Jaarverslag 2017

Financiële gegevens verbonden partijen

 

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Meerstad te Slochteren

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (vanaf 1 juli 2009)

Vestigingsplaats

Slochteren

Doelstelling en openbaar belang

 

Het openbaar belang van de gemeenschappelijke regeling Meerstad (GRM) is het nemen van besluiten over de beleidskaders voor het ontwikkelen van publieke voorzieningen in Meerstad. De GR werd ingesteld per 1 juli 2009, maar heeft geen publiekrechtelijke bevoegdheden meer. Het functioneert nu als politiek en bestuurlijk platform voor Meerstad. De bestuursstructuur is van GR is gewijzigd naar een lichtere vorm. Een vereenvoudiging was gewenst aangezien de taken en bevoegdheden zijn afgenomen door de aanpassing van de regeling in 2011. In 2017 is GR opgeheven.

Relatie met programma

8. Wonen

Deelnemende partijen

De gemeenten Groningen en Slochteren

Bestuurlijk belang

 

De GR heeft geen publiekrechtelijke bevoegdheden meer, maar functioneert als politiek en bestuurlijk platform voor Meerstad.

De bestuursstructuur van de GR Meerstad is gewijzigd naar een lichtere vorm van gemeenschappelijke regeling.

Financieel belang

Financieel belang: de totale bijdrage van de gemeenten Slochteren en Groningen was voor 2017 begroot op 227 duizend euro. Het aandeel hierin van Groningen is ruim 35% (79 duizend euro).

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2017 was 84.268 euro en bedraagt op 31 december 2017 0 euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2017 27.398 euro en op 31 december 2017 0 euro.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat 2017 bedraagt 0 euro. Per 1 januari 2017 is de GR ontbonden. Het resultaat over 2016 is in 2017 verrekend met de gemeente Slochteren en Groningen.

Financiële risico’s

Er zijn geen specifieke risico’s.

 

Gemeenschappelijke regeling Groninger Archieven

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

De doelstelling is in gezamenlijkheid de belangen behartigen van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de gemeente Groningen betreffende de archiefbescheiden, collecties, individuele documenten, schilderijen en dergelijke die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Groningen en in de gemeentelijke archiefbewaarplaats. Het openbaar belang is dat de wettelijke taken met betrekking tot de Archiefwet, alsmede de dienstverlening op het gebied van historische informatie over Stad en Lande op orde zijn.

Relatie met programma

6. Cultuur

Deelnemende partijen

Gemeente Groningen en het Rijk (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Bestuurlijk belang

De gemeente is in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door twee leden van het college en in het dagelijks bestuur door één collegelid.

Financieel belang

Financieel belang: de bijdrage in 2017 bedroeg 2,1 miljoen euro.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2017 was 646 duizend euro en bedroeg op 31 december 2017 702 duizend euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2017 1,393 miljoen euro en op 31 december 2017 1,398 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat 2017 bedraagt 55 duizend euro.

Financiële risico’s

 

Geen.

 

Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

 

Het openbaar belang betreft de bescherming en bevordering van de gezondheid van de bevolking, de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het (doen) organiseren van zorg aan de bevolking. De GR PG&Z kent twee uitvoeringsorganisaties: de GGD en de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) voor de inkoop van de jeugdhulp.

Relatie met programma

4. Welzijn, gezondheid, zorg en VSD

Deelnemende partijen

De 23 Groninger gemeenten

Bestuurlijk belang

 

Wethouder Gijsbertsen is voorzitter van het Dagelijks Bestuur en vertegenwoordigt de gemeente in het Algemeen Bestuur, dat gevormd wordt door de 23 portefeuillehouders Gezondheid van de Groninger gemeenten.

 

Financieel belang

Het financieel belang bestaat uit een aantal onderdelen. Ten eerste worden de taken voor de uitvoering van de publieke gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg uitgevoerd door GGD Groningen, onderdeel van de gemeente Groningen zelf. Ook de taken voor de RIGG en een deel van het jeugdhulpdomein (de 'Toegang') worden door personeel van de gemeente Groningen uitgevoerd. Daarnaast worden er middelen in de vorm van een gemeentelijke bijdrage verstrekt van bijna 4,8 miljoen euro en een lening voor de financiering van een Mobiele Röntgen Unit ad 1 miljoen euro. Jaarlijks wordt hierop 100 duizend euro afgelost. Per 31 december 2017 staat van deze lening nog 0,6 miljoen euro open

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2017 was 2,5 miljoen euro en bedraagt op 31 december 2017 2,9 miljoen euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2017 0,7 miljoen euro en op 31 december 2017 0,6 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat 2017 bedraagt 0,3 miljoen euro.

Financiële risico’s

 

Geen

 

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

De Veiligheidsregio Groningen stelt zich ten doel om uitvoering te geven aan de behartiging van de volgende belangen: brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing, bevolkingszorg en melding, alarmering en coördinatie ambulancezorg en brandweer.

Relatie met programma

 

10. Veiligheid (deelprogramma Fysieke veiligheid, beleidsveld Veiligheidsregio)

 

Deelnemende partijen

De 23 Groninger gemeenten

Bestuurlijk belang

 

Burgemeester den Oudsten treedt op als voorzitter van de Veiligheidsregio in het Dagelijks Bestuur. Daarnaast vertegenwoordigt hij de gemeente in het Algemeen Bestuur dat gevormd wordt door de burgemeesters van de 23 Groninger gemeenten.

Financieel belang

Financieel belang: aansprakelijkheid indien de Veiligheidsregio Groningen niet aan haar verplichtingen kan voldoen. De geraamde gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio bedroeg in 2017 15,6 miljoen euro. De bijdragen voor rampenbestrijding en crisisbeheersing, de GHOR en de Gemeentelijke Kolom Groningen zijn bepaald aan de hand van het aantal inwoners van de gemeente. Voor de bijdrage voor brandweerzorg wordt een verdeelsleutel gebruikt die deels is gebaseerd op de (oude) bijdrage in 2014 en deels gebaseerd is op het fictief aandeel brandweerzorg in het gemeentefonds. Met ingang van 2018 wordt alleen de verdeelsleutel gebruikt die is gebaseerd op het fictieve aandeel brandweerzorg in het gemeentefonds.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2017 was 5,628 miljoen euro en bedraagt naar verwachting op 31 december 2017 7,055 miljoen euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2017 bedroeg 18,836 miljoen euro en bedraagt op 31 december 2017 naar verwachting 19,264 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat 2017 bedraagt naar verwachting 2,246 duizend euro.

