Jaarverslag 2017

Economie en werkgelegenheid

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogramma/beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten > 250 duizend euro.

 

De 2 miljoen euro intensiveringsmiddelen G-kwadraat zijn als volgt over de deelprogramma's verdeeld:
2.1 Groningen kennisstad (inclusief akkoord van Groningen): 1.0 miljoen euro.
2.2 Aantrekkelijke stad: 0,35 miljoen euro.
2.3 Bedrijvige stad: 0,65 miljoen euro.
Deze middelen zijn inzetbaar gedurende de hele collegeperiode en zijn grotendeels al verplicht.

DeelprogrammaPrimitieve begrotingActuele begrotingRekeningVerschil
Lasten
02.1Groningen Kennisstad1.9883.3682.638730
02.1.1Samenw. met kennisinstellingen1.0001.117890227
02.1.2Fac. gez. kennis-innovatieproj6601.0281.085-57
02.1.3Samenw. Verst. Kennis en innov10078723764
02.1.4(Inter)nat. Promoten kennissec228436522-86
02.1.5Talent en bedrijfsleven koppel00117-117
02.2Aantrekkelijke stad3.0183.1263.1241
02.2.1Samenwerken met binnenstadond.396396498-102
02.2.2Bevorderen toerisme1.9521.9531.992-39
02.2.3Binnenstadsontwikkeling70701059
02.2.5Warenmarkten en standplaatsen60070662483
02.3Bedrijvige stad889889613276
02.3.1Samenwerken met bedrijvenver.157157209-52
02.3.2Bedrijvigheid breed stimuleren732732404328
02.3.6Ontwikkeling ZZP en start-ups0000
02.4Overig econ en werkgelegenheid20.63122.06420.5981.466
02.4.1Overig economie en werkgelegen20.63122.06420.5981.466
Baten
02.1Groningen Kennisstad506536470-66
02.1.1Samenw. met kennisinstellingen5005005000
02.1.2Fac. gez. kennis-innovatieproj00-160-160
02.1.4(Inter)nat. Promoten kennissec63613195
02.1.5Talent en bedrijfsleven koppel0000
02.2Aantrekkelijke stad9971.8382.205367
02.2.1Samenwerken met binnenstadond.0000
02.2.2Bevorderen toerisme21620722922
02.2.3Binnenstadsontwikkeling07381.239500
02.2.5Warenmarkten en standplaatsen781893738-155
02.3Bedrijvige stad343417-17
02.3.1Samenwerken met bedrijvenver.001919
02.3.2Bedrijvigheid breed stimuleren3434-2-36
02.4Overig econ en werkgelegenheid10.72210.71718.2917.574
02.4.1Overig economie en werkgelegen10.72210.71718.2917.574
Reserve mutaties
Toevoegingen aan reserves1.0591.7971.7970
Onttrekking aan reserves2.99512.31612.3160
Totaal Saldo na bestemming.12.3315.803-4.53010.333

Financiële toelichting

2.1 Groningen Kennisstad

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

730

-66

664

Akkoord van Groningen (V 227 duizend euro)
Onder de paraplu van de campagne Groningen City of Talent, hebben we in 2016 het programma International Groningen ontwikkeld met als doel om kenniswerkers in Groningen steviger en vriendelijker te verankeren in de Groningse stad en regio met al haar voorzieningen. De uitvoering van de projecten binnen dit programma, met name de communicatieprojecten, zijn vanwege externe oorzaken vertraagd en zullen naar verwachting in 2018 verder worden uitgevoerd. Dit is de oorzaak van de onderschrijding van het budget.

 

G-kwadraat kennisstad (V 379 duizend euro)
Het Economisch programma G-Kwadraat 2015-2019 is een van de 3 onderdelen van de Economische agenda. Met de Economische Agenda zijn we op een andere manier gaan (samen)werken. Wij leggen niet langer alles van te voren vast, maar proberen samen met kennisinstellingen en het bedrijfsleven in te springen op innovatieve ontwikkelingen, waarbij het initiatief vooral vanuit het bedrijfsleven komt en de gemeente faciliteert. Dit betekent dat we afhankelijk zijn van externe partijen ten aanzien van de voortgang van projecten en deze niet (altijd) even goed kunnen beïnvloeden. Bovendien loopt de duur van bepaalde projecten over jaargrenzen heen waardoor we bij sommige projecten commitment afgeven voor een langere periode. Deze flexibiliteit is nodig om een betrouwbare partner zijn. In totaal valt in het jaar 2017, 558 duizend euro vrij. Hiervan heeft 379 duizend euro betrekking op deelprogramma 2.1. Wel zijn voor het volledige bedrag al toezeggingen gedaan voor de komende jaren, waarbij een deel al via een beschikking is verleend.

 

Overig (V 58 duizend euro)
De overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 58 duizend euro.

 

2.2 Aantrekkelijke stad

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

1

367

368

Rente reserve Grote Markt (V 551 duizend euro)

Met betrekking tot de grondexploitatie van de Grote Markt zijn diverse noodzakelijke aanpassingen in de beginbalans doorgevoerd. Dit leidt tot een voordelig renteresultaat van 551 duizend euro.

