Jaarverslag 2017

2.3.4 Handelsrelaties met het buitenland bevorderen

We willen Groningen uitbouwen tot een sterke economische regio in Europa. We bevorderen de samenwerking met het Groningse bedrijfsleven en helpen mee om buitenlandse investeringen in Noord-Nederland uit te lokken. Door betere verbindingen ondersteunt Groningen Airport Eelde de internationalisering van onze economische clusters. Het beleid om onze kennissectoren in internationaal perspectief te stimuleren en te profileren, vindt u in deelprogramma 2.1: Groningen kennisstad.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

Aantal (handels)projecten met het buitenland

15

>15

>20

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

We willen onze (handels) contacten met Noord-Duitsland en China continueren. Deze contacten moeten zoveel mogelijk gedragen worden door, en ten goede komen aan het Groningse bedrijfsleven, in samenwerking met de drie noordelijke provincies.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Onze (handels) contacten en projecten voorgezet met Noord-Duitsland en China;
  • Internationale projecten samen met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen uitgevoerd;
  • Groningen Airport Eelde gefaciliteerd.

Conclusie

De voor 2017 gestelde doelen, het continueren van de (handels)contacten met Noord-Duitsland en China zijn ruimschoots gehaald. Er zijn meer dan 15 handelsprojecten met het buiten land ontstaan.
Er is in 2017 ingezet op de Duitsland strategie, waarmee een kader is neergezet voor een meerjarenplanning. De contacten met Oldenburg, Bremen en Hamburg zijn verdiept en verder uitgebreid door de samenwerking met Berlijn en de Nederlandse ambassade. Groningen heeft met Bremen en Oldenburg de trilaterale samenwerking geactualiseerd. Daarbij is een focus aangebracht op digitalisering, mobiliteit en duurzaamheid. Als "City of Health" is actief de verbinding gelegd met relevante clusters en (kennis) instellingen in Noord Duitsland om kansrijke projecten (van start ups en gevestigde bedrijven en instellingen) te versnellen en aan elkaar te verbinden. Daarmee zijn voor diverse Groningse partners (zoals het Universitair medisch centrum Groningen, ERIBA, Health Hub Roden) de deuren geopend. Tevens is samen met het Universitair medisch centrum Groningen de basis gelegd voor X-Tream (50:50 joint venture Hamburg-Groningen), een samenwerkingsplatform waarmee de internationale farmaceutische industrie en daarmee verbonden bedrijvigheid naar Hamburg en Groningen gehaald moet worden.

 

Er heeft in april 2017 een handelsmissie plaatsgevonden naar Tianjin, naar aanleiding van de opening van de Wuqing Campus van de Hanzehogeschool. De handelsmissie markeert de start van de samenwerking van de Hanzehogeschool met de TUTCM-universiteit in Tianjin en de versterking van de handelsbevordering door het Groningen Office. Daarmee is de deur geopend voor Nederlandse ondernemers en kennisinstellingen in de regio.

 

Uit een follow-up is gebleken dat een van de meegereisde ondernemers naar Tianjin in 2017 een forse groei in China kent (Lode B.V.) en de onderzoekssamenwerking van de Hanzehogeschool met TUTCM goed loopt. Het IZ-instrumentarium wordt efficiënt ingezet en dat maakt het mogelijk dat de besluitvormingsprocessen en de uitvoering van handel bevorderende activiteiten eveneens efficiënt verlopen. Naast activiteiten die meetellen voor de prestatie-indicatoren, en waarvan er bovenstaand een aantal zijn genoemd, hebben er nog meerdere andere initiatieven plaatsgevonden waarmee ondernemers of branches zijn ondersteund of gepromoot.

 

Samen met de NG4 is op 10 oktober in Brussel het Top Dutch Festival georganiseerd in het kader van de European Week of Regions and Cities. Met 40% deelnemers uit Europa was het als netwerkbijeenkomst succesvoller dan voorgaande edities, bovendien hebben we ons als samenwerkend Noord-Nederland geprofileerd bij Europese stakeholders en beïnvloeders met een indrukwekkend cultureel-economisch avondprogramma.

 

Voor het verder ontwikkelen van Groningen Airport Eelde is in 2017 6 miljoen euro beschikbaar gesteld door de raad. Samen met het beschikbaar gestelde budget van de andere aandeelhouders kan Groningen Airport Eelde weer verder werken aan de toekomst. Ook heeft de raad besloten de aandelen beschikbaar te stellen. De verwachting is dat met het beschikbaar gestelde budget voldaan wordt aan de eisen voor een nieuw luchtvaartbesluit.