Financiële risico’s

 

Geen

 

Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Regio Centraal Groningen (ARCG)

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

 

Het openbaar belang betreft het op milieu-hygiënisch verantwoorde wijze verwerken van (afval)stoffen afkomstig uit de gemeenten in de regio, het bevorderen van overheidsinvloed op de sturing van afvalstoffen en het ketenbeheer en mogelijke andere milieu- en reinigingstaken.

Relatie met programma

9. Onderhoud en beheer openbare ruimte.

Deelnemende partijen

 

Gemeenten Bedum, Grootegast, Haren, Leek, Marum, Ten Boer, Zuidhorn en Groningen. De kosten van de ARCG worden gedragen door de 8 deelnemende gemeenten.

Bestuurlijk belang

 

De gemeente Groningen is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur en in het Dagelijks bestuur door wethouder Van Keulen.

Financieel belang

De kosten van de ARCG worden gedragen door de 8 deelnemende gemeenten.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2017 was 1,019 miljoen euro en bedraagt op 31 december 2017 1,019 miljoen euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2017 5,228 miljoen euro en op 31 december 2017 4,782 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat 2017 bedraagt 0.

Financiële risico’s

 

ARCG heeft voldoende reserves als weerstandsvermogen om eventuele risico's op te vangen.

 

Gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Haren

Doelstelling en openbaar belang

Het openbaar belang betreft de behartiging van de belangen van recreatie, natuurbescherming en landschapsverzorging van het Paterswoldsemeer, het Hoornsemeer, de Hoornseplas en de omliggende recreatie- en natuurgebieden.

Relatie met programma

9. Onderhoud en Beheer openbare ruimte

Deelnemende partijen

De gemeente Groningen participeert samen met de gemeenten Haren en Tynaarlo in deze gemeenschappelijke regeling.

Bestuurlijk belang

 

AB bestaat uit 10 leden, waarvan 3 uit de respectievelijke colleges (Van Keulen), en 7 raadsleden.

DB bestaat uit 3 leden, gekozen uit AB, op voordracht van de deelnemende gemeenten.

Financieel belang

De gemeente Groningen draagt 69,8 % (429 duizend euro) bij in het nadelig saldo. De gemeenten Haren en Tynaarlo dragen respectievelijk 14,5% en 15,7% bij in het nadelig saldo.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2017 was 728 duizend euro en bedraagt op 31 december 2017 694 duizend euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2017 1,467 miljoen euro en op 31 december 2017 1,501 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat 2017 bedraagt nihil.

Financiële risico’s

Geen

 

Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenpark Rengers

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (opgericht in 1994)

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

De GR Rengers is in 1994 samen met de gemeenten Slochteren en Hoogezand-Sappemeer opgericht met als doel het bevorderen van de economische ontwikkeling en werkgelegenheid rond het stedelijk knooppunt Groningen door middel van het gezamenlijk ontwikkelen en exploiteren van een kwalitatief hoogwaardige en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar intergemeentelijk bedrijvenpark Rengers (gelegen bij Hoogezand). Per 1 januari 2018 wordt GR opgeheven.

Relatie met programma

2. Economie en werkgelegenheid

Deelnemende partijen

De gemeenten Groningen, Hoogezand-Sappemeer en Slochteren

Bestuurlijk belang

 

De gemeente Groningen is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur en in het Dagelijks Bestuur door wethouder Van Keulen.

Financieel belang

De gemeente Groningen is voor 1/3 deel risicodragend. De gemeenten Slochteren en Hoogezand-Sappemeer zijn ieder voor 1/3 deel risicodragend.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2017 was 0 euro en bedraagt op 31 december 2017 0 euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2017 3,68 miljoen euro en op 31 december 2017 3,81 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat 2017 bedraagt 131 duizend euro (verlies).

Financiële risico’s

 

Geen

 

Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam ‘Eems Dollard Regio’

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling, Openbaar Lichaam.

 

Vestigingsplaats

Leer (Duitsland)

Doelstelling en openbaar belang

Het openbaar belang is gediend bij de doelstelling gericht op het realiseren en bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking, op zowel regionaal als plaatselijk niveau, in de noordelijke grensstreek van Nederland en Duitsland.

Relatie met programma

2. Economie en Werkgelegenheid.

Deelnemende partijen

Duitse en Nederlandse gemeenten, alsmede andere regionale overheden, Kamers van Koophandel in de Eems Dollard Regio.

Bestuurlijk belang

 

De Gemeente heeft, net als ieder lid, recht op 2 vertegenwoordigers in het algemeen bestuur (de EDR-Raad). Wethouder van Keulen zit in het algemeen bestuur, de 2e plek wordt op dit moment niet vervuld.

Financieel belang

Financieel belang: de gemeente Groningen betaalt jaarlijks een bijdrage op basis van haar inwonertal. In 2017 was dat 17.533 euro.

Vermogen

Er zijn nog geen cijfers 2017 beschikbaar. Het eigen vermogen op 1 januari 2016 was 385 duizend euro en bedraagt op 31 december 2016 414 duizend euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2016 1,9 miljoen euro en op 31 december 2016 2,6 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat 2016 bedraagt 36 duizend euro.

Financiële risico’s

Er zijn geen specifieke risico’s.

 

Gemeenschappelijke regeling OV-bureau Groningen Drenthe

Rechtsvorm

 Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Assen

Doelstelling en openbaar belang

  • Het openbaar belang van het OV-bureau is het vormgeven van het openbaar vervoer en het aansturen van de vervoerders in het openbaar vervoer. De in de begroting van 2017 geformuleerde doelstellingen waren:
  • Aantal reizigerskilometers (doelstelling 2017: 1% groei ten opzichte van 2017);
  • Klanttevredenheidsscore (doelstelling 2017: 7,5);
  • Mate van gebieds-dekkendheid van het vervoer-aanbod (doelstelling 2017: volledig van 7.00 -24.00 uur);
  • Kostendekkendheid (tussendoelstelling 2017: 48,3%).  

Relatie met programma

7. Verkeer

Deelnemende partijen

Het OV-bureau is een initiatief van de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen.

Bestuurlijk belang

 

Wethouder De Rook is lid van het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit 9 leden, drie uit ieder betrokken overheidsorgaan. De Gemeente Groningen wordt hierin vertegenwoordigt door de wethouders De Rook, Van der Schaaf en Van Keulen.