 

G-kwadraat Aantrekkelijke stad (N 74 duizend euro)

Het Economisch programma G-Kwadraat 2015-2019 is een van de 3 onderdelen van de Economische agenda. Met de Economische Agenda zijn we op een andere manier gaan (samen)werken. Wij leggen niet langer alles van te voren vast, maar proberen samen met kennisinstellingen en het bedrijfsleven in te springen op innovatieve ontwikkelingen, waarbij het initiatief vooral vanuit het bedrijfsleven komt en de gemeente faciliteert. Dit betekent dat we afhankelijk zijn van externe partijen ten aanzien van de voortgang van projecten en deze niet (altijd) even goed kunnen beïnvloeden. Bovendien loopt de duur van bepaalde projecten over jaargrenzen heen waardoor we bij sommige projecten commitment afgeven voor een langere periode. Deze flexibiliteit is nodig om een betrouwbare partner te zijn.

In totaal valt in het jaar 2017, 558 duizend euro vrij. Hiervan heeft 74 duizend euro nadeel betrekking op deelprogramma 2.2. Wel zijn voor het volledige bedrag al toezeggingen gedaan voor de komende jaren, waarbij een deel al via een beschikking is verleend.

 

Overig (N 109 duizend euro)

 

2.3 Bedrijvige stad

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

276

-17

259

G-kwadraat bedrijvige stad (V 254 duizend euro)
Het Economisch programma G-Kwadraat 2015-2019 is een van de 3 onderdelen van de Economische agenda. Met de Economische Agenda zijn we op een andere manier gaan (samen)werken. Wij leggen niet langer alles van tevoren vast, maar proberen samen met kennisinstellingen en het bedrijfsleven in te springen op innovatieve ontwikkelingen, waarbij het initiatief vooral vanuit het bedrijfsleven komt en de gemeente faciliteert. Dit betekent dat we afhankelijk zijn van externe partijen ten aanzien van de voortgang van projecten en deze niet (altijd) even goed kunnen beïnvloeden. Bovendien loopt de duur van bepaalde projecten over jaargrenzen heen waardoor we bij sommige projecten commitment afgeven voor een langere periode. Deze flexibiliteit is nodig om een betrouwbare partner zijn. In totaal valt in het jaar 2017, 558 duizend euro vrij. Hiervan heeft 254 duizend euro betrekking op deelprogramma 2.3. Wel zijn voor het volledige bedrag al toezeggingen gedaan voor de komende jaren, waarbij een deel al via een beschikking is verleend.

 

Overig (V 5 duizend euro)
De overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 5 duizend euro voordeel.

 

2.4 Overig economie en werkgelegenheid

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

1.466

7.574

9.040

Grondzaken (V 5,36 miljoen euro)
De voordelen uit het grondbedrijf bestaan voor 2.2 miljoen euro uit het terugnemen van eerdere afwaarderingen op vastgoed en 8,5 miljoen euro uit vrijval op verliesvoorzieningen grondexploitaties, op basis van de geactualiseerde grondexploitaties en voor 0,7 miljoen euro op overige voordelen op vastgoed. Daarnaast wordt de taakstelling Europapark, die reeds in de beginbalans aan de reserve grondzaken is toegevoegd, in 2017 daaruit onttrokken ter dekking van de taakstelling.

 

Verkoop diverse kavels (V 2,462 miljoen euro)
In 2017 zijn diverse kavels verkocht die geen onderdeel uitmaken van de grondexploitaties. Daardoor is een positief resultaat gerealiseerd van 2,462 miljoen euro.

 

Extra beleid Suikerfabriek (V 115 duizend euro)
Voor de plankosten Suikerfabrieksterrein is 200 duizend euro beschikbaar gesteld vanuit intensiveringsmiddelen Wonen. De uitvoering loopt nog door in 2018. Daardoor ontstaat een incidenteel voordeel van 115 duizend euro.

 

Vrijval kapitaallasten (V 1,170 miljoen euro)
Bij het uitvoeren van diverse ruilacties van reserves tegen structurele middelen voor kapitaallasten is de begroting op dit deelprogramma abusievelijk gewijzigd, terwijl een deel van de activa in programma 8 (Wonen) is opgenomen. Daardoor ontstaat op dit programma een voordeel en op programma 8 een nadelig resultaat.

 

Rente reserves (N 426 duizend euro)
In 2017 hebben wij een aantal noodzakelijk balanscorrecties doorgevoerd. Door de aanpassing van de reservestanden is er minder rente vergoed over die reserves dan was begroot.

 

Driehoek Peizerweg (V 350 duizend euro)
De beschikbaar gestelde middelen voor de driehoek Peizerweg zijn in 2016 reeds vanuit de reserve Grondzaken voorgefinancierd. Dat betekent dat het beschikbaar gestelde budget in 2017 tot vrijval en dus voordeel leidt.

 

Afwaardering stripmuseum (N 296 duizend euro)
Eind 2017 is geconstateerd dat er geen recht op terugvordering meer bestaat in de sfeer van de BBV criteria inzake de bijdrage activa eigendom derden stripmuseum. Daarom is deze bijdrage gecorrigeerd.

 

Subsidieprojecten (0)
Er is in 2017 gewerkt aan diverse internationale gesubsidieerde projecten. Deze hebben geen effect op het resultaat, omdat de kosten, ad 520 duizend euro, vanuit de subsidies zijn betaald. De projecten waren echter niet begroot.

 

Diverse voordelen (V 305 duizend euro)
Diverse voor- en nadelen met betrekking tot ureninzet, uitvoeringskosten reguliere budgetten en projecten tellen op tot een voordeel van 305 duizend euro. Zo is de voorziening GSB III met 66 duizend euro positief resultaat afgerekend en was er sprake van enkele tijdelijke vacatures.