Jaarverslag 2017

12. Kapitaallasten

12. Kapitaallasten

Immateriële vaste activa

Afschrijving

Rente

(bedragen x 1.000 euro)

2017

2017

Schouwburg

27

12

Stripmuseum

13

7

Totaal  materiële vaste activa

40

19

 

Materiële vaste activa

Afschrijving

Rente

(bedragen x 1.000 euro)

2017

2017

Gronden en terreinen

2

2.486

Woonruimten

50

2

Bedrijfsgebouwen

9.149

9.149

Grond, weg & waterbouwkundige werken

4.370

3.835

Vervoersmiddelen

1.905

175

Machines, apparaten en installaties

6.201

981

Totaal overige materiële vaste activa 

14.280

9.896

Totaal  materiële vaste activa

35.955

26.815

 

Financiële vaste activa

Aflossing

Rente

(bedragen x 1.000 euro)

2017

2017

Totaal woningbouwleningen

16.220

4.463

Totaal deelnemingen

771

8.657

Overige verbonden partijen

100

62

Overige langlopende leningen

2.921

110

Totaal  financiële vaste activa

20.012

13.292