Jaarverslag 2017

13. Sisabijlage

13. Sisabijlage

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2018

OCW

D1

Regionale meld-
en coördinatie
centra voortijdig
schoolverlaten

Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

Gemeenten

Besteding
(jaar T)

Opgebouwde
reserve
ultimo (jaar T-1)

 

 

 

 

 

Aard controle R

Aard controle R

 

 

 

 

 

Indicator
nummer:
D1 / 01

Indicator
nummer:
D1 / 02

 

 

 

 

 

€ 545.365

€ 401.563

 

 

 

OCW

D1A

Regionale
maatregelen
voortijdig
schoolverlaten
2016-2021

Besluit
regionale
meld- en
coördinatie-
functie
voortijdig
schoolverlaten

Contact
gemeenten

Besteding
(jaar T)

Besteding aan
contactschool
(jaar T)

Opgebouwde
reserve ultimo
(jaar T-1)

 

 

 

 

 

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

 

 

 

 

 

 

Indicator
nummer:
D1A / 01

Indicator
nummer:
D1A / 02

Indicator
nummer:
D1A / 03

 

 

 

 

 

 

€ 167.911

€ 0

€ 272.023

 

 

 

OCW

D9

Onderwijs
achterstanden
beleid
2011-2018 (OAB)

Besluit
specifieke
uitkeringen
gemeentelijke
onderwijsachter
standenbeleid
2011-2017

Gemeenten

Besteding
(jaar T) aan
voorzieningen
voor
voorschoolse
educatie die
voldoen aan
de wettelijk
e kwaliteitseisen
(conform
artikel 166,
eerste lid WPO)

Besteding
(jaar T) aan
overige a
ctiviteiten
(naast VVE)
voor leerlinge
n met een grote
achterstand in
de Nederlandse
taal (conform
artikel 165 WPO)

Besteding (jaar T)
aan afspraken
over voor- en
vroegschoolse
educatie met
bevoegde
gezagsorganen
van scholen,
houders van
kindcentra en
peuterspeel
zalen (conform
artikel 167 WPO)  

Opgebouwde
reserve
ultimo (jaar T-1)

Deze indicato
r is bedoeld
voor de tussen-
tijdse
afstemming van
de juistheid en
volledigheid va
n de verantwoord-
ingsinformatie

 

 

 

 

 

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

 

 

 

 

 

Indicator
nummer:
D9 / 01

Indicator
nummer:
D9 / 02

Indicator
nummer:
D9 / 03

Indicator
nummer:
D9 / 04

 

 

 

 

 

€ 2.336.548

€ 336.000

€ 0

€ 438.941

 

 

 

 

 

Hieronder  per regel  één gemeente (code) selecteren  en in de  kolommen  ernaast de  verantwoordings informatie voor  die gemeente  invullen

Aan andere  gemeenten  (in jaar T)  overgeboekte  middelen  (lasten) uit  de specifieke  uitkering  onderwijs achterstanden beleid

Hieronder  per regel  één gemeente (code) selecteren  en in de  kolommen  ernaast de  verantwoording sinformatie voor  die gemeente  invullen

Van andere  gemeenten in  (jaar T)  overgeboekte  middelen (baten) uit de specifieke  uitkering  onderwijs- achterstanden beleid

 

 

 

 

 

 

Bedrag

 

Bedrag

 

 

 

 

 

Aard controle n.v.t

Aard controle R

Aard controle n.v.t

Aard controle R

 

 

 

 

 

Indicator
nummer:
D9 / 05

Indicator
nummer:
D9 / 06

Indicator
nummer:
D9 / 07

Indicator
nummer:
D9 / 08

 

 

OCW

D10

(Volwassenen)
Onderwijs
2015-2018

Participatiewet

Contact
gemeenten

Verstrekte
uitkering
(jaar T)

Besteding
(jaar T) van
educatie
bij roc's

Besteding
(jaar T) van
educatie bij
andere
aanbieders
dan roc's

Besteding
(jaar T) van
educatie
totaal
(automatisch)

Ten minste
25% besteed
aan roc’s

ja/nee
(automatisch)

 

 

 

 

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle nvt

Aard controle nvt

 

 

 

 

