Jaarverslag 2017

10.4.2 Externe veiligheid

We willen zorgvuldig omgaan met de risico’s die samenhangen met de productie, de opslag, het transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen. De gemeente is het bevoegde gezag (op grond van de Wet milieubeheer) voor een aantal risicobedrijven, waaronder de LPG-tankstations. De Omgevingsdienst Groningen ziet er namens de gemeente op toe dat deze voldoen aan het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) zowel bij de vergunningverlening als bij de handhaving. De Veiligheidsregio Groningen heeft een wettelijke adviesfunctie aan het bevoegd gezag op de vergunningverlening in dit kader.

Wat wilden we bereiken in 2017?

We wilden de risico’s die productie, opslag, transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen met zich meebrengen beheersen en zoveel mogelijk verkleinen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

We hebben risicobedrijven gecontroleerd op naleving van de veiligheidsvoorschriften in de omgevingsvergunning.

Conclusie

De naleving van de veiligheidsvoorschriften bij de gecontroleerde bedrijven is op orde.