Financieel belang

De jaarlijkse bijdrage van de gemeente aan het OV-bureau is 165 duizend euro. De gemeente is voor 21% risicodragend in het OV-bureau. De provincies Groningen en Drenthe zijn dit voor respectievelijk 44% en 35%.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2017 was 0 euro en bedraagt op 31 december 2017 eveneens 0 euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2017 17,9 miljoen euro en op 31 december 2017 20,7 miljoen euro. Het vreemd vermogen bestaat naast een langlopende lening (ontvangen waarborgsom) van 1 miljoen euro, vooral uit vooruit-ontvangen deelnemersbijdragen. Deze post vormt het weerstandsvermogen van het OV-bureau. Eind 2017 is deze post 18,3 miljoen euro (hierin is het resultaat over 2017 reeds meegenomen)

Financieel resultaat

Het financieel resultaat 2017 bedraagt 2,3 miljoen euro.

Financiële risico’s

Het gevoerde beleid past binnen de financiële uitgangspunten die het OV-bureau hanteert. Deze uitgangspunten zijn vervat in de ‘Notitie risicomanagement en weerstandsvermogen’. Voor de begrotingsopstelling zijn de belangrijkste bepalingen dat het OV-bureau ‘conservatief’ begroot en er wordt gestreefd naar een weerstandsvermogen van minimaal 4,1 miljoen euro. Zakt het weerstandsvermogen daaronder dan dienen – zo nodig per omgaande - aanvullende ombuigingsmaatregelen te worden getroffen.

 

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Veendam

Doelstelling en openbaar belang

De Omgevingsdienst Groningen is ingesteld om vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavingstaken op het gebied van het omgevingsdomein voor de deelnemers te gaan uitvoeren, waarmee de deelnemers de kwaliteit van de uitvoering van deze taken willen verbeteren.

Relatie met programma

 

8. Wonen

9. Onderhoud en beheer openbare ruimte

Deelnemende partijen

De provincie Groningen en de 23 Groninger gemeenten

Bestuurlijk belang

 

Wethouder van Keulen is lid van het Dagelijks Bestuur. Daarnaast vertegenwoordigt hij de gemeente in het Algemeen Bestuur dat bestaat uit 24 leden. Alle colleges van de 23 Groninger gemeenten en de provincie Groningen zijn vertegenwoordigd met één lid in het Algemeen Bestuur. Gedeputeerde Brouns is voorzitter van het Algemeen Bestuur.

Financieel belang

Financieel belang: de deelnemersbijdrage in 2017 gezamenlijk met de gemeente Ten Boer bedraagt 861 duizend euro (bron: Voorjaarsnota 2017). In 2017 zal deze bijdrage dalen tot een bedrag van 772 duizend euro. Deze daling wordt met name veroorzaakt door de verwerking van een 5% efficiencytaakstelling in de deelnemersbijdrage.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2017 was 1,825 miljoen euro en bedraagt op 31 december 2017 597 duizend euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2017 3,7 miljoen euro en op 31 december 2017 3,8 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat 2017 bedraagt 191 duizend euro.

Financiële risico’s

Tegenvallers worden betaald uit de algemene reserve. Als tegenvallers hoger uitvallen dan de beschikbare algemene reserve, dan moet de deelnemersbijdrage worden verhoogd om de tegenvaller te financieren

 

Gemeenschappelijke regeling Centrumregeling Beschermd Wonen

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling, centrumgemeente

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Het doel van de Centrumregeling Beschermd Wonen is de taken en bevoegdheden van de regiogemeenten in het kader van de Wmo 2017 op het gebied van beschermd wonen, de inloop GGZ en de begeleiding maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door mandaat en volmacht op te dragen aan de centrumgemeente Groningen. Hierdoor wordt beoogd:

  • Het behalen van schaalvoordelen;
  • Het stimuleren van de samenwerking tussen de deelnemers;
  • De beheersing van middelen en eventuele besparingen of aanvullende kosten;
  • De verevening van de risico’s.

Relatie met programma

 4. Welzijn, gezondheid, zorg, jeugd en VSD

Deelnemende partijen

 

Appingedam, Bedum, Bellingwedde, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Grootegast, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Loppersum, Marum, Menterwolde, Oldambt, Pekela, Slochteren, Stadskanaal, Ten Boer, Veendam, Vlagtwedde, Winsum en Zuidhorn.

Bestuurlijk belang

 

Bestuurlijk is afgesproken deze regeling met ingang van 2017 voor onbepaalde tijd op te stellen en uit te breiden met opvang (voorheen maatschappelijke opvang en vrouwenopvang). Het betreft een lichte GR, zonder eigen bestuur en zonder een eigen uitvoeringsorganisatie. De portefeuillehouder is wethouder Schroor.

Financieel Belang

Financieel belang: De gemeente Groningen ontvangt als centrumgemeentegelden (geoormerkte middelen voor Beschermd wonen en Opvang) als onderdeel van de Integratie Uitkering Sociaal Domein. Het budget is niet onderverdeeld naar de deelnemende gemeenten;

Vermogen

 

Op zowel 1 januari 2017 als 31 december 2017 was er geen sprake van eigen of vreemd vermogen.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat 2017 bedraag 9,2 miljoen*.

* Dit betreft het voorlopige resultaat en is dus aan verandering onderhevig.

Financiële risico’s

 

Er zijn geen specifieke risico’s.

 

 

 Vennootschappen en Coöperaties

NV Waterbedrijf Groningen

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

 

Het openbaar belang betreft de levering van drinkwater aan ruim 280.000 woningen en bedrijven in de provincie Groningen en Tynaarlo (Drenthe).

Relatie met programma

2.Economie en Werkgelegenheid

Deelnemende partijen

 

De deelnemende partijen in het Waterbedrijf Groningen zijn de provincie Groningen en de gemeenten in het verzorgingsgebied.

Bestuurlijk belang

 

De gemeente wordt in de aandeelhoudersvergadering vertegenwoordigd door wethouder Van Keulen

Financieel belang

Het financieel belang: de gemeente Groningen heeft 80 aandelen van nominaal 500 euro. Dit is totaal 40 duizend euro. Het totaal gestort kapitaal bedraagt 138 duizend euro. In de statuten is bepaald dat het recht om aandelen te verwerven is gebaseerd op het aantal inwoners: 1 aandeel per 2.500 inwoners.

De aandelen van de gemeente Groningen zijn op de balans onder de financiële vaste activa gewaardeerd voor 2,5 miljoen euro.