IndicatoR
nummer:
D10 / 01

Indicato
rnummer:
D10 / 02

Indicator
nummer:
D10 / 03

Indicator
nummer:
D10 / 04

Indicator
nummer:
D10 / 05

 

 

 

 

€ 2.467.710

€ 2.397.642

€ 14.217

€ 2.411.859

ja

 

 

 

 

Reservering
besteding
van educatie
in jaar T
voor
volgend
kalenderjaa
r (jaar T+1 )

Onttrekking
besteding
van educatie
in jaar T van
volgend
kalenderjaar
(jaar T+1 )

 

 

 

 

 

 

 

Aard controle R

Aard controle R

 

 

 

 

 

 

 

Indicator
nummer:
D10 / 06

Indicator
nummer:
D10 / 07

 

 

 

 

 

 

 

€ 55.852

€ 0

 

 

 

 

IenW

E3

Subsidie-
regeling
sanering
verkeers
lawaai

Subsidie
regeling
sanering
verkeers
lawaai

Provincies,
gemeenten
en gemeen-
schappelijke
regelingen
(Wgr)

Hieronder per
regel één
beschikkings-
nummer en in
de kolommen
ernaast de
verantwoordings-
informatie

Besteding
(jaar T)
ten laste van
rijksmiddelen

Overige
bestedingen
(jaar T)

Besteding
(jaar T) door
meerwerk dat
o.b.v. art. 126
Wet geluids-
hinder ten laste
van het
Rijk komt

Correctie
over
besteding
t/m jaar T

Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen           

 

 

 

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R     

 

 

 

Indicator
nummer:
E3 / 01

Indicator
nummer:
E3 / 02

Indicator
nummer:
E3 / 03

Indicator
nummer:
E3 / 04

Indicator
nummer:
E3 /  05

Indicator
nummer:
E3 / 06

 

 

1

576.279.01

€ 19.425

€ 50.635

€ 0

€ 0

€ 0

 

 

2

576.257.ag

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

 

 

3

111.381.ag

€ 122.159

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

 

 

4

457.103.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

 

 

5

2015.018.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

 

 

6

457.104.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

 

 

7

576.278.01

€ 62.150

€ 235.386

€ 0

€ 0

€ 0

 

 

8

2015.030.01

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

 

 

9

576.279.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

 

 

10

2016.057.00

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

 

 

11

576.254.00

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

 

 

12

576.259.00

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

 

 

13

576.256.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

 

 

14

576.258.00

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

 

 

 

Kopie beschikkings- nummer

Cumulatieve  bestedingen  ten laste van  rijksmiddelen  tot en met  (jaar T)  Deze  indicator is  bedoeld  voor de  tussentijdse  afstemming  van de juistheid  en volledigheid  van de verant- woordings- informatie

Cumulatieve  overige  bestedingen  tot en met  (jaar T)  Deze indicator  is bedoeld  voor de  tussentijdse  afstemming  van de juist- heid en  volledigheid  van de verant- woordings- informatie

Cumulatieve  Kosten  ProRail tot en  met (jaar T)  als bedoeld  in artikel 25  lid 4 van deze  regeling ten  laste van  rijksmiddelen  Deze indicator  is bedoeld  voor de  tussentijdse  afstemming  van de  juistheid en  volledigheid  van de verant- woordings- informatie

Correctie ove r besteding  kosten ProRail  t/m jaar T

Eind- verantwoording  Ja/Nee

 

 

 

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

 

 

 

Indicato

rnummer: E3 / 07

Indicator
nummer
: E3 / 08

Indicator
nummer:
E3 / 09

Indicator
nummer:
E3 / 10

Indicator
nummer:
E3 /  11

Indicator
nummer:
E3 / 12

 

 

1

576.279.01

€ 19.425

€ 50.635

€ 0

€ 0

Ja

 

 

2

576.257.ag

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

 

 

3

111.381.ag

€ 122.159

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

 

 

4

457.103.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

 

 

5

2015.018.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

 

 

6

457.104.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

 

 

7

576.278.01

€ 62.150

€ 235.386

€ 0

€ 0

Ja

 

 

8

2015.030.01

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

 

 

9

576.279.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

 

 

10

2016.057.00

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

 

 

11

576.254.00

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

 

 

12

576.259.00

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

 

 

13

576.256.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

 

 

