Jaarverslag 2017

Deregulering

We willen betere dienstverlening bieden: transparanter, doelmatiger, doeltreffender en sneller. Daarbij willen we meer ruimte geven aan inwoners en ondernemers die initiatieven willen ontplooien. Daar waar regels en procedures belemmerend werken, nemen we deze weg of innoveren we als dat mogelijk is. Zodat we de omgang met burger en ondernemer verbeteren en wij, ondernemers of burgers tijd en geld kunnen besparen. Vertrouwen schenken heeft de voorkeur boven controle.

Deregulering en innovatie van beleid en uitvoering voltrekt zich inmiddels op veel beleidsterreinen en in verschillende vormen in onze gemeente (zie collegebrief 18 april 2017, kenmerk 6271545).

Op uiteenlopende beleidsterreinen zijn initiatieven in uitvoering en is de voorbereiding van besluitvorming of implementatie gereed voor 2018. Voorbeelden zijn de herziening van het welstandsbeleid, het terrassenbeleid en het gelijk speelveld voor sportverenigingen. Ook werken we met beleidsexperimenten die deregulering met zich meebrengen, bijvoorbeeld in de sfeer van de sociale zekerheid. Binnen de vernieuwing van het sociaal domein willen we de administratieve lasten zoveel mogelijk beperken. We hebben verkenningen uitgevoerd naar mogelijkheden hiertoe.

Het realiseren van nieuwe, directere omgangsvormen met inwoners, instellingen en bedrijven is soms net zo belangrijk als het wegnemen van onnodige regels. Innovaties in de beleidsvorming en de uitvoering spelen eveneens een belangrijke rol, in relatie met een mede daarop gerichte organisatie ontwikkeling. We hebben vijf experimenten met het vergroten van de lokale democratie opgezet: herontwikkeling A-kwartier, wijkbedrijf Selwerd, golvend Lewenborg, buursamenwerking De Wijert-Helpman en de coöperatieve wijkraad Oosterparkwijk.

De nieuwe omgevingswet biedt een natuurlijk speerpunt voor deregulering en innovatie. Een versnelling en integratie van de huidige breed geschakeerde en tijdrovende processen van vergunningverlening kan veel betekenen voor een efficiëntere omgang met inwoners en bedrijven in stad en regio. Deze opgave pakken we programmatisch op. Ook digitalisering is hierin een belangrijk speerpunt. We hebben een eerste stap gezet in het verbeteren van het proces van vergunningverlening waardoor we eenvoudige aanvragen sneller kunnen verstrekken.