Jaarverslag 2017

2.2.4 Winkels buiten de binnenstad

Groningen is en blijft de koophoofdstad van het Noorden met een groot en gevarieerd aanbod. De binnenstad is erg in trek bij de winkelende consument, maar ook buiten de binnenstad heeft onze stad een gevarieerd aanbod aan winkels, waarvan de meeste in wijkwinkelcentra. Daarnaast hebben we een aantal locaties voor grootschalige detailhandel. We zetten er op in om deze fijnmazige detailhandelsstructuur te behouden en daar waar nodig te versterken om zo voor onze bewoners en bezoekers te voorzien in een aantrekkelijk winkelaanbod.  

Wat wilden we bereiken in 2017?

We willen een sterke en aantrekkelijke koopstad. Naast een sterke binnenstad staan we voor een toekomstbestendige fijnmazige winkelstructuur. Daarom willen we, naast de binnenstad, de wijkwinkelcentra en clusters aan het Sontplein en de Hoendiep-Peizerweg doorontwikkelen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

In Groningen zijn de wijkwinkelcentra belangrijk in het voorzien van de dagelijkse levensbehoeften. Sterke wijkwinkelcentra dragen bij aan de leefbaarheid en de economie van de wijken. Om de wijkwinkelcentra te ondersteunen werd in 2017 een wijkwinkelcentra-diner gehouden waar werd gesproken over verder samenwerking tussen de verschillende centra. Ook werd er gewerkt aan fysieke verbetering van winkelcentra, zoals aan de Van Lenneplaan. De planvorming voor een versterking van het supermarktenaanbod in zowel Paddepoel als het Overwinningsplein is ver gevorderd. In een groeiende stad zien wij veel initiatieven van supermarkten die willen uitbreiden. We hebben met verschillende ondernemers gesproken over hun uitbreidingsplannen en samengewerkt aan planologische randvoorwaarden waardoor realisatie mogelijk wordt.

 

In 2017 heeft de gemeenteraad het Masterplan Sontplein vastgesteld. Kern van het Masterplan is dat het gebied wordt opgeknapt en is aangewezen als dé locatie voor grootschalige detailhandel. Ook is de Toekomstvisie Hoendiep opgesteld in samenwerking met bedrijven. De toekomstvisie duidt het gezamenlijk gewenste ontwikkelingsperspectief van het gebied. Beide plannen bieden vastgoedeigenaren en winkeliers duidelijkheid en worden uitgewerkt in concrete herinrichtingsplannen. Voor de Eemskanaalzone is een geactualiseerde visie opgesteld, welke in 2018 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. In deze visie wordt het belang van een goede verbinding tussen de Eemskanaalzone en het Sontplein benadrukt (dit om het combinatiebezoek zo optimaal mogelijk te faciliteren).

Conclusie

Het gaat goed met de detailhandel in Groningen. Er is volop dynamiek en de leegstand is verder gedaald. Niet alleen is er aandacht voor de binnenstad, maar juist ook dynamiek in de wijkcentra en andere clusters van de detailhandel. In 2017 hebben we daarom de wijkwinkelcentra verder ondersteund. Ook hebben we investeringsinitiatieven van supermarkten en andere detailhandel waar mogelijk gefaciliteerd. We hebben de doorontwikkeling van clusters aan perifere/grootschalige detailhandel (Sontplein en Hoendiep/Peizerweg) gestimuleerd. Het Masterplan Sontplein is door de gemeenteraad vastgesteld. Samen met de ondernemers aan het Hoendiep hebben we gewerkt het rapport ‘Toekomstvisie Hoendiep’. Welke een richting geeft voor de doorontwikkeling van dit gebied.  Tot slot hebben we nagedacht over een visie op de Eemskanaalzone (waaronder de verbinding tussen het Sontplein en de Binnenstad).