Jaarverslag 2017

Deelprogramma 2.4: Overig economie en werkgelegenheid

Inleiding

In dit deelprogramma worden voor een belangrijk deel de rente en afschrijving verantwoord die zijn gekoppeld aan ruimtelijk-economische projecten. Ook de resultaten grondzaken voor bedrijfs- en werklocaties worden voor een groot deel verantwoord in dit deelprogramma. Concreet gaat het om de nog in exploitatie te nemen eigendommen, de ontwikkeling van bedrijfsterreinen en verhuurde kavels. Voor grondzaken is geen afzonderlijk deelprogramma opgenomen in de begroting. In Paragraaf 7: Grondbeleid zijn alle resultaten grondzaken nader toegelicht. Daarnaast zijn er lasten opgenomen die te maken hebben met de uitvoering van het economische programma. Ook de jaarlijkse bijdragen aan de Regio Groningen Assen, het Fonds Ondernemend Groningen en Marketing Groningen maken hier onderdeel van uit.

 

Uit onderstaande overzichten blijkt een aantal grotere afwijkingen, deze worden in onderstaande alinea nader toegelicht. Ten aanzien van de Grote Markt; in de actualisatie grondexploitatie Grote Markt is opgenomen dat de vrijval van de verliesvoorziening wordt toegevoegd aan de reserve kapitaallasten. Zie paragraaf 7 Grondbeleid Er zijn in 2017 diverse kavels verkocht die geen onderdeel uitmaken van de grondexploitatie, met een positief resultaat tot gevolg. De taakstelling Europapark van 6,2 miljoen euro wordt niet in 2017 gerealiseerd, omdat deze bij het herzien van de grondexploitatie Europapark is aangepast in de beginbalans, dus in 2016. Deze taakstelling is dus wel ten gunste van de AER gebracht, maar niet in 2017. De overige voordelen uit het grondbedrijf bestaan voor 1,8 miljoen euro uit het terugnemen van eerdere afwaarderingen op vastgoed en 3,1 euro miljoen uit vrijval op verliesvoorzieningen grondexploitaties, op basis van de geactualiseerde grondexploitaties.