Jaarverslag 2017

2.1.2 Faciliteren van gezamenlijke (internationale) kennis- en innovatieprojecten

Samen met andere overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven nemen we deel aan grote Europese samenwerkingsprojecten op het gebied van kennisontwikkeling en innovatie. Daarmee versterken we onze kennisinfrastructuur en proberen we andere partijen te laten investeren in de Noordelijke economie.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

Aantal ondersteunde grote (Europese) kennisprojecten

11

>10

11

 

Aantal geacquireerde kennisintensieve bedrijven

4

>4

5

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

We wilden in totaal meer dan 10 kennisprojecten ondersteunen in 2017 en meer dan 4 kennisintensieve bedrijven acquireren.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

 • We hebben hiervoor de ontwikkeling van grote (Europese) innovatieve kennisprojecten ondersteund;
 • In gezamenlijkheid (internationale) kennisprojecten gefaciliteerd;
 • Gefaciliteerd en ondersteuning geboden bij vestiging van nieuwe bedrijven (zie ook bedrijvige stad);
 • Projecten ondersteund die innovatie in het MKB hebben gestimuleerd;
 • Creatieve ondernemers in contact gebracht met het MKB;
 • We hebben de ICT-sector versterkt door onder andere het bevorderen van zij-instroom en kennis.

Conclusie

Ondersteunen innovatieve kennisprojecten
Samen met bedrijven en kennisinstellingen hebben we gewerkt aan een strategische economische agenda voor Healthy Ageing waarbij de potenties van cross-overs hebben onderzocht. Om te innoveren is het nodig partners en bedrijven te verbinden en te bewegen om over hun eigen vakgebied heen te kijken. We hebben daarin de economische kansen voor Health Ageing sector meegenomen. De input hiervoor is vraaggericht en komt van ondernemers, stakeholders en kennisinstellingen.
We hebben daarmee de reputatie van Groningen op het gebied van Healthy Ageing nationaal en internationaal verder uitgebouwd (Noord-Duitsland). Met ons innovatieve klimaat hebben we gezorgd voor betrokkenheid, investeringen en het verbinden en aantrekken van kansrijke projecten voor start-ups, bedrijven en kennisinstellingen.

 • Het project A Generic Switch for Healthy Ageing (samenwerking tussen ERIBA, Fraunhofer Kliniek Hamburg, Stad Hamburg en Stad Groningen) resulteert in een samenwerkingsproject met Hamburg, X-tream. Hier liggen veel kansen voor verdere samenwerking tussen de research en business developers van beide steden. Een nieuw wetenschappelijk project wordt nu onderzocht;
 • Door technische en wetenschappelijke kennis en infrastructuur te bundelen trekt het project ERIBA/ Universitair Medisch Centrum Groningen via de Campus en start-ups buitenlandse pharmaindustrie aan naar Groningen en Hamburg. Organisaties vanuit beide steden doen onderzoek naar de mogelijkheden;   
 • Dura Sealant Patch Valorisatie in de Kliniek onderzoekt innovatieve methodes ter voorkoming van complicaties na operaties;
 • Proeftuin i-INITIATE geeft het MKB laagdrempelige toegang tot een faciliteit waar bedrijvigheid, kennis en internationale contacten samen komen om versnelt te innoveren ten behoeve van gezondheid, demografie en welzijn;
 • Proeftuin Move2Innovate geeft bedrijven de mogelijkheid hun nieuwe producten te testen, zodat fouten sneller worden ontdekt en de lancering van het product naar de markt wordt verkort of wordt versterkt.

 

Gezamenlijk faciliteren kennisprojecten
Begin 2017 is het project “Groningen Digital City” van start gegaan met als uitvoerende team het Digital Office Groningen, een samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs. Het team is aanjager, verbinder en initiator van projecten die de digitale economie stimuleren. Voorbeelden van projecten zijn:

 • Het organiseren van Google ’s Digitale werkplaats;
 • Het initiëren van ronde tafels met verschillende over thema's waaronder vrouwen & IT, digitale infrastructuur en onderwijs;
 • Het faciliteren van projecten voor meer vrouwen en meisjes in de IT;
 • Het aanjagen van een ecosysteem op het gebied van cybersafety, autonoom vervoer, blockchain en 5G.

 

Versterken IT-sector en stimuleren innovatie in het MKB
Wij hebben kennisprojecten op het snijvlak van IT/digitaal, innovatie en MKB ondersteund waaronder:

 • Het oprichten van een Groningen Digital Business Center (GDBC) aan de Rijks Universiteit Groningen (RUG), waarin het Noordelijke bedrijfsleven en de RUG samenwerken aan een (nieuwe) leerstoel digitale economie;
 • Het jaarlijks organiseren van een hackathon op het gebied van Blockchain, een nieuwe technologie in de IT die vrijwel alle sectoren gaat beïnvloeden. Het ondersteunen van een internationaal zeer goed bezocht congres aan de RUG, namelijk, Blockchain in Education;
 • Het oprichten van de Digital Society Hub aan de Hanzehogeschool, een innovatiewerkplaats waar studenten onder begeleiding van docenten werken aan (digitale) kennis en innovatievragen vanuit het MKB;
 • Het ondersteunen van de ontwikkeling van een ‘digitale leerlijn’ in het onderwijs, van 4 tot 24jarigen in samenwerking met overheden, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven.  Dit heeft geresulteerd in de ondertekening van het convenant ‘Digi-deal Groningen Digitaal Geletterd’, waarin ambities, acties en samenwerking zijn uitgewerkt en waarin we een projectleider hebben aangeleverd.
 • Met ondersteuning vanuit de gemeente Groningen organiseerde NDC Media Trendship in Groningen. Ruim 1.500 MKB-ondernemers vonden inspiratie in lezingen op het gebied van innovatie en technologische ontwikkelingen.

 

Faciliteren en ondersteuning nieuwe bedrijven
We werken actief aan de promotie van Groningen, onze werklocaties en aan acquisitie van nieuwe bedrijvigheid. Zo zagen we in 2016 al een aantrekkende economie die zich vertaalde in een versterkte verplaatsingsdynamiek en een vraag naar nieuwbouwlocaties. In 2017 kozen wederom een aantal niet-Groningse bedrijven voor de gemeente als vestigingsplaats: Avebe, MACCS International, Dencom & LinkBundle.

 

Verbinden creatieve ondernemers en MKB
Onder andere via ESNS Noorderslag hebben we de creatieve muziekindustrie in contact gebracht met het bedrijfsleven. Daarnaast heeft de Groningse muziekindustrie zich geprofileerd als "Groningen Popstad". In samenwerking met de gemeente en andere partijen hebben gewerkt om deze industrie in Groningen verder te stimuleren.