Jaarverslag 2017

2.2.2 Bevorderen toerisme

We hebben ons in 2017 ingezet om samen te werken aan een bruisende en gastvrije (binnen)stad, met een gevarieerd evenementenaanbod. Ook hebben we ingezet op promotie van stad en regio om bezoekers en toeristen te blijven trekken. Om waterrecreatie te faciliteren bedienen we bruggen, verdelen we aanlegplaatsen voor hotelschepen, plezier-/beroepsvaart en kleine bootjes en houden we toezicht hierop.

 

Indicatoren zoals het aantal toeristische overnachtingen, aantal binnenstadbezoekers en bezoekerswaardering zijn opgenomen als effectindicator bij deelprogramma 2.2 Aantrekkelijke stad.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

Aantal overnachtingen op hotelschepen

-

5.000

5.200

Aantal overnachtingen van pleziervaart in gemeentelijke jachthaven.

-

2.100

1.250

Toelichting: Het aantal overnachtingen van pleziervaart in de gemeentelijke jachthaven is minder dan we hadden beoogd. Wij zien een afname van het aantal plezierjachten dat aanlegt aan de kades van Groningen. Dit is overigens in lijn met de landelijke trend.

Wat wilden we bereiken in 2017?

We wilden door een gevarieerd aanbod van evenementen en goede promotie meer bezoekers naar onze stad trekken. Ook wilden we dat deze langer in de stad verbleven en meer geld uitgaven, om zo een belangrijke economische impuls te geven aan onze stad. We wilden ook een veilige (lees: met een zo laag mogelijk risico op ongevallen voor gebruikers en brugoperators) en vlotte doorstroming van vaartuigen, die zo ten dienste staat van het verkeer op de weg en op het water.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

We hebben ingezet op een gastvrije binnenstad met een gevarieerd evenementenaanbod. Ook hebben we Marketing Groningen ondersteund die de toeristische promotie en marketing van Groningen doet. Verder hebben we samen met ondernemers gewerkt aan het opstellen van voor een Toeristisch plan van aanpak. We hebben onze bruggen bediend en onderhouden en we hebben de aanlegplaatsen verdeeld.

Conclusie

Zorgen voor een gastvrije binnenstad met een gevarieerd evenementenaanbod
In 2017 hebben we het evenementenprogramma uitgevoerd, met als hoogtepunten Eurosonic Air, Zomerstad, City Stage (amateurkunst) en Winterwelvaart, de ijsbaan, digitaal vuurwerk in kader vuurwerkvrije binnenstad en de Nacht van de Mode.  Groningen staat goed op de kaart als evenementenstad. Zo werden in 2017 verschillende evenementen gefaciliteerd en was Groningen genomineerd voor de Netwerk Citymarketing Awards 2017. Samen met ondernemers wordt afgestemd wanneer welk evenement in stad en regio plaatsvindt en wie daarbij welke rol heeft. Er is een online kalender beschikbaar (UITGroningen) en is er een evenementenloket die de aanvragers van een evenementenvergunning begeleidt naar een succesvol evenement. Het aantal bezoekers aan de culturele instellingen is afgelopen jaar gestegen, zo heeft het Groninger Museum voor de derde jaar op een rij meer dan 200.000 bezoekers. Marketing Groningen signaleert een toename van bezoekers op toeristische websites.

 

Marketing Groningen ondersteunen
2017 was een belangrijk jaar voor de samenwerking tussen Marketing Groningen en gemeente Groningen met het opstellen en vaststellen van het nieuwe convenant voor de komende 6 jaar. Marketing Groningen gaat de toeristische en economische marketing van de stad en provincie nog meer samen vormgeven met de belanghebbenden en geeft meer ruimte aan ad hoc kansen en flexibiliteit. Alle indicatoren van toerisme staan op groen. De verwachting is dat het aantal hotelovernachtingen blijft stijgen en het aantal bezoekers aan de stad groeit. Marketing Groningen heeft hiervoor in 2017 diverse campagnes opgezet en uitgevoerd, waaronder een zomer en wintercampagne.

 

Toeristische strategie opstellen
In 2017 is samen met ondernemers uit de gastvrijheidssector gewerkt aan een toeristische agenda. Samen met ondernemers hebben we onze opgaves op het gebied van toerisme bepaald. In het proces om te komen tot deze agenda hebben we ook een analyse gemaakt van de ontwikkeling van de overnachtingsmarkt van Groningen. De uitkomsten van deze analyse en de vervolgstappen zullen in 2018 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Bij een aantrekkelijke en bruisende stad draait het steeds meer om de mix van detailhandel, horeca en leisure. Vandaar dat we de toeristische agenda samen met de Groningen City Club, Koninklijke Horeca Nederland en andere ondernemers en instellingen uitwerken in projecten. Hiermee komen we tot een gezamenlijke aanpak.

 

Toerisme steeds belangrijker voor de regionale economie
Zowel dag-bezoekers als verblijfstoeristen bezoeken de stad Groningen steeds vaker, en waarderen de stad zeer positief. Groningen heeft inmiddels 3,3 miljoen Nederlandse bezoekers per jaar. Hiermee laten we, na Leiden en Zwolle, de grootste groei zien in Nederland. Ook is het aantal overnachtingen in Groningen de laatste vijf jaar flink gestegen: van 386.000 overnachtingen in 2012 naar 482.000 in 2016. Dit zien we ook terug in het economisch belang van toerisme: Het aantal vaste banen is het afgelopen jaar met ruim 5% gegroeid naar bijna 10.000 werknemers. Recreatief winkelen (inclusief de markt) en de historische bezienswaardigheden zijn de belangrijkste redenen om Groningen te bezoeken. De goede sfeer in de stad, sociale veiligheid en het aanbod van winkels en horeca dragen eraan bij dat bezoekers langer in de stad blijven.

 

Bruggen bedienen en aanlegplaatsen verdelen
Om de veiligheid van onze brugbediening op afstand te garanderen hebben wij de werkzaamheden van de operators tussen de bediening van bruggen en de communicatie gescheiden. In het hoogseizoen van 2017 hebben wij hiervoor een extra medewerker in de control-ruimte voor brugbediening ingezet. Daarnaast hebben de brugwachters permanente her- en bijscholing gevolgd voor het veilig op afstand bedienen van bruggen. De bedieningsinstructies en protocollen zijn zo goed als ingevoerd. Ten slotte hebben wij de vervanging van ons besturingssysteem voor de bediening van bruggen op afstand voorbereid. De uitvoering wordt begin 2018 samen met de provincie opgepakt.

 

Vergroten van de (Arbo-technische) veiligheid van op afstand bedienbare bruggen
Door de tijdelijke extra personele inzet en de investering in opleiding en protocollen is de veiligheid van het op afstand bedienen van bruggen geborgd. Met de bediening van onze bruggen hebben wij bijgedragen aan een veilige doorstroming van het verkeer op het water en op de weg.