Vermogen

 

Het eigen vermogen bedraagt per 1 januari 2017 71,364 miljoen euro en per 31 december 2017 is dat 73,313  miljoen euro. Het vreemd vermogen bedraagt per 1 januari 2017 110,704 miljoen euro en is op 31 december 2017 119,387 miljoen euro (bron: concept geconsolideerde jaarrekening d.d. 23 februari 2018).

Financieel resultaat

Het resultaat over 2017 is 1,9 miljoen euro (bron: concept geconsolideerde jaarrekening d.d. 23 februari 2018).

Financiële risico’s

Geen.

 

Martiniplaza BV

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap met Rechtspersoonlijkheid

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Het openbaar belang betreft het bevorderen van cultuur in brede zin en het aanbieden van een theater en een zalencomplex voor (top)sportactiviteiten, theatervoorstellingen, muziek, congressen en evenementen.

Relatie met programma

6. Cultuur

2. Economie en Werkgelegenheid

Deelnemende partijen

Gemeente Groningen is enig aandeelhouder.

Bestuurlijk belang

Wethouder van Keulen vertegenwoordigt de gemeente in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Financieel belang

Het geplaatst en gestort aandelenkapitaal bedraagt 1.800 aandelen à duizend euro (1.799 gewone aandelen en 1 prioriteitsaandeel van 1 duizend euro nominaal), zijnde 1,8 miljoen euro. De gemeente Groningen is enig aandeelhouder. De gemeente Groningen heeft leningen verstrekt met een restschuld per 31 december 2017 van 11,4 miljoen euro. Daarnaast ontvangt Martiniplaza een jaarlijkse bijdrage in de kapitaallasten van 1,85 miljoen euro.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2017 was 3,7 miljoen euro en bedraagt op 31 december 2017 3,9 miljoen euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2017 11,8 miljoen euro en op 31 december 2017 11,4 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het resultaat 2017 bedraagt 155 duizend euro.

Financiële risico’s

Geen.

 

Enexis Holding NV (netwerkbedrijf), Attero Holding NV (voorheen Essent Milieu) en Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (EPZ Borssele)

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap en Besloten vennootschap

Vestigingsplaats

 

Doelstelling en openbaar belang

 

Het publieke belang van deze twee deelnemingen betreft het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water.

Relatie met programma

Economie en werkgelegenheid

Deelnemende partijen

 

Van het totaal 2.000.000 aandelen bezit de gemeente Groningen 23.736 aandelen. Dit is 1,1868 %. Diverse gemeenten en provincies zijn aandeelhouder.

Bestuurlijk belang

 

Wethouder Van Keulen vertegenwoordigt gemeente in AvA Enexis Holding

Wethouder Schroor vertegenwoordigt de Gemeente Groningen in de aandeelhoudersvergadering van CBL Vennootschap en Claim staat vennootschap.

Financieel Belang

De gemeente Groningen heeft 1,1868% van de aandelen in Enexis.

 

Enexis Holding NV

Het eigen vermogen op 1 januari 2017 was 3.704 miljoen euro en bedraagt op 31 december 2017 3.808 miljoen euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2017 3.580 miljoen euro en op 31 december 2017 3,860 miljoen euro.

Financieel resultaat over 2017 bedraagt 207 miljoen euro.

 

a. CBL Vennootschap B.V.

Doelstelling:

Doelstelling:

De functie van deze vennootschap was de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent  te vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds en te fungeren als "doorgeefluik" voor betalingen in en uit het CBL Escrow Fonds.

 

Voor zover na beëindiging van alle CBL’s (CBL: Cross Border Leases) en de betaling uit het CBL Escrow Fonds van de daarmee corresponderende voortijdige beëindigingvergoedingen nog geld was overgebleven in het CBL Escrow Fonds, is het resterende bedrag in de verhouding 50%-50% verdeeld tussen RWE en verkopende aandeelhouders.

 

Beleidsvoornemens:

Het initieel vermogen in het CBL Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, $ 275 mln.

 

Eind juni 2016 is het CBL Escrow Fonds geliquideerd. Het restantbedrag is volledig uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang in de vennootschap.

 

Ondanks dat het CBL Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden geliquideerd.  

  

Financiële risico’s:

Met de liquidatie van het CBL Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap (De gemeente Groningen loopt hier geen risico, behalve over de werkkapitaal).

Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag 20 duizend euro, art 2.81 BW.

 

In 2017 heeft een agio uitkering plaatsgevonden van 622 duizend euro.

 

Het eigen vermogen op 1 januari 2017 was 787 duizend euro en bedraagt op 31 december 2017 145 duizend euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2017 148 duizend euro en op 31 december 2017 8 duizend euro.

 

Het resultaat 2017 bedraagt 20 duizend euro (verlies)

 

De vennootschap zal pas in 2019 kunnen worden geliquideerd.

 

 

b. Vordering Enexis B.V.

 

Doelstelling:

Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland werd Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (later Enexis) enerzijds en een productie- en leveringsbedrijf (het deel dat verkocht is aan RWE) anderzijds. Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis destijds over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze omgezet in een lening van Essent.

 

De vordering is vastgelegd in een leningovereenkomst bestaande uit vier tranches, waarvan de eerste drie tranches reeds zijn afgelost. Het aandeel van de Gemeente Groningen is 5,9 miljoen euro. Het resterende bedrag van 350 miljoen euro wordt in 2019 afgelost.

 

Het eigen vermogen op 1 januari 2017 was 24 duizend euro en bedraagt op 31 december 2017 17 duizend. Het vreemd vermogen op 1 januari 2017 356 miljoen euro en op 31 december 2017 357 miljoen euro.

 

Het resultaat 2017 bedraagt 15 duizend (verlies)

 

c. Verkoop vennootschap B.V.

 

Doelstelling:

In het kader van de verkoop in 2009 van Essent aan RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de verkopende aandeelhouders overgedragen aan Verkoop Vennootschap.

 

Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd in het General Escrow Fonds werd aangehouden.

 

Daarmee was de functie van Verkoop Vennootschap B.V. dus tweeërlei:

•   namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE;

•   het geven van instructies aan de Escrow agent (JP Morgan) wat betreft het beheer van het bedrag dat in het General Escrow Fonds is gestort. Het General Escrow Fonds wordt belegd conform de FIDO/RUDDO-regels, die gelden voor decentrale overheden.

 

Het vermogen in het General Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009,  800 miljoen euro.

 

Voor zover na beëindiging van alle claims van RWE en de betaling uit het General Escrow Fonds nog geld was overgebleven in het General Escrow Fonds, is het resterende bedrag uitgekeerd aan de verkopende aandeelhouders.

