Jaarverslag 2017

10.1.6 Radicalisering en Jihadisme

Radicalisering is een actueel thema in de bedreiging van de nationale en lokale veiligheid en rechtsorde. We kunnen te maken krijgen met uitreizigers, terugkeerders, geradicaliseerde inwoners, terroristische incidenten, opsporingsonderzoek naar terrorisme of arrestaties van terrorismeverdachten. Dit vereist samenwerking tussen bestuurlijke en strafrechtelijke partijen: gemeente, politie en justitie.

Wat wilden we bereiken in 2017?

  • We wilden de voedingsbodem voor radicalisering wegnemen;
  • We wilden het extremisme bestrijden en verzwakken;
  • We wilden de bewustwording bij professionals, sleutelpersonen en relevante organisaties vergroten.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • We hebben de trainingen 'Signaleren van radicalisering' en 'omgaan met extreme idealen' ook dit jaar aangeboden. Er hebben bijna 1.000 professionals deelgenomen aan de trainingen;
  • Er zijn 12 professionals in de stad opgeleid om trainingen te geven voor het vergroten van weerbaarheid;
  • Er is een start gemaakt met de voorbereidingen voor het ondertekenen van het convenant Persoonsgerichte Aanpak voorkoming radicalisering en extremisme (conform de richtlijn nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid, NCTV);
  • We zijn begonnen met het werken via een casustafel op basis van het convenant Persoonsgerichte Aanpak Voorkoming radicalisering en extremisme.

Conclusie

Het netwerk van professionals en sleutelfiguren in de stad Groningen is verder versterkt en goed aangesloten op het Informatie Punt Polarisatie en Radicalisering. We hebben een goed lopende casustafel waarin met een persoonsgerichte multidisciplinaire aanpak samengewerkt wordt door de partners van de lokale driehoek.