14

576.258.00

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

SZW

G2

Gebundelde
uitkering
op grond van
artikel 69
Participatiewet
gemeentedeel
2017

Alle gemeenten
verantwoorden
hier het
gemeentedeel
over (jaar T),
ongeacht of de
gemeente in
(jaar T) geen,
enkele of alle
taken heeft
uitbesteed aan
een Openbaar
lichaam
opgericht
op grond
van de Wgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Besteding
(jaar T)
algemene
bijstand

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T)
algemene
bijstand
(exclusief Rijk)

Gemeente

I.1  Participatiewet
(PW)

Besteding
(jaar T)
IOAW


Gemeente

I.2 Wet
inkomens-
voorziening
oudere en
gedeeltelijk
arbeids-
ongeschikte
werkloze
werknemers
(IOAW)

Baten (jaar T)
IOAW
(exclusief Rijk)


Gemeente

I.2 Wet
inkomens
voorziening
oudere en
gedeeltelijk
arbeids-
ongeschikte
werkloze
werknemer
s (IOAW)

Besteding
(jaar T)
IOAZ


Gemeente

I.3 Wet
inkomens
voorziening
oudere en
gedeeltelijk
arbeids-
ongeschikte
gewezen
zelfstandigen
(IOAZ)

Baten
(jaar T)
IOAZ
(exclusief Rijk)

Gemeente

I.3 Wet
inkomens
voorziening
oudere en
gedeeltelijk
arbeids
ongeschikte
gewezen
zelfstandigen
(IOAZ)

 

 

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

 

 

Indicator
nummer:
G2 / 01

Indicator
nummer:
G2 / 02

Indicator
nummer:
G2 / 03

Indicator
nummer:
G2 / 04

Indicator
nummer:
G2 / 05

Indicator
nummer:
G2 / 06

 

 

€ 150.186.870

€ 3.190.872

€ 6.097.797

€ 51.418

€ 431.426

€ 2.165

 

 

Besteding
(jaar T) Bbz
2004 levens-
onderhoud
beginnende
zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit
bijstand
verlening
zelfstandigen
2004 (levens-
onderhoud
beginnende
zelfstandigen)
(Bbz 2004)

Baten
(jaar T)
Bbz 2004
levens-
onderhoud
beginnende
zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen
2004 (levens-
onderhoud
beginnende
zelfstandigen)
(Bbz 2004)

Baten
(jaar T)
WWIK
(exclusief Rijk)


Gemeente

I.6 Wet
werk en
inkomen
kunstenaars
(WWIK)

Besteding
(jaar T)
Loonkosten
subsidie o.g.v
. art. 10d
Participatiewet

Gemeente

I.7 Participatiewet
(PW)

Baten
(jaar T)
Loonkosten
subsidie
o.g.v. art. 10d
Participatiewet
(excl. Rijk)

Gemeente

I.7 Participatiewe
t (PW)

Volledig
zelfstandige
uitvoering
Ja/Nee

 

 

 

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

 

 

 

Indicator nummer:  G2 / 07

Indicator nummer:  G2 / 08

Indicator nummer:  G2 / 09

Indicator nummer:  G2 / 10

Indicator nummer:  G2 / 11

Indicator nummer:  G2 / 12

 

 

 

€ 4.450.849

€ 140.328

€ 14.875

€ 842.248

€ 0

Ja

SZW

G3

Besluit
bijstand
verlening
zelfstandigen
2004 (exclusief
levensonderhoud
beginnende
zelfstandigen)
gemeentedeel
2017

Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen
(Bbz) 2004

Alle gemeenten
verantwoorden
hier het
gemeentedeel
over (jaar T),
ongeacht of
de gemeente
in (jaar T) geen
, enkele of alle
taken heeft
uitbesteed
aan een
Openbaar
lichaam
opgericht
op grond
van de Wgr.                                     

