Jaarverslag 2017

Financiële knelpunten

In dit hoofdstuk zijn de financiële knelpunten opgenomen waarvoor bij de begroting 2017 extra beleidsmiddelen beschikbaar zijn gesteld. Daarmee zijn deze knelpunten voor 2017 opgelost. In de doorlopende cyclus van de begroting, najaarsnota, voorjaarsbrief en rekening worden de financiële knelpunten continu beoordeeld en bewaakt en wordt indien nodig over de knelpunten besloten.

 

In onderstaande overzichten staan voor welke knelpunten extra beleidsmiddelen beschikbaar gesteld zijn. Het betreffen knelpunten die niet binnen bestaande budgetten opgelost kunnen worden of waar dit onwenselijke consequenties heeft. In het eerste overzicht zijn alle knelpunten opgenomen waarvoor in voorgaande begrotingen middelen zijn gereserveerd. In het volgende overzicht staan alle knelpunten opgenomen die geïnventariseerd zijn bij de begroting 2017.

Knelpunten (reeds middelen voor gereserveerd
 in voorgaande begrotingen
Omschrijving (bedragen x 1.000 euro)

2017

2018

2019

2020

 1.Intensiveringen coalitieakkoord 2014-2018

 

 

 

 

Thema Werken/ Sociaal

 

 

 

 

    Activering

-4.600

-5.100

-5.100

-5.100

Thema Bezoeken

 

 

 

 

    Aanpak Diepenring

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Thema Verrijken

-750

-750

-750

-750

2. Interne plankosten ZRW, spoorse projecten, bereikbaarheid en 

-200

-200

 

 

Stationsgebied  

 

 

 

 

3.Groot onderhoud en vervangingen

 

-337

-337

-337

4.Gladheid gele stenen binnenstad (opruwen)

-170

-170

 

 

5.Tekort Stadstoezicht 

-620

-620

-620

-620

6.Regionalisering brandweer

-219

-449

-449

-449

7.Basisadministraties

-600

 

 

 

8.Frictiekosten bezuinigingen 

-3.416

-1.100

 

 

9.VSD

 

 

 

 

Programmakosten niet meerjarig meegenomen  

-600

600

600

 

Daling macrobudget door Rijkskorting regionaal transitiearrangement

-250

 

 

 

Toegang jeugd

 

700

 

 

 10.Invoering vennootschapsbelasting overheden per 2016

-275

-275

-275

-275

11.Veiligheidsregio

-482

-582

-642

-642

12.Digitaal controleren eigen WOZ-waarde

-80

-80

-80

-80

 13.Continuering spaarregeling ringwegen na 2016

 

-454

-454

-454

14.Transitievergoeding bij ontslag voor SW-medewerkers

-400

 

 

 

15.Verhogen egalisatiereserve VSD (voorheen reserve Wet maatschappelijke ondersteuning)

-1.350

 

 

 

16Geothermie

-150

-150

-150

-150

 17.Financiering gebiedsgericht werken

-1.000

-1.000

-1.000

 

18.Aanvulling weerstandsvermogen

-2.202

-3.058

-1.848

-1.848

 

-18.364

-14.025

-12.105

-11.705

 

Knelpunten 2017 (bedragen x 1.000 euro)

2017

2018

2019

2020

19. Financiering teamleider OOV

-115

-115

-115

-115

20. Verhoging Energiebelasting

-70

-70

-70

-70

21. Netwerkregie-organisatie Gemeenschappelijke Backoffice Inkomen 

-70

 

 

 

22. Bijzondere Bijstand

-1.400

 

 

 

23. Schuldhulpverlening 

-318

-318

-318

-318

24. Verbeterplan Veilig thuis Groningen

-178

-178

-178

-178

25. Groot onderhoud en vervangingen (incidenteel)

 

 

-358

-776

Groot onderhoud en vervangingen (structureel)

 

 

-274

-543

26. Campusdiep

-120

-120

-60

 

27. Plankosten Spoorse projecten en Oosterhamrikzone/ Gerrit Krolbrug

-1.350

 

 

 

28. Terugloop omzet detachering SW

0

0

-100

-200

29. Bijdrage in uitvoeringstekort oud iederz

-400

-400

-400

-400

30. Onderhoud Martiniplaza

-915

-1.495

 -1.495

-1.495

31. Aanpak kindermishandeling

-300

 

 

 

32. Grondexploitaties

 -1.350

 

 

 

33. Tekort Sociaal domein

-2.359

-3.117

-2.161

-1.082

34. Doorwerking bezuiniging Outsourcing ICT naar tarieven

 

-95

-731

-1.116

Doorwerking bezuinigingen op de organisatie naar tarieven

-480

-830

-1.090

-1.090

35. Implementatiekosten grenscorrectie Meerstad

-180

 

 

 

36. Ruil incidenteel/ structureel

-180

-180

-180

-180

37. Halveren taakstelling MKBA

 

-1.000

-1.000

-1.000

Knelpunten

-9.785

-7.918

-8.530

-8.563

 

Knelpunten tlv weerstandsvermogen 

2017 

2018 

2019 

2020

(bedragen x 1.000 euro)

38. Outsourcing ICT

-3.978

-5.969

-2.661

-1.348

39. Noordelijk Belastingkantoor

-750

 

 

 

Gemeentelijke aandeel frictiekosten Noordelijk belastingkantoor

-2.655

-160

-160

 

40. Niet realiseren verlaging uitgaven door uitvoering MKBA

-2.000

 

 

 

Knelpunten ten laste van weerstandsvermogen

-9.383

-6.129

-2.821

-1.348

 

Ambities (bedragen x 1.000 euro)

2017 

2018

2019

2020

41. Financiering extra capaciteit zware criminaliteit

-180

-180

-180

-180

42. Professionalisering evenementen

-50

-50

 

 

43. Uitbreiding formatie ombudsman

-58

-58

 

 

44. Bevrijdingsfestival

-50

-50

-50

-50

45. Nieuwjaarsfeest

-50

-50

-50

-50

46. Toevoeging Stedelijk investeringsfonds

-1.526

 

 

 

47. Aanvullen egalisatiereserve VSD

-2.000

-500

-500

-2000

48. Gebiedsgericht werken

-1.000

-500

-500

-500

49. Verrekening weerstandsvermogen

-93

13

59

-311

Ambities

-5.007

-1.375

-1.221

-3.091

Totaal knelpunten en ambities

-24.175

-15.422

-12.572

-13.002