Jaarverslag 2017

Veiligheid

Een belangrijk deel van onze activiteiten die bijdragen aan een veilige stad, met name die activiteiten die voortvloeien uit vastgestelde wetgeving of beleid, hebben we voortgezet in 2017. Ook over 2017 stelden we drie keer de monitor Veiligheidsbeleid op, op basis van de viermaandelijkse cijfers van de politie en de uitkomsten van het veiligheidspanel waar circa 3000 Stadjers aan deelnemen.

In april 2017 is het Plan van Aanpak Woninginbraken definitief vastgesteld. We hebben de bestaande geïntensiveerde hotspotgerichte aanpak gecontinueerd. Het aantal inbraken was in 2017 lager dan de voorgaande jaren en lager dan beoogd: onze aanpak werpt vruchten af.

De gemeenteraad heeft halverwege 2017 het Gronings escalatiemodel aanpak woonoverlast vastgesteld. Verder is in het kader van de Wet aanpak woonoverlast de APVG gewijzigd. Op grond hiervan kan de burgemeester iemand die ernstige en herhaaldelijke hinder veroorzaakt voor omwonenden een gedragsaanwijzing opleggen -  een gebod of verbod -  teneinde de overlast te stoppen.

 

We zijn erin geslaagd om de integrale samenwerking met onze partners op het terrein van ondermijning te versterken. We hebben 30 drugspanden gesloten. We pakken casuïstiek integraal en (indien mogelijk) in regionaal verband op. In 2017 hebben we daarnaast onze Bibob-intake (Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) versterkt.

 

De invoering van het nieuwe prostitutiebeleid in de vergunde branche is goed verlopen. Er zijn door adequaat toezicht en handhaving minder overtredingen van de nieuwe vergunningsvoorwaarden geconstateerd. In de niet-vergunde branche heeft ons toezicht geleid tot meer bestuursrechtelijke maatregelen.

 

Veiligheidskwesties worden niet opgelost met alleen strafrechtelijk optreden. Immers in veel gevallen is juist de inzet van zorg nodig om onveilige situaties of overlast te voorkomen en/of beëindigen. Zo hebben we in 2017 onder andere bij de problematische jeugdgroepen en de aanpak verwarde personen gewerkt aan het verbeteren van de verbinding tussen zorg en veiligheid.