Besteding
(jaar T)
levensonderhoud
gevestigde
zelfstandigen
(exclusief Bob)

Besteding
(jaar T)
kapitaal
verstrekking
(exclusief Bob)

Baten
(jaar T)
levensonderhoud
gevestigde
zelfstandigen
(exclusief Bob)
(exclusief Rijk)

Baten
(jaar T)
kapitaal
verstrekking
(exclusief Bob)
(exclusief Rijk)

Besteding
(jaar T)
aan onderzoek
als bedoeld in
artikel 56
Bbz 2004
(exclusief Bob)

Besteding
(jaar T) Bob

 

 

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

 

 

Indicator
nummer:
G3 / 01

Indicator
nummer:
G3 / 02

Indicator
nummer:
G3 / 03

Indicator
nummer:
G3 / 04

Indicator
nummer:
G3 / 05

Indicator
nummer:
G3 / 06

 

 

€ 929.479

€ 188.083

€ 175.628

€ 352.032

€ 145.581

€ 0

 

 

Baten
(jaar T) Bob
(exclusief Rijk)

Besteding
(jaar T) aan
uitvoeringskosten
Bob als bedoeld
in artikel 56
Bbz 2004

Volledig
zelfstandige
uitvoering
Ja/Nee

 

 

 

 

 

 

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

 

 

 

 

 

 

Indicator
nummer:
G3 / 07

Indicator
nummer:
G3 / 08

Indicator
nummer:
G3 / 09

 

 

 

 

 

 

€ 17.124

€ 0

Ja

 

 

 

VWS

H1

Ministeriële
regeling
heroïne-
behandeling

Gemeenten

Gerealiseerde
behandelplaatsen
(jaar T)

Afspraak

Gerealiseerde
behandel
plaatsen
(jaar T)

Realisatie

Besteding
(jaar T)

Gerealiseerde
behandelplaatsen
(jaar T-1)

Afspraak

Gerealiseerde
behandel
plaatsen
(jaar T-1)

Realisatie

 

 

 

 

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle R

Aard controle D1

Aard controle D1

 

 

 

 

Indicator
nummer:
H1 / 01

Indicator
nummer:
H1 / 02

Indicator
nummer:
H1 / 03

Indicator
nummer:
H1 / 04

Indicator
nummer:
H1 / 05

 

 

 

 

47

50

€ 761.501

50

50

 

IenW

E27B

Brede
doeluitkering
verkeer en
vervoer SiSa
tussen
medeoverheden

Provinciale
beschikking
en/of
verordening

Gemeenten
en Gemeen-
schappelijke
Regelingen

Hieronder per
regel één
beschikkings-
nummer en in
de kolommen
ernaast de
verantwoordings-
informatie

Besteding
(jaar T)
ten laste van
provinciale
middelen

Overige
bestedingen
(jaar T)

Correctie ten
opzichte va
n tot jaar T
verantwoorde
bestedingen
ten laste van
provinciale
middelen

Indien de
correctie een
vermeerdering
van bestedingen
betreft, mag het
alleen gaan over
nog niet eerder
verantwoorde
bestedingen

Correctie ten
opzichte van
tot jaar T
verantwoorde
overige
bestedingen

Indien de
correctie een
vermeerdering
van bestedingen
betreft, mag het
alleen gaan over
nog niet eerder
verantwoorde
bestedingen

 

 

 

 

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

 

 

 

 

Indicator nummer:  E27B / 01

Indicato rnummer:  E27B / 02

Indicator nummer:  E27B / 03

Indicator nummer:  E27B / 04

Indicator nummer:  E27B / 05

 

 

 

1

2008-15269/14, VV

€ 11.260

€ 13.740

€ 550.508

€ 0

 

 

 

 

Kopie
beschikkings
nummer

Cumulatieve
besteding ten
laste van
provinciale
middelen
tot en met (jaar T)

Deze indicator
is bedoeld voor
de tussentijdse
afstemming van
de juistheid en
volledigheid van
de verantwoor-
dingsinformatie

Cumulatieve
overige
bestedingen
tot en met
(jaar T)  

Deze indicator
is bedoeld voor
de tussentijdse
afstemming van
de juistheid en
volledigheid van
de verantwoor-
dingsinformatie

Toelichting

Eindverantwoording
Ja/Nee

Als u kiest
voor ‘ja’, betekent
dit dat het project
is afgerond en u
voor de komende
jaren geen
bestedingen
meer wilt
verantwoorden

 

 

 

 

 Aard controle
n.v.t.

Aard controle
n.v.t.

Aard controle
n.v.t.

Aard controle
n.v.t.

Aard controle
n.v.t.

