Jaarverslag 2017

2.3.1 Samenwerken met bedrijvenverenigingen

Eind 2014 zijn wij in het Convenant Ondernemend Groningen met het georganiseerde bedrijfsleven overeengekomen dat wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het stimuleren van de economie en werkgelegenheid in Groningen. De convenantpartners stellen middelen en capaciteit beschikbaar voor vooral strategische projecten maar ook gebiedsgerichte projecten. Er wordt gewerkt met een open agenda waarbij iedereen nieuwe initiatieven kan aandragen. De intensieve samenwerking met het bedrijfsleven mondt uit in gezamenlijke projecten en activiteiten.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

Aantal gezamenlijke projecten met bedrijvenverenigingen

-

>22

>30

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

We wilden de verdergaande samenwerking met het bedrijfsleven al werkende weg uitwerken door het gezamenlijk uitvoeren van projecten en activiteiten.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Ondersteunen van en samenwerken met de Koepel Economische Agenda;
  • Uitvoeren van gemeenschappelijke projecten van bedrijfsleven, kennisinstellingen en gemeente;
  • Uitvoeren evaluatie van het Fonds Ondernemend Groningen.

Conclusie

Met de Economische Agenda en G-kwadraat heeft het bedrijfsleven meer de regie kunnen pakken in de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid, de Triple Helix. De Koepel heeft bijgedragen aan het verbeteren van de samenwerking waardoor meer nieuwe projecten en initiatieven van de grond zijn gekomen. In 2017 hebben we specifiek ingezet op het doorontwikkelen van de Koepel. Naast de bedrijvenverenigingen en VNO-NCW zijn ook de Hanzehogeschool, het Noorderpoort en het Alfa-college onderdeel van de koepel. Deze deelnemers hebben zich het afgelopen jaar gezamenlijk ingezet om op een nieuwe manier te gaan werken. Ze werken toe naar een meer strategisch agenda zettende werkgroep. Met hulp van het lectoraat "ondernemen in verandering" van het Alfa College en Hanzehogeschool hebben deze partijen een nieuwe werkmethode ontwikkeld. Deze methode passen ze begin 2018 toe op het onderwerp waterstof en vervolgens ook op andere thematische thema's. Daarnaast is door het verenigd bedrijfsleven, de gemeente Groningen en Marketing Groningen gewerkt aan het ontwikkelen van een City Monitor waardoor de stand van de economie inzichtelijk wordt gemaakt.

 

Verder wordt met de bedrijvenverenigingen een gezamenlijk onderzoek opgestart naar de toekomst van de Finse haven. Hiervoor zijn in 2017 afspraken gemaakt. Vanuit de stichting Beveiliging Bedrijfsomgeving Groningen hebben we de beveiliging op de bedrijventerreinen collectief georganiseerd. Er is in verschillende projecten samengewerkt zoals bij Eurosonic Noorderslag, onder andere door het organiseren van een ondernemerscongres en in het project bussen uit de straat.

 

We hebben een extern onderzoek laten uitvoeren naar het functioneren van het Fonds Ondernemend Groningen. Hieruit is naar voren gekomen dat het Fonds wordt gewaardeerd en dat de meerwaarde wordt erkend. De aanbevelingen zijn meegenomen. Op basis van het raadsvoorstel is daarmee de het Fonds voor onbepaalde tijd vastgelegd waardoor, mede voortkomend uit de evaluatie, strategische projecten met een langere looptijd worden ontwikkeld.