Jaarverslag 2017

Opbouw personeelskosten en formatie

De personeelskosten van de gemeente Groningen bedroegen 271,573 miljoen euro in 2017. Hiervan waren 198,719 miljoen euro kosten (salaris en vergoedingen) voor het ambtelijk personeel, 33,928 miljoen euro- voor het WSW-personeel en 6,344 miljoen euro overige personeelskosten.

Opbouw kosten salarissen

 en vergoedingen

(bedragen x1.000 euro)

Primitieve begroting 2017 toegestane (begrote) formatie

Actuele begroting 2017 toegestane (begrote) formatie

Rekening 2017 personele bezetting

 

Bedrag

fte

Bedrag

fte

Bedrag

fte

Salarissen ambtelijk personeel

201.453

2.948

201.692

2.960

198.719

2.845

 Vergoedingen burgemeester en wethouders

741

6

741

6

  890

6

Vergoedingen gemeenteraadsleden

989

39

989

39

1.028

40

Salarissen medewerkers Wet sociale werkvoorziening (WSW)

34.493

1.022

34.493

1.022

33.928

1.036

Salarissen medewerkers Wet werk en bijstand (WWB)

732

 

728

 

640

 

Vergoedingen stagiaires

 360

-

360

 

 253

 

Kosten externe inhuur

 8.579

-

14.370

 

35.052

 

Vergoedingen voormalig personeel

909

-

1.009

 

 1.063

 

 Subtotaal salarissen en vergoedingen

248.256

4.015

254.382

  4.027

271.573

3.927

Minus vergoedingen gedetacheerd ambtelijk personeel

-2.805

-

 -2.799

 

-5.441

 

Minus verhaalde salarissen

  -98

-

 -65

 

 -765

 

Totale kosten salarissen en vergoedingen

245.353

4.015

251.518

4.027

265.367

 3.927

 

De overige personeelskosten zijn als volgt opgebouwd:

Overige personeelskosten
( Bedragen x1.000 euro)

Primitieve

 begroting 2017

Actuele

 begroting 2017 

Rekening

 2017

Vorming en opleiding

3.858

3.909

3.374

Werving en selectie

79

10

75

Bedrijfsgezondheidszorg

553

503

649

Personele vergoedingen en verstrekkingen 

1.473

1.520

1.905

Overig

3.539

2.759

341

Totaal overige personeelskosten

9.502

8.701

6.344

 

We verantwoorden in dit onderdeel voor zover bekend de volgende wettelijke indicatoren. Als er geen gegevens beschikbaar zijn staat er een streepje.

Wettelijke indicator(en)

2014

2015

2016

2017

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

898

909

872

918

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

11,6

11

12,0

11,8

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

-

10,7

11,1

11,3

Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten externen)

-   Waarvan reguliere inhuur

-   Waarvan extra inhuur

10,8%

13,2%

15,2%

 

10,3%

4,9%

14,9%

 

7,9%

7%

Overhead (% van de totale formatie)

30,6

29,8

28,2%

27,9%

De apparaatskosten zijn gestegen ten opzichte van 2016. De formatie per 1000 inwoners is iets gedaald van 12,0 naar 11,8. De bezetting laat een kleine stijging zien (van 11,1 naar 11,3 fte per 1000 inwoners).

Onze overhead daalt al meerdere jaren, van 30,6% in 2014 naar 27,9% in 2017. Dit is het gevolg van bewust beleid. We organiseren de interne ondersteuning efficiënter en hebben minder leidinggevenden.