Jaarverslag 2017

Economie en werkgelegenheid

Groei werkgelegenheid

In 2017 is de werkgelegenheid in Groningen toegenomen met 4.139 banen, de grootste groei sinds jaren. Een groei waar we trots op mogen zijn. Steeds meer mensen vinden een baan en met 807 nieuwe vestigingen is de economische structuur van de stad verder versterkt. Met deze cijfers scoren we boven het landelijk gemiddelde van 1.5% voor de groei van het aantal banen en 2.8% voor de toename van het aantal vestigingen (bron LISA 2018).

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

Aantal

%

Banen

131.972

131.832

133.604

135.012

139.151

4.139

3.1%

Vestigingen

15.729

15.729

16.163

16.644

17.451

807

4,8%

Bron: O&S Groningen peildatum, april 2017

 

Meer samenwerking

Deze groei trekt verdere groei aan. Groningen onderscheidt zich als stad door op een relatief klein oppervlakte veel voorzieningen te hebben. Als centrum van de regio heeft Groningen alle potentie in huis om verder te ontwikkelen als Next City van de toekomst. De juiste randvoorwaarden zijn daarvoor aanwezig. Het gaat om hoe we meebewegen met nieuwe ontwikkelingen en deze positie verder weten te versterken. Vanuit de economische Agenda en G-Kwadraat ondersteunen we deze versterking door samen met bedrijven en instellingen samenwerking te stimuleren, netwerken aan elkaar te verbinden, innovatieprocessen aan te jagen, kennis toegankelijk te maken en gezamenlijk op te treden in de profilering naar buiten. Deze samenwerking in de Triple Helix werpt duidelijk vruchten af. Werkgevers, ondernemers, kennisinstellingen, van MBO tot Rijksuniversiteit, weten elkaar steeds beter te vinden en helpen elkaar met vraagstukken of werken samen in allerlei projecten en samenstellingen.

 

Multiplier

Met de economische Agenda en G-Kwadraat ondersteunen we deze wijze van co-creatie en verbinden door middelen in te zetten die de economische ontwikkeling extra stimuleren. Dit vinden we terug in de multiplier, waarmee we economische middelen inzetten als co-financier waardoor een hefboomwerking tot stand wordt gebracht. De gemiddelde multiplier voor projecten uit G-kwadraat is het afgelopen jaar 1: 8,8 geweest (vorig jaar 1: 8,5) en voor kennisprojecten is dit 1: 27 geweest. Daarmee is de multiplier voor kennisprojecten hoger dan in voorgaande jaren (1:17 in 2016 en 1: 14 in 2015). Dit wordt veroorzaakt doordat we het afgelopen jaar een paar kennisintensieve projecten hebben ondersteund met een zeer hoge totale projectbegroting.

 

Met internationale kennisstad hebben we onder andere ingezet op Groningen Digital City om ervoor te zorgen dat digitale kennis beter wordt gedeeld zodat we ook in de toekomst voldoende talent ontwikkelen en beschikbaar hebben. De digital office vormt een centraal punt waardoor beter en sneller op ontwikkelingen wordt ingespeeld en bedrijven beter weten waar ze kunnen aankloppen. Binnen het Healthy Ageing domein is in samenwerking met bedrijven gewerkt aan een strategie om de samenwerking en economische valorisatie te bevorderen. Het team Internationale Zaken heeft een verdiepingsslag gemaakt en is bezig meer proactief in te zetten op internationale ontwikkelingen en economie. Groningen heeft een succesvol start-up eco systeem en volgt Amsterdam op de voet met succesvolle start-ups. Naast veel nieuwe start-ups zijn ook bestaande start-ups het afgelopen jaar in de prijzen gevallen of op gerenommeerde plekken in de ranking van verkiezingen geëindigd. Al deze onderdelen komen terug in de strategie van Marketing Groningen die bezig is geweest met het vermarkten van de economische en toeristische kracht van Groningen. Ook zien we een heel aantal nieuwe vastgoedontwikkeling op de Zernike Campus Groningen.

 

In aantrekkelijke stad heeft Groningen het afgelopen jaar gewerkt om de aantrekkelijke binnenstad verder te versterken, maar hebben we evenzo aandacht gehad voor onze wijkwinkelcentra. De retail-agenda is gezamenlijk door het bedrijfsleven opgesteld en geeft een duidelijke ambitie weer om als prachtige winkelstad met weinig leegstand voorop te blijven lopen en elkaar beter te maken door samen te werken en uniek te blijven.

 

Het deelprogramma bedrijvige stad heeft ingezet op het zo goed mogelijk faciliteren van ondernemers en het bedrijfsleven. Het Fonds is geëvalueerd en voor onbepaalde tijd voortgezet. Deze methodiek geeft ondernemers via de bedrijvenverenigingen de mogelijkheid gezamenlijk projecten te ontwikkelen die de economie stimuleren. Ook binnen de Koepel werken ondernemers, onderwijs en overheid samen om innovatieve projecten, bijvoorbeeld op het gebied van waterstof, van de grond te krijgen.
We hebben het MKB en in verbinding gebracht met het MBO, HBO en de Universiteit door uitvoering van verschillende projecten. Deze contacten hebben tot gevolg dat bedrijven en talenten/ studenten elkaar ontmoeten waardoor studenten in een vroeger stadium in contact komen met bedrijven uit de regio en bedrijven toegang krijgen tot kennis en talent. Noord-Nederland heeft zichzelf internationaal op de kaart gezet door de Top Dutch campagne, een campagne om bedrijven en ondernemingen naar het noorden te halen. Met betrekking tot kavelverkoop kunnen we stellen dat 2017 een bijzonder positief jaar is geweest met een verkoop van maar liefst 24,4 hectare.