Jaarverslag 2017

10.3.2 Mensenhandel

Mensenhandel betreft een vorm van georganiseerde criminaliteit waarbij mensen, veelal met list en bedrog, worden “verleid” arbeid te verrichten binnen bepaalde economische branches, waardoor zij echter geen sturing meer kunnen uitoefenen op hun eigen werk- en leefsituatie. Deze vorm van georganiseerde criminaliteit komt in Groningen vooral voor binnen de (vergunde en niet-vergunde) prostitutiebranche.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

Aantal in behandeling genomen potentiële casussen door de ketenregisseur *)

40

40

50**)

*) regio Groningen

**) voor de gemeente Groningen betrof het aantal casussen 28

Wat wilden we bereiken in 2017?

We wilden mensenhandel tegengaan door het creëren van een onaantrekkelijk afzetgebied voor daders van mensenhandel. Daarbij beoogden we een afname van mensenhandel. Wij realiseren ons dat het grotendeels een onzichtbaar delict is met een zeer geringe aangiftebereidheid.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • We hebben de ketenaanpak mensenhandel Noord-Nederland voortgezet door het toepassen van dezelfde werkwijze door alle betrokken instellingen in Groningen, Friesland en Drenthe;
  • We hebben ingezet op vroegtijdige herkenning en oppakken van signalen van mensenhandel;
  • We hebben zo snel mogelijk interventies ingezet op daadwerkelijke signalen.

Conclusie

De toename van het aantal in behandeling genomen casussen is vermoedelijk het gevolg van een meer gerichte inzet van toezicht en handhaving bij de controle op illegale prostitutie. Betrokken ketenpartners raken steeds beter op elkaar ingespeeld.