Jaarverslag 2017

Wonen

In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten

> 250 duizend euro.

DeelprogrammaPrimitieve begrotingActuele begrotingRekeningVerschil
Lasten
08.1Gezinnen2.7832.7381.791947
08.1.1Bouwen in de uitleg1717412
08.1.2Bouwen in de bestaande stad2.7662.7211.786935
08.2Jongerenhuisvesting623583869-285
08.2.1Kwaliteit jongerenhuisvesting365385617-232
08.2.2Kamerverhuurbeleid258198252-54
08.3Wonen en zorg3131325-294
08.3.1Ouderen- en zorghuisvesting00293-293
08.3.2Bijzondere woonvormen0021-21
08.3.3Mantelzorg en meergeneratiewo31311120
08.4Kwaliteit woningvoorraad2.9795.4304.573857
08.4.1Energieneutraal wonen2.5845.0344.043992
08.4.2Woonschepen- en wagens395396531-135
08.5Betaalbaarheid en beschikbaarh200250-174424
08.5.1Betaalbaarheid en beschikbaarh200250-174424
08.6Cultuurhistorie en archeologie8028271.116-289
08.6.1Monumenten666691933-242
08.6.2Archeologie136136183-47
08.7Overig wonen9.91515.51819.543-4.026
08.7.1Gem. gronden en vastgoed47647643541
08.7.2Vergunningverlening & handhav.4.5195.9376.470-533
08.7.3Overig wonen4.9209.10512.638-3.534
Baten
08.1Gezinnen3641.0344.1593.125
08.1.1Bouwen in de uitleg002.9232.923
08.1.2Bouwen in de bestaande stad3641.0341.236202
08.2Jongerenhuisvesting848449-35
08.2.1Kwaliteit jongerenhuisvesting0000
08.2.2Kamerverhuurbeleid848449-35
08.3Wonen en zorg3131252221
08.3.1Ouderen- en zorghuisvesting00241241
08.3.3Mantelzorg en meergeneratiewo313111-20
08.4Kwaliteit woningvoorraad2882.266677-1.589
08.4.1Energieneutraal wonen02.000402-1.598
08.4.2Woonschepen- en wagens2882662748
08.5Betaalbaarheid en beschikbaarh221-1
08.5.1Betaalbaarheid en beschikbaarh221-1
08.6Cultuurhistorie en archeologie0251-24
08.6.1Monumenten0251-24
08.6.2Archeologie0000
08.7Overig wonen7.3097.75316.5048.751
08.7.1Gem. gronden en vastgoed361361627265
08.7.2Vergunningverlening & handhav.6.4577.3368.5811.245
08.7.3Overig wonen490557.2967.241
Reserve mutaties
Toevoegingen aan reserves3343.6843.6840
Onttrekking aan reserves1.2764.2864.2860
Totaal Saldo na bestemming.8.31313.5805.7987.782

Financiële toelichting

Deelprogramma 08.1 Gezinnen

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

947

3.125

4.072

Plankosten Stedelijke Vernieuwing (V 765 duizend euro)
In het kader van het Stedelijk Investeringsfonds (SIF) is een structureel plankostenbudget voor SIF-projecten opgenomen waarop in 2017, 765 duizend euro overblijft. In het kader Stedelijk Investeringsfonds (SIF), hetgeen begin 2018 aan uw raad is aangeboden, wordt verder ingegaan aan welke SIF-projecten het plankostenbudget wordt besteed.     

 

Intensiveringsmiddelen Wonen (V 340 duizend euro)
In december 2016 stelde uw raad het meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2017-2020 vast. Hierin is aangegeven hoe u de jaarlijks beschikbare middelen ad 2 miljoen euro intensiveringsmiddelen wonen extra beleid wenst te besteden. Onderdeel hiervan zijn de leningen aan het A-kwartier en stimuleren en versnellen woningmarkt cofinanciering. In 2017 hebben we 340 duizend euro niet uitgegeven.