 

Beleidsvoornemens:

Het initieel vermogen in het General Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, 800 miljoen euro.

 

Eind juni 2016 is het General Escrow Fonds geliquideerd. Het restantbedrag is volledig uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang in de vennootschap.

 

Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden geliquideerd.

  

Financiële risico’s:

Met de liquidatie van het General Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.

Het financiële risico is na de liquidatie van het General Escrow Fonds relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag 20 duizend euro), art 2.:81 BW.

 

In 2017 is een uitkering geweest van 1.025 miljoen euro.

 

Het eigen vermogen op 1 januari 2017 was 1,2 miljoen euro en bedraagt op 31 december 2017 153 duizend euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2017 37 duizend euro en op 31 december 2017 20 duizend euro.

 

Het resultaat 2017 bedraagt 65 duizend euro (verlies)

d. CSV Amsterdam B.V.

 

 

Doelstelling:

Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV Amsterdam B.V. De statuten zijn gewijzigd, zodat de nieuwe organisatie nu drie doelstellingen vervult:

 

a. namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON;

b. namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO B.V. (“Waterland”);

c. het geven van instructies aan de Escrow-agent voor wat betreft het beheer van het bedrag dat op de Escrow-rekening naar aanleiding van de verkoop Attero is gestort.

 

(ad.a)

In februari 2008 is Essent, met toestemming van de publieke aandeelhouders, een procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden waarin zij een verklaring voor recht vragen dat bepaalde bepalingen van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) onverbindend zijn. Als gevolg van de WON (en de als gevolg daarvan doorgevoerde splitsing tussen het productie- en leveringsbedrijf enerzijds en netwerkbedrijf anderzijds) hebben haar aandeelhouders schade geleden. Vanwege praktische moeilijkheden om de juridische procedure aan de verkopende aandeelhouders van Essent over te dragen, hebben de verkopende aandeelhouders en RWE afgesproken dat de onderliggende (declaratoire) procedure over de vraag of (delen van) de WON onverbindend zijn, ook na afronding van de transactie met RWE, door Essent zal worden gevoerd. De verkopende aandeelhouders en RWE zijn verder overeengekomen dat de eventuele schadevergoedingsvordering van Essent op de Staat der Nederlanden die zou kunnen ontstaan als de rechter inderdaad van oordeel is dat (delen van) de WON onverbindend is, wordt gecedeerd aan de verkopende aandeelhouders (en dus niet achterblijft bij Essent), die deze vordering gebundeld zullen gaan houden via de deelneming (de Claim Staat Vennootschap B.V.).

 

De WON leidde ertoe dat het productie- en leveringsbedrijf enerzijds en het netwerkbedrijf anderzijds gesplitst moesten worden. De Rechtbank te 's-Gravenhage heeft de vordering van Essent in eerste instantie afgewezen. Essent is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. In juni 2010 heeft het Gerechtshof in Den Haag de WON onverbindend verklaard. De Staat is tegen de uitspraak in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft pre justitiële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Het Europese Hof van Justitie heeft een reactie gegeven aan de Hoge Raad een uitspraak doen. De Hoge Raad heeft na reactie van het Europese Hof op 26 juni 2015 jl. uitspraak gedaan.

De Hoge Raad heeft besloten dat de Splitsingswet niet in strijd is met het recht van de Europese Unie. Met deze uitspraak van de Hoge Raad zijn de vorderingen van Essent op de Staat definitief afgewezen. Voor de vennootschap is de procedure daarmee geëindigd.

 

(ad. b)

In juni 2017 is een compromis bereikt tussen Waterland en de vennootschap voor een bedrag van 5,5 miljoen euro over de belastingclaims tot en met de periode waarin Attero integraal onderdeel, als Essent Milieu, uitmaakte van de Essent-organisatie. Het bedrag is betaald uit het Escrow fonds van 13,5 miljoen euro. Daarnaast is door Attero een bedrag betaald aan de vennootschap van 3,4 miljoen euro voor de (eventuele) belastingteruggaven over deze periode. Het bedrag is toegevoegd aan de overige reserves van de vennootschap.

 

(ad. c)

Het resterend vermogen op de Escrow-rekening is 8,035 miljoen euro. De Escrow-rekening wordt aangehouden bij de notaris. De verkopende aandeelhouders en Waterland zijn niet zonder meer gerechtigd tot het voornoemde bij een notaris in Escrow gestorte bedrag. De verkopende aandeelhouders en Waterland hebben enkel een voorwaardelijke aanspraak op dat bedrag. Zodra aan de in de Escrow overeenkomst opgenomen voorwaarden is voldaan, zal de notaris het desbetreffende bedrag betalen aan hetzij de CSV Amsterdam B.V. (ten gunste van de verkopende aandeelhouders van Attero), hetzij aan Waterland. Het in Escrow gestorte bedrag maakt geen onderdeel van de balans van CSV Amsterdam B.V.

 

Beleidsvoornemens:

De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims worden afgewikkeld. Eventuele claims kunnen door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) worden ingediend.

Na afwikkeling van deze eventuele claims van Waterland zal de Escrow-rekening kunnen worden opgeheven en het restant op deze rekening kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.

 

Naar verwachting zal de vennootschap eind 2019/begin 2020 kunnen worden geliquideerd.

 

Financiële risico’s:

Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van Waterland als gevolg van garanties en vrijwaringen die door de verkopende aandeelhouders zijn afgegeven en tot het maximale bedrag van 13,5 miljoen euro op de Escrow-rekening. Momenteel is er een bedrag van 5,5 miljoen euro uitbetaald aan Waterland ten laste van de Escrow-rekening, en is er een bedrag van 3,4miljoen euro terugbetaald door Waterland in verband met belastingteruggave. De terugbetaling is niet verrekend met de Escrow, waardoor het risico nu is afgenomen tot een maximum van 8,0 miljoen euro en voor het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.

Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag 20 duizend euro), art 2.:81 BW.

 

In 2017 is een uitkering geweest ter grootte van 2,229 miljoen euro.

 

Het eigen vermogen op 1 januari 2017 was 3,2 miljoen euro en bedraagt op 31 december 2017 870 duizend euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2017 170 duizend euro en op 31 december 2017 60 duizend euro.

 

Het resultaat 2017 bedraagt 110 duizend euro (verlies).

 

e. Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.

Doelstelling:

Onderdeel van Essent in 2009 bij de verkoop aan RWE, was het 50% aandeel in N.V. Elektriciteit Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), onder andere eigenaar van de kerncentrale in Borssele.