 

 

 

 

Indicato
rnummer:
E27B/ 06

Indicator
nummer:
E27B / 07

Indicator
nummer
: E27B / 08

Indicator
nummer:
E27B / 09

Indicator
nummer:
E27B / 10

 

 

 

1

2008-15269/14, VV

€ 2.276.245

€ 2.159.529

Subsidiegever
akkoord met
inhoudelijke
rapportage,
brief 2017-
092020, d.d.
01-11-2017

Ja

 

GRO

GRO2C

Verkeer
en vervoer

Hieronder
per regel één
beschikkings
nummer en in
de kolommen
ernaast de
verantwoordings
informatie          

Welke regeling
betreft het

Totale besteding
in jaar T

Correctie t.o.v.
jaar T-1 van
verantwoorde
totale
besteding

Cumulatieve
totale
besteding
tot en met
jaar T

Toelichting

 

 

SiSa tussen
mede-
overheden -
provinciale
middelen
Groningen

 

 

De besteding
in jaar T ten
laste van zowel
provinciale
middelen als
overige
middelen

Tussentijds
afstemmen
van juistheid
en volledigheid
van de
verantwoordings-
informatie ten
laste van zowel
provinciale als
overige middelen

Tussentijds
afstemmen
van juistheid
en volledigheid
van de
verantwoordings-
informatie
ten laste van
zowel
provinciale als
overige middelen

Hier
eventueel
opmerkingen
of toelichtingen

 

 

 

Aard controle
n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle
n.v.t.

Aard controle
n.v.t.

 

 

 

Indicator
nummer:
GRO2C / 01

Indicator
nummer:
GRO2C / 02

Indicator
nummer:
GRO2C / 03

Indicator
nummer:
GRO2C / 04

Indicator
nummer:
GRO2C / 05

Indicator
nummer:
GRO2C / 06

 

 

1

2017-034547, K2255

2.1 Verkeer,
wegen
en water

€ 0

 

€ 0

 

 

 

2

2017-080373, K5344

2.1 Verkeer,
wegen
en water

€ 0

 

€ 0

 

 

 

 

Kopie
beschikkings
nummer

De besteding
in jaar T ten
laste van alleen
provinciale
middelen

Correctie
t.o.v. jaar T-1
van besteding
ten laste van
alleen
provinciale
middelen

Cumulatieve
besteding
tot en met
jaar T ten
laste van
alleen
provinciale
middelen

Eind-
verantwoording Ja/Nee

 

 

 

 

 

Alleen de
besteding
in jaar T ten
laste van
alleen
provinciale
middelen

Als de correctie
een vermeer-
dering is, gaat
het om nog nie
t verantwoorde
besteding ten
laste van alleen
provinciale
middelen

Tussentijds
afstemmen
van juistheid
en volledigheid
van de
verantwoordings-
informatie ten
laste van alleen
provinciale
middelen

Als u kiest
voor ‘ja’,
betekent dit,
dat hiervoor
alle besteding
is afgerond en
u er de komende
jaren geen
besteding
meer voor
wilt verantwoorden

 

 

 

 

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle  n.v.t.

 

 

 

 

Indicator
nummer:
GRO2C / 07

Indicator
nummer:
GRO2C / 08

Indicator
nummer:
GRO2C / 09

Indicator
nummer:
GRO2C /10

Indicator
nummer:
GRO2C/ 11

 

 

 

1

2017-034547, K2255

€ 0

 

€ 0

Nee

 

 

 

2

2017-080373, K5344

€ 0

 

€ 0

Nee

 

GRO

GRO21C

Regiospecifiek
pakket (RSP)

Hieronder
per regel
één beschikkings
nummer en in de
kolommen
ernaast de
verantwoor-
dingsinformatie          

Welke
regeling
betreft het

Totale
besteding
in jaar T

Correctie t.o.v.
jaar T-1 van
verantwoorde
totale
besteding

Cumulatieve
totale
besteding
tot en met
jaar T

Toelichting

 

 

SiSa tussen
medeoverheden -
provinciale
middelen
Groningen

 

 

De besteding
in jaar T ten
laste van zowel
provinciale
middelen als
overige
middelen

Tussentijds
afstemmen
van juistheid
en volledigheid
van de
verantwoordings
-informatie
ten laste van
zowel
provinciale als
overige
middelen

Tussentijds
afstemmen
van juistheid
en volledigheid
van de
verantwoordings-
informatie
ten laste van
zowel
provinciale als
overige middelen

Hier
eventueel
opmerkingen
of toelichtingen

 

 

 

Aard controle n.v.t.

