Jaarverslag 2017

2.2.5 Warenmarkten en standplaatsen

De warenmarkt in de binnenstad en de wijkmarkten vormen een wezenlijk onderdeel van de stad Groningen en zorgen voor een aanvulling op het bestaande winkelaanbod. De markten worden vanuit de gemeente gefaciliteerd door het beschikbaar stellen van de marktterreinen en voorzieningen, vergunningverlening en de handhaving hierop. We willen de markten behouden en waar mogelijk hun functie versterken. Diversiteit, kwaliteit en continuïteit zijn de sleutelbegrippen. We willen een toekomstbestendige warenmarkt voor Stadjers, regionale bezoekers en toeristen die kostendekkend is. Aan de hand van 'Bestemming Binnenstad' ontwikkelen wij de warenmarkt verder op kwaliteit.

Wat wilden we bereiken in 2017?

In 2017 wilden wij de implementatie van de nieuwe regelgeving voor de warenmarkt afgerond hebben en alle vergunningen hierop hebben aangepast. Daarnaast werken wij werken met de marktondernemers en de Centrale Vereniging voor Ambulante Handel aan een toekomstvisie voor de warenmarkt, waarin aan de hand van 'Bestemming Binnenstad' de warenmarkt zich verder ontwikkelt op kwaliteit.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

In april 2017 hebben wij samen met de marktondernemers een meer compacte opstelling van de warenmarkt op de Grote Markt gerealiseerd. Hierdoor is de kwaliteit van de warenmarkt verbeterd en is er meer ruimte voor evenementen naast de warenmarkt. Tevens hebben wij alle marktstandplaatsvergunningen voor de binnenstad geactualiseerd.

Wij hebben in nauw overleg met de betreffende marktondernemers en de CVAH belangrijke stappen gezet in de toekomstvisie voor de warenmarkt. Omdat de marktondernemers op de Grote Markt in de toekomst vaker moeten uitwijken naar de Vismarkt om ruimte te maken voor evenementen, hebben wij een doorkijk gemaakt van het aantal evenementen dat in de toekomst op de Grote Markt plaatsvindt. Om alle ondernemers bij een evenement op de Grote Markt een plek te kunnen bieden op de Vismarkt, hebben wij onderzoek gedaan naar de consequenties van het afsluiten van (één van) de omliggende rijbanen van de Vismarkt voor het fietsnetwerk van onze stad. Vervolgens hebben wij alle marktondernemers en continue standplaatshouders van de Grote Markt en Vismarkt geïnformeerd over de toekomstige ontwikkelingen in de binnenstad en over scenario’s voor hoe de markt hierin zou kunnen passen. Iedere ondernemer heeft zijn of haar voorkeur kunnen uitspreken voor een bepaald scenario. Over de resultaten zijn wij met een delegatie van marktondernemers en de CVAH in gesprek.

Op verzoek van een marktondernemer hebben wij een wekelijkse wijkmarkt gerealiseerd bij het winkelcentrum aan de Reitdiephaven. Dit hebben wij gedaan in goed overleg met de marktondernemers en de winkeliers. Op aangeven van enkele initiatiefnemers uit de Korrewegwijk onderzoeken wij of het mogelijk is om ook in deze wijk een wijkmarkt in te stellen.

Conclusie

In goede samenwerking met de CVAH, marktondernemers en continue standplaatshouders werken wij aan de ontwikkeling van een aantrekkelijke, kwalitatief hoogstaande en gevarieerde warenmarkt, zowel voor nu als voor in de toekomst. Nu de vergunningen van marktondernemers conform de regelgeving op orde zijn hebben wij een basis gelegd om zo nodig handhavend op te treden. Ten bate van de optimalisering van zowel de centrummarkten als de wijkmarkten spelen wij in op actuele ontwikkelingen en initiatieven van ondernemers en inwoners van de stad. Dit heeft in 2017 geleid tot een kwalitatief betere opstelling op de Grote Markt en de komst van een wijkmarkt aan de Reitdiephaven.