 

Het bedrijf Delta N.V. (destijds 50% aandeelhouder, nu 70% aandeelhouder) heeft de verkoop van dit bedrijfsonderdeel van Essent aan RWE in 2009 bij de rechter aangevochten. Als consequentie op deze gerechtelijke procedure is in 2009 het 50% belang van Essent in EPZ tijdelijk ondergebracht bij Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (PBE).

 

In 2010 is op gezamenlijk initiatief van de aandeelhouders van PBE en de provincie Zeeland als belangrijkste aandeelhouder van Delta N.V. een bemiddelingstraject gestart om het geschil tussen partijen op te lossen.

In 2011 is dit bemiddelingstraject succesvol afgerond. Op 30 september 2011 is, 2 jaar na de verkoop van de aandelen Essent, het 50% belang in EPZ alsnog geleverd aan RWE.

 

PBE is blijven bestaan met een beperkt takenpakket. PBE wikkelt de zaken af die uit de verkoop zijn voortgekomen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009. Hiermee is een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid.

 

Na een statutenwijziging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 december 2011 is de inrichting van PBE aangepast naar de status van een SPV, vergelijkbaar met onder andere Verkoop Vennootschap B.V.

 

Conform de koopovereenkomst kon RWE tot uiterlijk 30 september 2015 potentiële claims indienen ten laste van het General Escrow Fonds (zie Verkoop Vennootschap B.V.). RWE had op 30 september 2015 geen potentiële claims ingediend met betrekking tot verkoop van het 50% belang in EPZ.

Het General Escrow Fonds is in juli 2016 geliquideerd en uitgekeerd aan de aandeelhouders.

 

Beleidsvoornemens:

Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden geliquideerd.

 

Financiële risico’s:

Met de liquidatie van het General Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.

Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag 1,5 miljoen euro) (art 2.:81 BW).

 

Het eigen vermogen op 1 januari 2017 was 1,6 miljoen en bedraagt op 31 december 2017 1,6 miljoen euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2017 51 duizend euro en op 31 december 2017 11 duizend euro.

 

Het resultaat 2017 bedraagt 22 duizend euro (verlies)

 

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats

Den Haag

Doelstelling en openbaar belang

 

Het openbaar belang is een bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De missie van de bank is duurzaam bij te dragen aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

 

Relatie met programma

13. Algemene inkomsten en post onvoorzien

Deelnemende partijen

 

De gemeenten en provincies in Nederland. Gemeente Groningen bezit 0,59% van de aandelen.  

Bestuurlijk belang

 

Wethouder Schroor is vertegenwoordiger van de gemeente in de aandeelhoudersvergadering.

Financieel belang

Het belang bedraagt 329.199 aandelen à 2,50 euro. De boekwaarde bedraagt 823 duizend euro.

Vermogen

Eigen vermogen per

Eigen vermogen per

Vreemd vermogen per

Vreemd vermogen per

Achtergestelde schulden per

Achtergestelde schulden per

01-01-2017    

31-12-2017     

01-01-2017    

31-12-2017     

 01-01-2017   

31-12-2017    

         4.486 miljoen

        4.953 miljoen

     149.514 miljoen

     135.072 miljoen

        31 miljoen

        31 miljoen

Financieel resultaat

Het financieel resultaat 2017 bedraagt 393 miljoen euro.

Financiële risico’s

Geen.

 

Thermiek BV

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Het openbaar belang betreft het verrichten van re-integratieactiviteiten ten behoeve van personen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Relatie met programma

1. Werk en Inkomen.

Deelnemende partijen

Gemeente Groningen

Bestuurlijk belang

 

Gemeente Groningen is 100% aandeelhouder en Solveg Snippe, ambtenaar bij de gemeente Groningen is Statutair directeur.

Financieel belang

Het financieel belang van de gemeente bedraagt 1.800 aandelen à 10 euro. De boekwaarde bedraagt 18 duizend euro.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2017 was 28,7 duizend euro en bedroeg op 31 december 2017 28,7 duizend euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2017 21,7 duizend euro en op 31 december 2017 37,3 duizend euro.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat 2017 bedraagt negatief 13,1 duizend euro.

Financiële risico’s

Geen.

 

NV Groningen Airport Eelde

 

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Het openbaar belang betreft de mobiliteit en bereikbaarheid van Groningen door de lucht.

Deelnemende partijen

Gemeente Groningen bezit 26% van de aandelen.

Bestuurlijk belang

Wethouder Van Keulen vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering.

Financieel belang

Het opgevraagd en gestort aandelenkapitaal bedraagt 4,17 miljoen euro (9.200 aandelen). De Gemeente Groningen heeft hiervan 2.392 aandelen à 453 euro nominaal. Het gestort kapitaal bedraagt 1,08 miljoen euro. De boekwaarde van de aandelen is 1 euro.

Vermogen

Er zijn nog geen cijfers 2017 beschikbaar. Het eigen vermogen op 1 januari 2016 was 13,2 miljoen euro en bedraagt op 31 december 2016 10,8 miljoen euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2016 3,45 miljoen euro en op 31 december 2016 3,92 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat 2016 bedraagt 2,3 miljoen euro verlies (400 duizend euro positief, forecast 2017)

Financiële risico’s

Verwijs naar programma 2.

 

Euroborg NV

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Het openbaar belang van de Euroborg is de landmark in de ontwikkeling van het Europapark, de sportvoorziening voor betaald voetbal Groningen.

Relatie met programma

 

2. Economie en Werkgelegenheid

5. Sport en Bewegen

Deelnemende partijen

Gemeente Groningen bezit 100% van de aandelen

Bestuurlijk belang

 

Wethouder Van der Schaaf vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering

Financieel belang

Het geplaatst en gestort aandelenkapitaal bedraagt 48.000 aandelen van nominaal 1 euro, zijnde 48 duizend euro. De gemeente heeft een totaalbedrag aan annuïtaire leningen verstrekt van 19,3 miljoen euro. De restschuld hiervan bedraagt per 31 december 2017 15,9 miljoen euro.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2017 was 6,1 miljoen euro en op 31 december 2017 6 miljoen euro.

Het vreemd vermogen op 1 januari 2017 18,8 miljoen euro en op 31 december 2017 19,3 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat 2017 bedraagt 105 duizend euro (verlies).

Financiële risico’s

In 2017 is besloten de oorspronkelijke stadionleningen voor de bouw van Euroborg te herzien. Door deze herziening van het leningenpakket is het debiteurenrisico voor gemeente van Euroborg NV verlaagd. Bij het bepalen van het weerstandsvermogen wordt rekening gehouden met dit risico.

