Jaarverslag 2017

10.1.1 Woninginbraken

Woninginbraken hebben een grote impact op het veiligheidsgevoel van betrokkenen. De bestrijding ervan is een van de prioriteiten in ons integraal veiligheidsbeleid. Zoveel mogelijk betrekken we de burgers zelf erbij. We organiseren regelmatig voorlichtingscampagnes, workshops, acties (gericht op studentenhuizen), buurtschouwen en geven individuele preventieadviezen.

 

 

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

Aantal aangiften van woninginbraken

879

850

546

 

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

  • Ons streven was om in 2017 uit te komen onder 850 aangiften van woninginbraken;
  • We wilden doorgaan met de bestaande geïntensiveerde aanpak en experimenteren in delen van de stad met (nieuwe) maatregelen;
  • We wilden bijzondere aandacht geven aan de eigen verantwoordelijkheid van de burger bij het voorkomen van woninginbraken (burgerparticipatie);
  • We wilden aan de hand van opgedane ervaringen een integraal plan van aanpak vaststellen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • In april 2017 is het Plan van Aanpak Woninginbraken definitief vastgesteld;
  • We hebben de bestaande geïntensiveerde hotspotgerichte aanpak gecontinueerd, waarbij we bijzondere aandacht gaven aan de eigen verantwoordelijkheid van de burger bij het voorkomen van woninginbraken (burgerparticipatie);
  • De preventiemedewerkers woninginbraken hebben ter plekke gratis preventieadvies gegeven aan (omwonenden van) slachtoffers van een woninginbraak over de beveiliging van hun huis;
  • We hebben gratis of tegen gereduceerd tarief preventiemateriaal aangeboden aan burgers, we hebben in hotspotgebieden ‘besmettingsbrieven’ (waarschuwingsbrieven) verspreid en op straat voorlichting gegeven;
  • We hebben controles uitgevoerd op het registreren van tweedehands spullen in het Digitaal Opkopers-register (DOR), met als doel het tegengaan van heling;
  • We hebben een deel van het sanctiebeleid voor het opkopersregister herzien, om striktere handhaving mogelijk te maken. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken.

Conclusie

Gelet op het dalende trend in het aantal woninginbraken concluderen we dat de geïntensiveerde integrale en hotspotgerichte aanpak zijn vruchten afwerpt.