Jaarverslag 2017

8.5.1 Betaalbaarheid en beschikbaarheid

Samen met de corporaties zetten we ons in voor voldoende betaalbare woningen voor mensen met lagere inkomens. We maken met de corporaties afspraken over nieuwbouw, verkoop en sloop. Daarbij zetten we in op een zo helder mogelijke verdeling van huurwoningen, met zo min mogelijk regels. En willen we dat het aantal mensen dat een sociale huurwoning krijgt toegewezen gaat stijgen. Ons streven is dat er jaarlijks in ieder geval jaarlijks 10% van de totale voorraad van 36.000 woningen vrijkomt.

 

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald

 2016

Beoogd

 2017

Behaald

 2017

Aantal uitgeponde (verkochte) sociale huurwoningen naar type

 

241

174

 

Daarnaast verantwoorden we onder dit beleidsveld voor zover bekend zijn de volgende wettelijke indicatoren. Indien er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Wettelijke indicator(en)

2014

2015

2016

2017

% Demografische druk

45,1

45,3

45,0

45,0

Gemiddelde WOZ-waarde (x 1.000 euro)

157

152

154

157

Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen)

5,9

-

-

-

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

We blijven inzetten dat de slaagkans minimaal 30% is. Dit doen we door continue te kijken of de huidige woonruimteverdeelsystematiek afdoende werkt en daar waar nodig aan te passen en door via de prestatieafspraken af te spreken op welke wijze de corporaties investeren in de sociale huurvoorraad.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

In de prestatieafspraken hebben we afspraken gemaakt over nieuwbouw, sloop en verkoop en de woonruimteverdeling. De woningvoorraad van corporaties is in 2017 toegenomen van 37.995 naar 38.293. Daarnaast hebben we met de corporaties onze woonruimteverdeling geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie heeft de gemeenteraad de huisvestingsverordening aangepast. Met de aangepaste verordening kunnen we starten met een drietal experimenten om te werken aan betere woonruimteverdeling. De experimenten gaan over het meer kansen bieden aan starters, ruimte voor gezinnen en huisvesten van kwetsbare doelgroepen.

Conclusie

In 2017 hebben we op twee manieren gewerkt aan een betere beschikbaarheid: de sociale huurvoorraad is toegenomen, en we hebben verbeteringen in gang gezet om onze woonruimteverdeling slimmer in te richten. Hiermee zijn we op de goede weg, maar blijft een goed toegankelijke woningvoorraad een aandachtspunt.