 

Grondzaken (V 3,252 miljoen euro)
De in dit deelprogramma gepresenteerde voordeel van 3,252 miljoen euro bestaat voor 2,9 miljoen euro uit het toepassen van het percentage of completion methode op grondexploitaties, zoals door de commissie BBV is opgelegd. Bij het toepassen van deze methode dient winst te worden genomen naar rato van realisatie van de voortgang van de grondexploitatie. Een nadere toelichting op het resultaat grondzaken kunt u vinden in de paragraaf grondzaken.

 

Stedelijk Investeringsfonds (SIF) Wijkvernieuwing (N 223 duizend euro)
In 2017 is voor het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van SIF-projecten wijkvernieuwing 223 duizend euro meer uitgegeven. Het gaat om diverse wijken in de stad, met name Selwerd.

 

Overige (N 62 duizend euro)
Diverse voor- en nadelen tellen op tot een nadeel van 62 duizend euro

 

Deelprogramma 08.2 Jongerenhuisvesting

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

-285

-35

-320

Intensiveringsmiddelen Wonen (N 237 duizend euro)
In december 2016 stelde uw raad het meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2017-2020 vast. Hierin is aangegeven hoe u de jaarlijks beschikbare middelen ad 2 miljoen euro intensiveringsmiddelen wonen extra beleid wenst te besteden. Aan the Next City en maatregelen uitvoeren van de Woonvisie is in 2017 237 duizend euro meer uitgegeven dan begroot.

 

Overige (N 83 duizend euro)

Diverse voor- en nadelen tellen op tot een nadeel van 83 duizend euro.

 

Deelprogramma 08.3 Wonen en zorg

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

-294

221

-73

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (N 52 duizend euro)
Het nadelig resultaat van per saldo 52 duizend euro op het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting is ontstaan door meer rente-inkomsten (V 221 duizend euro) en door met name meer verstrekte leningen ten opzichte van begroot (N 273 duizend euro).

 

Overige (N 21 duizend euro)
Diverse voor- en nadelen tellen op tot een nadeel van 21 duizend euro.

 

Deelprogramma 08.4 Kwaliteit woningvoorraad

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

858

-1.589

-731

Groningen geeft Energie (N 605 duizend euro)
De overschrijding op Groningen geeft Energie is na aftrek van de externe baten (362 duizend euro) en inkomsten uit de decembercirculaire van het gemeentefonds (363 duizend euro, in programma 12 opgenomen) uitgekomen op 242 duizend euro. Dit bedrag kan voor een groot deel verklaard worden door incidentele uitgaven die zijn gedaan voor de lobby het Gronings Bod en het Klimaatadaptatie instituut. Deze lobby heeft plaatsgevonden in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen en heeft er toe geleid dat het Klimaatadaptatie instituut in Groningen wordt gevestigd en dat Groningen als potentiële koploper in de energietransitie wordt genoemd in het regeerakkoord.

 

WarmteStad (-)
Door uw raad is besloten tot kapitaalverstrekking aan WarmteStad BV van 2 miljoen euro ten behoeve van het verwerven van agio aandelen in Warmtenet Noordwest BV door WarmteStad BV en deze te dekken uit de risicodragende lening van de provincie Groningen. Deze transacties hebben in 2017 niet plaatsgevonden. Genoemde naar aanleiding van het on hold zetten van het project Geothermie door WarmteStad BV.

 

Intensiveringsmiddelen Wonen (N 166 duizend euro)
In december 2016 stelde uw raad het meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2017-2020 vast. Hierin is aangegeven hoe u de jaarlijks beschikbare middelen ad 2 miljoen euro intensiveringsmiddelen wonen extra beleid wenst te besteden. Onderdeel hiervan is de Watervisie (Wonen op het water). In 2017 hebben hiervoor 166 duizend euro meer uitgegeven.

 

Overige (V 39 duizend euro)
Diverse voor- en nadelen tellen op tot een voordeel van 39 duizend euro.

 

Deelprogramma 08.5 Betaalbaarheid en beschikbaarheid

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

424

-1

423

Intensiveringsmiddelen Wonen (V 250 duizend euro)
In december 2016 stelde uw raad het meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2017-2020 vast. Hierin is aangegeven hoe u de jaarlijks beschikbare middelen ad 2 miljoen euro intensiveringsmiddelen wonen extra beleid wenst te besteden. Onderdeel hiervan is het actieplan sociale huur. Met het actieplan sociale huur zetten we in op voldoende aanbod van huurwoningen. In 2017 hebben we 250 duizend euro niet uitgegeven.

