Jaarverslag 2017

10.1.3 Toezicht en handhaving in de openbare ruimte

Met toezicht en handhaving bevorderen we dat mensen regels naleven. De politie kijkt vooral naar de openbare orde en veiligheid, wij richten ons op de leefbaarheid. Daartoe zijn wij zichtbaar, herkenbaar en aanspreekbaar aanwezig in de wijk. Wij functioneren als gastheer, maar als mensen de regels overtreden, treden wij stevig op. Wij hebben samenwerkingsafspraken met de politie over een samenhangende en gebiedsgerichte aanpak.

 

In Groningen vinden jaarlijks veel evenementen plaats. Daarnaast trekken wedstrijden van FC Groningen tweewekelijks vele bezoekers naar de Euroborg. Een bruisende (evenementen)stad kan niet zonder aandacht voor veiligheid, zowel in de voorbereiding als tijdens een evenement. Bij complexe evenementen, zoals Koningsdag en risicowedstrijden, maken we een veiligheidsplan op maat.

Wat wilden we bereiken in 2017?

Wij wilden in 2017 onze toezicht en handhaving consolideren door te blijven investeren in kennis, houding en gedrag van onze toezichthouders en handhavers en in de goede samenwerking met onze (gemeentelijke) ketenpartners zoals de politie.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • We hebben toezicht- en handhavingstaken uitgevoerd, onder andere bij evenementen, op basis van het handhavingsprogramma 2017;
  • Tijdens enkele grote en meest risicovolle evenementen hebben we gewerkt met een multidisciplinair evenemententeam dat de veiligheidssituatie in de stad monitort en cruciale beslissingen neemt voor een veilig verloop van het evenement. Vanuit dit veiligheidsteam, waarin de verschillende onderdelen van de gemeentelijke, politie en organisatie zijn vertegenwoordigd, werd de burgemeester geadviseerd en werden beslissingen genomen in de overgang naar een eventuele crisisstructuur;
  • We hebben extra ingezet op toezicht en handhaving op de gewijzigde venstertijden;
  • Naar aanleiding van het onderzoek naar de toenemende vraag naar toezicht en handhaving in het fysieke domein zijn we gestart met implementatie van maatregelen die moeten leiden tot een organisatie waarbij de bestaande capaciteit meer doelgericht en trefzeker wordt ingezet;
  • We hebben het nieuwe registratiesysteem voor Boa’s ten behoeve van meer data- en risico gestuurde inzet geïmplementeerd, handhavingsinzet inzichtelijker gemaakt en de samenwerking met de politie verbeterd;
  • Er was cameratoezicht op de Gele Loper.

Conclusie

Met de beschikbare middelen leveren we op een efficiënte manier een bijdrage aan een veilige en leefbare stad. In ons uitvoeringsprogramma hebben wij meer ruimte gemaakt om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen in de wijken. Zo hebben wij in 2017 extra inzet gepleegd om de overlast op de Gele Loper terug te dringen. Wij zijn gestart met het ontwikkelen van een informatiesysteem ten behoeve van data- en risico-gestuurde handhaving.