Jaarverslag 2017

2.1.4 (Inter)nationaal Promoten van onze kennissectoren

Met onze kennisinstellingen en de aanwezige kennisintensieve en innovatieve bedrijven bouwen we aan Groningen als economische regio van betekenis in het Europa van nu en straks. Dat vraagt om meer internationaal georiënteerde activiteit en scherpe profilering.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

Aantal samenwerkingsprojecten op gebied van kennis/innovatie

8

>2

8

Aantal profileringsprojecten Groningen kennisstad

-

>2

3

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

We wilden Groningen meer strategisch en samen met onze partners profileren. En samen een soort propositie hiërarchie ontwikkelen waarin het profiel van Groningen bij elkaar komt en is afgestemd. Ten aanzien van internationalisering vanuit economisch perspectief hebben we onze inzet intern kwantitatief en kwalitatief versterkt door onze krachten te bundelen en samen met onze samenwerkingspartners vraaggerichter te werken. We wilden meer dan 2 samenwerkingsprojecten op het gebied van kennis en innovatie met onze partners uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen opzetten. Daarnaast wilden we meer dan 2 profileringsprojecten opzetten.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Samenwerkingsprojecten op het gebied van kennis en innovatie opzetten;
  • Samen met onze partners een profileringsstrategie opstellen;
  • Bekendheid vergroten start-up scene en meer aansluiten bij start-up delta;
  • Aanpak internationalisering doorontwikkelen;
  • Aanpak opstellen slimme binnenstad en Smart City strategie.

Conclusie

Kennis en innovatie samenwerkingsprojecten
Om Groningen als Digital City op de kaart te zetten presenteerden we onszelf bij verschillende bedrijven, maar ook op een conferentie in China en Brussel over digitale economie/smart city.

 

We hebben bijgedragen om Groningen als 'Healthy Ageing Capital of the world' te profileren door ons te richten op eenduidige city marketing (zie positionering van Marketing Groningen), op handelsmissies en ons welkomstbeleid.

 

Gemeente Groningen en IWCN hebben zich gepresenteerd op de (nationale) PhD-day in september in de Oosterpoort. Een druk bezocht symposium voor (internationale) PhD’s van verschillende disciplines uit heel Nederland. Ook Groningse bedrijven presenteerden zich aan deze toekomstige kenniswerkers.

 

Bekendheid vergroten start-up scene en aansluiten bij start-up delta
We hebben Groningen verder geprofileerd als start-up city. Dit hebben we onder andere gedaan via het landelijk netwerk StartupDelta. Hier hebben we ons start-up ecosysteem onder de aandacht gebracht en hebben we Groningse start-ups een podium geboden om zich landelijk te presenteren. Ook hebben we nieuwe en bestaande start-ups ondersteund via Founded in Groningen. Zie verder 2.3.6.

 

Profileringsstrategie
Samen met Marketing Groningen hebben we gewerkt aan een strategie waarin we de economische identiteit van Groningen benoemen en daarmee positioneren als uitstekende vestigingslocatie voor het (inter)nationale bedrijfsleven en als plek waar kennis en talent tot zijn recht komt. Deze strategie is met externen en dus vraaggericht tot stand gekomen en wordt verder uitgewerkt. We gebruiken deze strategie voor externe (inter)nationale promotie van onze regio.

 

Doorontwikkelen aanpak Internationalisering
Mede via het team Internationale Zaken zetten we Groningen en de kennissectoren van onze regio internationaal op de kaart. Door gebruik te maken van de internationale contacten, ook bestuurlijk, stimuleren we de ontwikkeling van onze kennissectoren door nieuwe internationale samenwerkingsprojecten en ondersteuning/promotie van ondernemers of sectoren (zie ook 2.3.4 handelsrelaties met het buitenland bevorderen).

 

Smart City strategie en slimme binnenstad
In onze smart city strategie speelt de gemeente een rol in de overgang naar de digitale economie. We werken aan onderzoek, stimuleren pilots en zijn launching customer ter bevordering van het innovatieklimaat door implementatie van Groningse digitale innovaties in de eigen organisatie. Digitalisering biedt kansen om de communicatie en dienstverlening aan inwoners en gebruikers van de stad op eigentijdse manieren in te zetten. Met een nieuw innovatieteam stimuleren en volgen we vernieuwing van digitale informatietechnieken en vertalen dit naar de interne en externe digitaliseringsopgaven voor een nog slimmere binnenstad.