Aard controle
n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle
n.v.t.

Aard controle n.v.t.

 

 

 

Indicator
nummer:
GRO2C / 01

Indicator
nummer:
GRO2C / 02

Indicator
nummer:
GRO2C / 03

Indicator
nummer:
GRO2C / 04

Indicator
nummer:
GRO2C / 05

Indicator
nummer:
GRO2C / 06

 

 

1

2014-03860

2.5 Openbaar
vervoer

€ 0

€ 400.000

€ 400.000

betreft 2015
i.o.m. Provincie

 

 

2

2015-53776

2.5 Openbaar
vervoer

€ 2.201.638

€ 423.368

€ 2.625.006

bestedingen
t/m 2016 i.o.m
. Provincie

 

 

3

2015-44281a

2.5 Openbaar
vervoer

€ 1.844.114

€ 1.900.306

€ 3.744.420

bestedingen
t/m 2016 i.o.m
. Provincie

 

 

4

2016-17221

2.5 Openbaar
vervoer

€ 2.140.684

€ 1.250.830

€ 3.391.514

bestedingen
t/m 2016 i.o.m
. Provincie

 

 

5

2016-66992

2.5 Openbaar
vervoer

€ 98.132

€ 140.318

€ 238.450

bestedingen
t/m 2016 i.o.m
. Provincie

 

 

6

2012-06765

2.5 Openbaar
vervoer

€ 1.175.077

€ 33.700.395

€ 34.875.473

bestedingen
t/m 2016 i.o.m
. Provincie

 

 

7

2014-0667 (2014-06167)

2.5 Openbaar
vervoer

€ 0

€ 0

€ 0

nulverantwoording
i.o.m. de Provincie

 

 

8

2015-44281b

2.5 Openbaar
vervoer

€ 200.000

€ 0

€ 200.000

 

 

 

 

Kopie
beschikkings
nummer

De besteding
in jaar T ten
laste van alleen
provinciale
middelen

Correctie
t.o.v. jaar
T-1 van
besteding
ten laste van
alleen
provinciale
middelen

Cumulatieve
besteding tot
en met jaar T
ten laste van
alleen
provinciale
middelen

Eind
verantwoording
Ja/Nee

 

 

 

 

 

Alleen de
besteding
in jaar T ten
laste van
alleen
provinciale
middelen

Als de
correctie een
vermeerdering
is, gaat het om
nog niet
verantwoorde
besteding ten
laste van alleen
provinciale
middelen

Tussentijds
afstemmen
van juistheid
en volledigheid
van de
verantwoordings-
informatie
ten laste van
alleen
provinciale
middelen

Als u kiest voor
‘ja’, betekent
dit, dat hiervoor
alle besteding is
afgerond en u er
de komende jaren
geen besteding
meer voor wilt
verantwoorden

 

 

 

 

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle
n.v.t.

Aard controle
n.v.t.

 

 

 

 

Indicator
nummer:
GRO2C / 07

Indicator
nummer:
GRO2C / 08

Indicator
nummer:
GRO2C / 09

Indicator
nummer:
GRO2C /10

Indicator
nummer:
GRO2C/ 11

 

 

 

1

2014-03860

€ 0

€ 400.000

€ 400.000

Ja

 

 

 

2

2015-53776

€ 2.201.638

€ 423.368

€ 2.625.006

Nee

 

 

 

3

2015-44281a

€ 1.844.114

€ 1.900.306

€ 3.744.420

Nee

 

 

 

4

2016-17221

€ 2.123.559

€ 1.240.823

€ 3.364.382

Nee

 

 

 

5

2016-66992

€ 98.132

€ 140.318

€ 238.450

Nee

 

 

 

6

2012-06765

€ 356.636

€ 10.228.070

€ 10.584.706

Nee

 

 

 

7

2014-0667 (2014-06167)

€ 0

€ 0

€ 0

Ja

 

 

 

8

2015-44281b

€ 200.000

€ 0

€ 200.000

Ja