 

Besluit Woning-gebonden Subsidies (V 173 duizend euro)
Betreft een oude subsidieregeling Besluit Woning-gebonden Subsidies die in 2017 financieel is afgewikkeld en uit deze afrekening is een voordeel van 173 duizend euro ontstaan.

 

Deelprogramma 08.6 Cultuurhistorie en archeologie

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

-289

-24

-313

Pomphoes (N 200 duizend euro)
Conform door uw raad besloten is 200 duizend euro in 2017 uitgegeven als kapitaalverstrekking voor het herbestemmen Pomphoes tot historisch museum. Hetgeen wordt gedekt uit de Stedelijk Investeringsfonds (SIF) reserve.

 

Overige (N 113 duizend euro)
Diverse voor- en nadelen tellen op tot een nadeel van 113 duizend euro.

 

Deelprogramma 08.7 Overig wonen

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

-4.027

8.751

4.724

Resultaat bouwleges (V 872 duizend euro)
In 2017 is een meeropbrengst op de bouwleges gerealiseerd. Deze meeropbrengst met name gerealiseerd uit projecten bouwaanvragen tot een legesbedrag van 200 duizend euro. Verder is er 48 duizend euro minder aan overige opbrengsten gerealiseerd. De afwijking ten opzichte van de raming leges 2017 is als volgt:

 

Leges projecten tot 200 duizend euro

V

1,168 miljoen euro

Leges projecten 200 duizend euro en meer

V

100 duizend euro

Totaal

V

1,268 miljoen euro

 

Door meer ureninzet en hogere uitgaven op overige goederen en diensten en nadeel op ICT zijn de lasten per saldo 348 duizend euro hoger dan begroot.

Vrijval kapitaallasten (N 1,180 miljoen euro)
Bij het uitvoeren van diverse ruilacties van reserves ter dekking van de financiering van activa tegen structurele middelen voor kapitaallasten is de begroting op dit deelprogramma abusievelijk gewijzigd. Er zijn teveel middelen aan programma 2 toegevoegd. Daardoor ontstaat op dit programma een nadeel en op programma 2 een voordelig resultaat.

 

Plankosten CiBoGa (V 1,0 miljoen euro)
De beschikbaar gestelde middelen voor de plankosten grondexploitatie CiBoGa zijn in 2016 reeds vanuit de reserve Grondzaken voorgefinancierd, deze worden in 2017 weer toegevoegd aan deze reserve.

 

Afwaardering WarmteStad (N 2,929 miljoen euro)
Warmtestad BV heeft in 2017 het project Geothermie gestaakt. Dit betekent dat de boekwaarde van deze deelneming te hoog was gewaardeerd en dat we een verlies moeten nemen. Op de agiostortingen Warmtestad wordt 2,929 miljoen euro afgewaardeerd als gevolg van het niet doorgaan van het project Geothermie.

 

Grondzaken (V 6,624 miljoen euro)
Het voordeel op grondzaken bestaat voornamelijk uit vrijval op verliesvoorzieningen grondexploitaties en erfpachtinkomsten.

 

Rentebaten bijdragen projecten beklemde reserve (V 486 duizend euro)
Het resultaat komt voort uit aanpassingen in de beginbalans die na het jaareinde 2017 in het boekjaar 2017 zijn uitgevoerd. Het betreft rente over eigen bijdragen ten behoeve van de projecten Eemspoort, Woonschepenhaven, maatregelen A-kwartier en Bessemoer. Deze moeten vervolgens worden gestort in een beklemde reserve, waaruit de toekomstige kapitaallasten worden gedekt.

 

Stedelijk Investeringsfonds (SIF) (N 132 duizend euro)
In 2017 zijn in relatie tot het Stedelijk Investeringsfonds werkzaamheden uitgevoerd. Het gaat om lasten met betrekking tot aanpassingen LTC Hoogkerk en Kunst op Straat.

 

Overige (N 17 duizend euro)
Diverse voor- en nadelen tellen op tot een nadeel van 17 duizend euro.