 

Community Network Noord-Nederland BV

 

Rechtsvorm

Besloten vennootschap

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Community Network Noord-Nederland is in 2004 opgericht met als doel laagdrempelig Dark Fiber (onbelichte glasvezel) aan te kunnen bieden aan, met name, grotere (veelal (semi) overheids-) organisaties die veel datatransport kennen. De private markt was en is niet erg geïnteresseerd in het aanbieden van deze infrastructuur terwijl de vraag naar een dergelijke voorziening bij met name (semi) overheden en maatschappelijke organisaties groot is. Het werkgebied van CNNN is initieel gericht op de noordelijke regio. Tegelijkertijd werd een dochter BV, CNG (Community Network Groningen, 100% dochter van CNNN) opgericht om de exploitatie voor haar rekening te nemen. Bij de oprichting is de helft van de, indertijd door de Gemeente Groningen aangelegde glasvezel structuur, in eigendom aan CNNN overgedragen.

Relatie met programma

2. Economie en Werkgelegenheid

Deelnemende partijen

A-aandeelhouder: Gemeente Groningen,

 

Certificaathouders: UMCG, Hanzehogeschool, Alfa college (tot sept. 2017), Stichting Gerrit, RUG

 

Bestuurlijk belang

Wethouder Schroor vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering

Financieel belang

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 2,475 miljoen euro en het geplaatst kapitaal 1,238 miljoen euro, bestaande uit 125 aandelen A van 8,9 duizend nominaal (TCN SIG 42 aandelen A en gemeente Groningen 83 aandelen A) en 125 aandelen B van 1 duizend nominaal, die in het bezit zijn van Administratiekantoor CNNN. De aandeelhouders A hebben een goedkeuringsrecht ter zake specifiek genoemde besluiten van de directie en ter zake van de winstbestemming. De gemeente Groningen heeft de aandelen als financiële vaste activa gewaardeerd op 1,19 miljoen euro.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2017 was 2,3 miljoen euro en op 31 december 2017 2,5 miljoen euro.

Het vreemd vermogen op 1 januari 2017 was 395 duizend euro en op 31 december 2017 522 duizend euro

Financieel resultaat

Het financieel resultaat 2017 bedraagt 238 duizend euro.

Financiële risico’s

Geen.

 

WarmteStad BV

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Het openbaar belang betreft een zelfstandig warmtebedrijf dat zorgt voor duurzame warmte en/of koude voor de stad op een verantwoorde wijze en daarmee wezenlijk bijdraagt aan een energieneutraal Groningen in 2035.

Relatie met programma

8. Wonen.

Deelnemende partijen

Gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen, ieder voor 50%.

Bestuurlijk belang

 

De concerndirecteur Ruimte is vertegenwoordiger van de gemeente in de aandeelhoudersvergadering. Gezien de ontwikkelfase waarin WarmteStad zich bevindt, zeker met de totstandkoming van Geothermie en Warmtenet Noordwest, is er voor deze fase een stuurgroep ingesteld met bestuurders van het Waterbedrijf Groningen en Gasunie New Energy onder voorzitterschap van de wethouder Duurzaamheid en waarvan ook de wethouder Ruimte en Wonen lid is.

Financieel belang

Het financieel belang bedraagt 100 aandelen à 10 euro, totaal 1 duizend euro. Daarnaast is er een gemeentelijk rekening-courant aan de BV (kredietfaciliteit) van 1,973 miljoen euro (750 duizend euro bij aanvang van WarmteStad en 1,2 miljoen euro voor plankosten Geothermie). Het Waterbedrijf heeft een kredietfaciliteit van 1,158 miljoen euro beschikbaar gesteld aan WarmteStad.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2017 was 5.4 miljoen en bedraagt op 31 december 2017 4.6 miljoen euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2017 2.2 miljoen euro en op 31 december 2017 6.2 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat 2017 bedraagt 6.7 miljoen (verlies).

Financiële risico’s

Verwijs naar programma 2.

 

GEMM CV en GEMM BV (Grond Exploitatie Maatschappij Meerstad)

Rechtsvorm

Commanditaire vennootschap en besloten vennootschap

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Het openbaar belang is de realisatie van een woonwijk en bedrijventerrein aan de oostkant van Groningen.

Relatie met programma

8.Wonen

2.Economie en Werkgelegenheid

Bestuurlijk belang

De gemeente is 100% aandeelhouder van de GEMM CV en zorgt voor de financiering. Het aandelenkapitaal van de gemeente Groningen bedraagt 500 duizend euro.

Financieel belang

 

Het aandelenkapitaal van de gemeente bedraagt 500 duizend euro. Daarnaast heeft de gemeente voor 275 miljoen euro aan leningen verstrekt.

Vermogen

Het eigen vermogen CV op 1 januari 2017 was 500 duizend euro en bedraagt op 31 december 2017 500 duizend euro. Het eigen vermogen BV op 1 januari 2017 was 7.743 euro en bedraagt op 31 december 2017 8.436 euro. Het vreemd vermogen CV bedroeg op 1 januari 2017 249,9 miljoen euro en op 31 december 2017 268 miljoen euro. Het vreemd vermogen BV op 1 januari 2017 was 0 euro en bedraagt op 31 december 2017 0 euro.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat 2017 van CV bedraagt 0. Het financieel resultaat 2017 van de BV bedraagt 692 euro

Financiële risico’s

Verwijs naar programma 8.

 

NV Groninger Monumentenfonds

 Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Het publieke belang voor de gemeente Groningen is: De doelstelling van het Groninger Monumentenfonds is het beheer, aankopen, restaureren en herbestemmen van monumentaal vastgoed in de provincie Groningen.

 

Het publieke belang voor de gemeente Groningen:

1. Door het wegvallen van de ISV-middelen waarmee gemeente uitvoering gaf aan het monumentenbeleid, dient het GMF die taak op zich te nemen waarop gemeente mederegievoering heeft op herbestemming van het monument;

2. Gemeente kan gemeentelijk monumentaal bezit conform doelstellingen van het GMF afstoten en herbestemmen;

3. GMF wil in het aardbevingsdossier de bepalende monumenten beschermen en verstevigen.

Relatie met programma

8. Wonen

Deelnemende partijen

 

Waterschap Noorderzijlvest, TCN-SIG, de gemeente Veendam, Stichting Libau, Stichting Groninger Kerken en Jan Menze van Diepen Stichting

Bestuurlijk belang

 

Wethouder Van der Schaaf vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering

Financieel belang

De gemeente bezit 570 (33%) van de 1.760 aandelen: boekwaarde 457 duizend euro. Daarnaast heeft de gemeente Groningen een converteerbare achtergestelde lening verstrekt van 1 miljoen euro. Hier tegenover staat een bestemmingsreserve van 932 duizend euro.

