Jaarverslag 2017

Kerngegevens

De peildatum van alle kerngegevens is 31 december van het betreffende jaar. Een streepje betekent dat het betreffende cijfer nog niet bekend is.

Inwoners

Rekening

2015

Rekening
2016

Begroting
2017

Rekening
2017

Sociaal

 

 

 

 

Aantal inwoners

201.270

202.632

203.717

202.687 

Jongeren (0 t/m 19 jaar) 

18,8%

18,6%

18,6%

18,7% 

Middengroep (20 t/m 64 jaar)

67,2%

67,9%

68,5%

69,0% 

Ouderen (65 jaar en ouder)

12,1%

12,5%

12,7%

12,3% 

 

Bevolkingsprognose

2020

2025

2030

2035

Sociaal

 

 

 

 

Aantal inwoners

209.914

217.884

222.869

225.960

Jongeren (0 t/m 19 jaar) 

19,3%

19,3%

18,9%

18,7%

Middengroep (20 t/m 64 jaar)

68,2%

67,8%

67,2%

66,7%

Ouderen (65 jaar en ouder)

12,5%

12,9%

13,9%

14,6%

 

Sociaaleconomische gegevens

Rekening

2015

Rekening
2016

Begroting
2017

Rekening
2017

Banen (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd

 van 15-64 jaar)

870,4

869,4

878,6

909,4

Beroepsbevolking (15 - 64 jaar

151.891

152.389

152.573

152.909

% arbeidsongeschiktheid

5,9%

5,9%

-

-

%  werkloosheid

10,5%

9,1%

7,6%

-

% WW-uitkeringen

3,2%

-

-

-

%  huishoudens met een bijstandsuitkering

8,5%

8,7%

8,6%

8,7%

 

Ruimtelijke kerngegevens 

Rekening

2015

Rekening
2016

Begroting
2017

Rekening
2017

Oppervlakte gemeente (in ha)

8.375

8.375

10.146

10.146 

% binnenwater

5,5%

5,5%

7,3%

7,3% 

% Functiemenging*

57,4%

57,7%

-

57,9

Lengte van de wegen (km)

716

717

717

749 

 

Woningvoorraad

2014

2015

2016

2017

Aantal woningen

97.905

99.250

101.278

101.643 

% Huurwoningen

61.2%

61.2%

62%

64% 

% koopwoningen

38,4%

38.2%

38%

36% 

Gemiddelde WOZ-waarde (euro's)

157.000

152.000

154.000

157.000 

 

Financieel in euro's

Rekening

2015

Rekening
2016

Begroting
2017

Rekening
2017

Totaal lasten

1.112.819.000

1.017.375.095

991.112.000

1.014.248.000 

Rekeningresultaat

36.049.000

53.555.000

-

12.865.000 

Omvang algemene egalisatiereserve (AER)

34.307.000

38.720.000

33.092.000

44.598.000 

Ratio weerstandsvermogen

1

1

1

 

Inkomsten gemeentefonds

439.296.000

453.884.000

439.362.000 

454.166.000 

Opbrengst belastingen (totaal)

70.967.000

73.430.000

 75.333.000

77.078.000 

Opbrengst onroerendezaakbelasting (OZB)

60.087.000

61.837.000

 62.672.000

64.061.000 

Opbrengst roerende zaakbelasting (RZB)

96.000

94.000

73.000

101.000 

Opbrengst hondenbelasting

853.000

854.000

868.000

954.000 

Opbrengst logiesbelasting

1.153.000

1.310.000

1.167.000 

1.625.000 

Opbrengst precariobelasting

580.000

758.000

668.000 

825.000 

Opbrengst parkeerbelasting

8.198.000

8.577.000

9.267.000 

9.512.000