Jaarverslag 2017

2.1.3 Samenwerken versterken gericht op kennis en innovatie

Samenwerken in de regio en over de grenzen vormt de basis voor het economische beleid. We willen een sterkere positie van de Groningse regio bereiken in landelijke en Europese netwerken, onder meer om het Groningse innovatiepotentieel naar voren te brengen en de kansen op externe subsidies en investeringen te vergroten. We verbinden mensen, bedrijven, kennisinstellingen en samenwerkingspartners uit de stad met de regio en slaan ook bestuurlijk de handen ineen richting Den Haag en Brussel.

Wat wilden we bereiken in 2017?

We hebben gewerkt aan het proces om de Noordelijke regio eenduidiger en steviger te manifesteren als kansrijke economische regio.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

We hebben hiervoor samengewerkt met onze partners in Noord-Nederland door kennis te delen en gezamenlijk kennis- en innovatieprojecten aan te jagen. Dit hebben we gedaan door:

  • De regionale samenwerking te bevorderen en gezamenlijk op te trekken richting Den Haag en Brussel;
  • De verbinding te stimuleren tussen ICT, Health, Energie en creatief en waar mogelijk de landelijke aansluiting;
  • Samenwerking gezocht met onze overheidspartners in Noord-Nederland door kennis te delen en samen kennis-en innovatieprojecten te stimuleren.

Conclusie

In 2017 werken we inmiddels 5 jaar samen in NG4 verband met de gemeenten Leeuwarden, Assen en Emmen. Dit moment hebben we aangegrepen om deze samenwerking verder te intensiveren door onder andere een nieuwe manier van samenwerken. We hebben gezamenlijk een bezoek gebracht aan Leuven, Brussel, Gent en Kortrijk. Daarnaast hebben we onze inhoudelijke afstemming gecontinueerd op het gebied van waterstof, internationale startups, de gezamenlijke lobby in Den Haag en onze EU-office in Brussel.

 

Deze gezamenlijke lobby levert zicht op hoe we Europese ambities vertalen naar concrete projecten en samenwerkingsverbanden. Het project "opdracht EU Healthy Ageing" is de strategische agenda dat gebruikt wordt als leidraad om de Groningse Healthy Ageing ambities te vertalen in activiteiten van de project-verwervers in Brussel.

 

Zo hebben we samen met de NG4 het Top Dutch Festival georganiseerd in Brussel in het kader van de European Week of Regions and Cities. Met 40% deelnemers uit Europa was het als netwerkbijeenkomst succesvoller dan voorgaande edities. Bovendien hebben we ons als samenwerkend Noord-Nederland geprofileerd bij Europese stakeholders en beïnvloedvers.

 

In regioverband hebben we ons gericht op het delen van kennis. Dit hebben we gedaan door in samenwerking met de Regio Groningen Assen een inventarisatie uit te voeren naar (relatief onbekende) innovatieve bedrijven vanuit verschillende sectoren (‘cross-overs’) in de regio. Ook hebben we met onze partners uit de regio een onderzoek uit laten voeren naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt om de competenties van de beroepsbevolking op regionaal niveau in beeld te brengen.

 

De noordelijke innovation board (NIB) heeft een visie gepresenteerd over groene waterstof. Dit thema is van belang om de noordelijke economie te stimuleren. We zijn in gesprek over het vervolg.

 

We hebben een bijdrage geleverd in de omvorming van de nieuwe samenwerkingsverband Noord- Nederland 3.0. Er komt een Noordelijke economische tafel en een regiegroep voor de Noordelijke samenwerking.