Vermogen

Er zijn nog geen cijfers 2017 beschikbaar. Het eigen vermogen op 1 januari 2016 was 1,617 miljoen euro en bedraagt op 31 december 2016 1,627 miljoen euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2016 2,02 miljoen euro en op 31 december 2016 1,9 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat 2016 bedraagt 10 duizend euro.

Financiële risico’s

 

Vanwege de relatief lage liquiditeit van het fonds bestaat het risico dat doelstellingen op het gebied van herbestemming van monumenten mogelijk onder druk komen te staan.

 

 

Stichtingen en verenigingen

Stichting Sociaal Fonds Groningen

Rechtsvorm

Stichting

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Het openbaar belang betreft de maatschappelijke belangenbehartiging van medewerkers van de gemeente Groningen, Politie Noord, hun gezinnen en gepensioneerden.

Relatie met programma

14. Algemene Ondersteuning

Deelnemende partijen

Gemeente Groningen en Politie Noord

Bestuurlijk belang

 

De wethouder P&O (van Keulen), een raadslid (van Gijlswijk), 2 afgevaardigden namens de vakbond hebben zitting in het bestuur van de stichting.

Financieel belang

Financieel belang: de bijdrage in 2017 was 23 duizend euro.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2017 was 233.322 euro en bedraagt op 31 december 2017 239.458 euro. De Stichting heeft geen vreemd vermogen.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat 2017 bedraagt 6.136 euro.

Financiële risico’s

Geen.

 

Stichting SIG te Groningen

Rechtsvorm

Stichting

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

De gemeente Groningen heeft de Stichting SIG opgericht met als doel het beheren en ontwikkelen van bedrijfsgebouwen. De stichting beheert de aandelen van de SIG Real Estate BV.

Relatie met programma

2. Economie en Werkgelegenheid

Deelnemende partijen

Gemeente Groningen

Bestuurlijk belang

 

De heer J. Haks, is enig bestuurder.

Financieel belang

De vorderingen op de TCN-groep zijn ingediend bij de curator. Het boedeltekort is echter zo groot dat gezien de achtergestelde aard van de gemeentelijke vorderingen, de gemeente hier waarschijnlijk niets meer van terug krijgt. Daarom zijn de vorderingen in 2013 afgeboekt.

Vermogen

Er zijn geen cijfers 2017 beschikbaar. De jaarrekening 2011 is in 2013 opgesteld. De stichting heeft geen vermogen. In 2013 heeft de financiële afwikkeling plaatsgevonden.

Financieel resultaat

Het resultaat is overgeboekt naar de gemeente Groningen.

Financiële risico’s

Geen.

 

Stichting Ondernemerstrefpunt

Rechtsvorm

Stichting

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Het openbaar belang hangt samen met de doelstelling om het overleg tussen organisaties en instellingen in het onderwijs, het bedrijfsleven en de lokale overheid te bevorderen, waardoor het onderwijs en de behoeftes van het bedrijfsleven beter op elkaar worden afgestemd, zowel in de stad als in de regio.

Relatie met programma

Economie en Werkgelegenheid.

Deelnemende partijen

Vanuit het Onderwijs:

Christelijke Scholengemeenschap Groningen (CSG) (VO)   

Openbaar Onderwijsgroep Groningen (O2G2) (VO)

De Bolster

Alfa College (MBO)

Noorderpoortcollege (MBO)

Gomarus College (VO)

Menso Alting College (MBO)

Unipartners (WO)

Samenwerking met (HBO) studieverenigingen HMV Actis, HSV en KIC

Vanuit het bedrijfsleven:

Vereniging Bedrijvenpark Zuidoost (VBZO)

Vereniging Bedrijvenpark Noordoost (VBNO)

Vereniging Bedrijvenpark Groningen West (VBGW)

Groningen City Club GCC

MKB Noord

VNO-NCW

Kamer van Koophandel

Gemeente Groningen.

Provincie Groningen

Bestuurlijk belang

 

De teamleider van de afdeling Economische Zaken van onze gemeente is lid van het bestuur van de stichting OTP.

Financieel belang

Financieel belang: jaarlijks 80 duizend euro als gemeentelijke bijdrage uit G-Kwadraat.

Vermogen

Er zijn nog geen cijfers 2017 beschikbaar. Het eigen vermogen op 1 januari 2016 was 180 duizend euro en bedraagt op 31 december 2016 263 duizend euro. Het vreemd vermogen was op 1 januari 2016 92 duizend euro en op 31 december 2016 49 duizend euro.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat 2016 bedraagt 35 duizend euro.

Financiële risico’s

Geen.

 

Stichting WeerWerk Groningen

Rechtsvorm

Stichting

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Het openbaar belang betreft het aanbieden van re-integratievoorzieningen aan personen omschreven in de Wet Werk en Bijstand, de Re-integratieverordening van de gemeente Groningen, evenals in de bij deze verordening behorende uitvoeringsbesluiten, en voorts het verrichten van al wat tot het vorenstaande bevorderlijk kan zijn of daarmee verband houdt. De stichting tracht de doelstellingen te bereiken onder meer door het aanbieden van een dienstverband aan hiervoor bedoelde personen op basis van door de gemeente Groningen vast te stellen arbeidsvoorwaarden, zoals het detacheren van werknemers bij werkgevers, zowel in de markt- als in de collectieve sector.

Relatie met programma

1. Werk en Inkomen

Deelnemende partijen

Gemeente Groningen is enig deelnemer.

Bestuurlijk belang

 

Statutair worden de bestuurders benoemd door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen.

Financieel belang

Het financieel belang valt samen met de vergoeding die de gemeente Groningen aan de stichting verstrekt voor de loon-en overige personeelskosten van de personen die een dienstverband zijn aangegaan met de stichting. In 2016 was hiermee een bedrag van 882 duizend euro gemoeid.

Vermogen

Er zijn nog geen cijfers 2017 beschikbaar. Het eigen vermogen op 1 januari 2016 was 297 duizend euro en bedroeg op 31 december 2016 40 duizend euro. Het vreemd vermogen was op 1 januari 2016 144 duizend euro en op 31 december 2017 259 duizend euro.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat 2016 was 256 duizend euro (verlies).

Financiële risico’s

Geen.