zijn dekkingsbronnen opgenomen van 59,4 miljoen euro. Daarvan is 57,5 miljoen euro gerealiseerd. Dat betekent dat we over de bezuinigingen in 2017 een nadelig resultaat hebben van 1,9 miljoen euro.

Maatregelen (bedragen x 1.000 euro)

Opgave 2017

Realisatie

Resultaat

Dekkingsbronnen 2014-2017

14.613

13.668

-945

Dekkingsbronnen 2015-2018

11.450

11.325

-125

Dekkingsbronnen 2016-2019

12.323

11.489

-834

Dekkingsbronnen 2017-2020

21.027

21.027

0

Totaal

59.413

57.509

-1.904

 

Hierna worden de afwijkingen op de diverse onderdelen nader gespecificeerd en toegelicht.

Dekkingsbronnen 2014-2017 (bedragen x 1.000 euro)

Opgave 2017

Realisatie

Resultaat

Vrijval bijdrage BCF

1.200

1.200

0

Mismatchvoordeel

500

500

0

Bezuiniging op de organisatie

12.913

11.968

-945

Totaal

14.613

13.668

-945

 

Bezuiniging op de organisatie (N 945 duizend euro)
In de begroting 2017 is een bezuinigingsopgave voor onze organisatie opgenomen. Over 2017 noteren wij een nadeel van 945 duizend euro. Dit tekort verklaren wij als volgt.

 

Bezuinigingen door directies (N 210 duizend euro)
Voor 2017 is de taakstelling voor onze directie bepaald op 4,14 miljoen euro. Daarvan kon 210 duizend euro niet worden gerealiseerd omdat het doorvoeren van de maatregelen op onderdelen meer tijd vraagt.

 

Aanbestedingsvoordeel inleen (N 1,6 miljoen euro)
De bezuiniging op de organisatie willen wij voor een deel invullen door een aanbestedingsvoordeel op inleenkrachten. De nieuwe voorwaarden zijn ingegaan op 1 september 2017 ingegaan en zijn van toepassing op nieuwe inleenovereenkomsten. Omdat de meeste overeenkomsten voor die datum zijn afgesloten is de besparing over 2017 minimaal. Vanwege de administratieve lasten om de berekende besparing van 134 duizend euro over 2017 daadwerkelijk in te boeken, kunnen wij de rechtmatigheid onvoldoende borgen. De besparing boeken wij daarom in 2017 niet in. Voor 2018 speelt die onrechtmatigheid niet omdat wij de voorstellen om de begroting te wijzigen tijdig aan de raad kunnen voorleggen. Voor 2017 kon dat niet.

In de tweede voortgangsrapportage gingen wij als alternatieve dekking nog uit van een voordeel op de bedrijfsvoering van het Shared Service Center. Dat voordeel is in de rekening niet meer aan de orde. Om de bedrijfsvoering op peil te houden moesten we meer kosten maken.

 

Uitvoeringskosten (V 600 duizend euro)
Om de bezuinigingen op de organisatie te kunnen realiseren is in de begroting 2017 een totaalbudget opgenomen van 600 duizend euro voor projectkosten. Dit budget is in 2017 niet besteed. Daarmee valt dit bedrag vrij in de rekening.

 

Weglek bezuinigingen (V 258 duizend euro)
In de begroting is een budget voor weglekeffecten bij tarieven als gevolg van bezuinigingen opgenomen. Het budget wordt in de jaren 2017 tot en met 2019 ingezet voor de weglek van de bezuinigingsmaatregelen als generatiepact en AOW-uitstroom. In 2017 is niet het volledige budget nodig. Dit leidt dit jaar tot een incidenteel voordeel van 258 duizend euro. 

 

Overig (V 7 duizend euro)
Overige kleinere resultaten gerelateerd aan bezuinigingen, inclusief generatiepact.

 

Dekkingsbronnen 2015-2018 (bedragen x 1.000 euro)

Opgave 2017

Realisatie

Resultaat

Vrijval P-budget/omzetting tekort iederz

5.000

5.000

0

Uitstel vervanging Herewegviaduct

1.200

1.200

0

Verhoging dekkingsgraad tarieven

250

125

-125

Outsourcing ICT

5.000

5.000

0

Totaal

11.450

11.325

-125

 

Verhoging dekkingsgraad tarieven (N 125 duizend euro)
Eén van de bezuinigingsmaatregelen was de verhoging van de dekkingsgraad van de privaatrechtelijke tarieven. Van de oorspronkelijke taakstelling moet 125 duizend euro door de cultuursector concreet worden ingevuld. In 2017 hebben wij deze taakstelling niet kunnen invullen. Dat betekent een tekort van 125 duizend euro.

 

Dekkingsbronnen 2016-2019 (bedragen x 1.000 euro)

Opgave 2017

Realisatie

Resultaat

Rechtmatigheid

1.000

1.000

0

Onderwijsachterstandenbeleid

100

100

0

Plankosten

500

500

0

Autobereikbaarheid

1.000

0

-1.000

Vrijval HOV-budgetten en kapitaallasten

0

1.000

1.000

Parkeervergunning

150

150

0

ISV/SIF

1.000

1.000

0

Belastingkantoor

750

750

0

MKBA-subsidies

2.000

2.000

0

Vrijval RSP-middelen

2.000

2.000

0

Vrijval areaaluitbreiding

323

323

0

Vrijval frictiebudget

1.500

1.500

0

Vastgoed

2.000

1.166

-834

Totaal

12.323

11.489

-834

 

Autobereikbaarheid, budgetten openbaar vervoer en kapitaallasten
De taakstelling autobereikbaarheid hebben wij in 2017 niet gerealiseerd. Het betreft een investeringskrediet waarop we geen bezuiniging kunnen doorvoeren. Wij voorzien in alternatieve invulling met een vrijval op de budgetten HOV en kapitaallasten binnen het programma vervoer.

 

Taakstelling vastgoed (N 834 duizend euro)
In de begroting is een bezuinigingstaakstelling op vastgoed opgenomen van 2 miljoen euro. Het vraagt tijd om de noodzakelijke maatregelen effect te laten krijgen. Dat betekent dat we de taakstelling in 2017 niet volledig hebben gerealiseerd. Met incidentele maatregelen hebben we de taakstelling nog voor 1,166 miljoen kunnen invullen. Het tekort over 2017 bedraagt daarmee 834 duizend euro.

 

Dekkingsbronnen 2017-2020 (bedragen x 1.000 euro)

Opgave 2017

Realisatie

Resultaat

Aanvullende subsidie Europapark

6.200

6.200

0

Vrijval voeding fonds bodemsanering

258

258

0

Knelpunten ten laste van weerstandsvermogen

9.383

9.383

0

Vrijval areaaluitbreiding

986

986

0

Investeringsruimte verkeer

400

400

0

Opbrengst ruil incidenteel-structureel

3.700

3.700

0

Herfinanciering gemeentefinanciering

100

100

0

Totaal

21.027

21.027

0