Jaarverslag 2017

Wonen

Een belangrijke ontwikkeling in 2017 is de zeer sterke groei van de woningvraag in de stad. Het vertrouwen in de woningmarkt was al een tijdje terug en dit blijkt uit de verkoopcijfers van nieuwbouwprojecten en de dynamiek in de bestaande woningvoorraad. De kavelverkopen in Reitdiep zijn bijzonder goed verlopen en ook in Meerstad is er volop belangstelling voor de nieuwe woningen die in Tersluis-West worden aangeboden. Op stedelijk niveau wordt het beschikbare aanbod ruimschoots overtroffen door de vraag en dit leidt tot een woningmarkt die overspannen kenmerken vertoont. Een gevolg hiervan is dat het aantal gezinnen dat naar de regio is verhuisd licht is toegenomen ten opzichte van 2016. Een teken dat we aan de slag moeten met het realiseren van nieuw aanbod van woningen in en rond de stad. We merken helaas nog steeds dat nieuwbouwprojecten vertragingen oplopen vanwege het aardbevingsbestendig bouwen. Een probleem dat we samen met de betrokken partijen zo snel mogelijk moeten zien op te lossen.

 

De sterke groei van de woningvraag is al eerder ingezet dan in 2017 en dit zien we terug in het gerealiseerde aantal nieuwbouwwoningen: in 2017 zijn er bijna 1.500 nieuwe woningen bijgekomen in de stad. Zo zijn in Paddepoel op de Trefkoellocatie ruim 460 appartementen voor (internationale) jongeren en starters gerealiseerd. Daarnaast zijn in Meerstad bijna 160 gezinswoningen gebouwd en zijn aan de Melisseweg in Oosterhoogebrug de eerste grondgebonden huurwoningen in het middensegment opgeleverd. Deze voorzien in een duidelijke behoefte van starters op de woningmarkt die niet kunnen of willen kopen. En op de Velden in de Oosterparkwijk zijn ruim 100 gezinswoningen en appartementen toegevoegd. Ook het aantal sociale huurwoningen in Groningen is (licht) gestegen, mede doordat de woningcorporaties minder woningen hebben verkocht dan eerder was voorgenomen.

 

Naast de gerealiseerde jongerenhuisvesting op de Trefkoellocatie hebben we in 2017 het bestemmingsplan Herziening Bestemmingsregels Wonen vastgesteld waardoor we meer grip hebben op de ongebreidelde groei van het aantal onzelfstandige kamers in sommige delen van de stad. Ook zien we de resultaten van het veranderde beleid met betrekking tot kamerverhuur (minder onttrekkingsvergunningen) en zijn er talloze projecten gelanceerd door WIJS. Deze organisatie draagt op een mooie manier bij aan het samenleven van studenten en andere Stadjers. Een nieuwe ontwikkeling in 2017 is de zeer sterkte groei van het aantal internationale studenten. Om de piek op te vangen hebben we i.s.m. de RUG en HG een tijdelijke woonvoorziening gerealiseerd en werken we nauw samen aan een permanente uitbreiding van de capaciteit voor deze doelgroep.

 

Om het langer zelfstandig thuis wonen beter mogelijk te maken hebben we in 2017 de campagne Lang Zult U Wonen gecontinueerd en hebben we het Huis van Morgen geopend. Hiermee bieden we letterlijk ruimte voor experimenten met betrekking tot langer zelfstandig wonen voor inwoners, marktpartijen en woningcorporaties.

 

Ook is in 2017 gewerkt aan de verduurzaming van de bestaande woningen in de stad. Desondanks hebben we de doelstelling voor de sociale huurwoningen in 2017 niet helemaal gehaald. Met de corporaties hebben we prestatieafspraken gemaakt over de intensivering van de inzet voor de komende jaren. Voor het stimuleren van verduurzaming van particulier bezit heeft Groningen Woont Slim in 2017 ook een concreet aanbodpakket voor woningeigenaren ontwikkeld. Hiermee hopen we particulieren nog meer te kunnen ontzorgen.