Jaarverslag 2017

10.4.3 Aardbevingen

Onze stad bevindt zich in het gebied met aardbevingen ten gevolge van de gaswinning. We willen dat Groningen een veilige en blijvend aantrekkelijke stad is, dat er eerlijke en snelle schadeafhandeling en vergoeding van de kosten door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is. Daarnaast werken we aan een aanpak van aardbevingsbestendig (ver-)bouwen.

Wat wilden we bereiken in 2017?

 • We wilden een dusdanig niveau van gaswinning waarbij de kans op aardbevingen zo klein mogelijk is;
 • We wilden meer duidelijkheid over wat gaswinning en de effecten daarvan betekenen voor de schade aan huizen en panden in de gemeente Groningen;
 • We wilden de tijdelijke nieuwbouwregeling onverkort voortzetten;
 • We wilden een onafhankelijk kennisinstituut oprichten, verbonden aan de Groningse kennisinstellingen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

 • We waren actief betrokken bij het bestuurlijk overleg met de regio, Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de minister van Economische Zaken over onder andere het schadeprotocol, de versterkingsopgave en een toekomstperspectief voor de regio;
 • We leverden in samenspraak met de regio input op de Meerjarenprogrammacyclus (inclusief adviseren bestuurders in het bestuurlijk overleg). In 2017 heeft de regio het 1000-banenplan gepresenteerd, is een kennis- en innovatiecentrum voor toekomstbestendig bouwen van start gegaan op de Zernike campus (BuildinG) en is een Erfgoedloket geopend om eigenaren te ondersteunen bij het behoud van cultureel erfgoed bij schade en het versterken;
 • We hebben bereikt dat er een onafhankelijke reflectie plaatsvindt op de door de NAM vastgestelde herijkte Nieuwbouwregeling;
 • We hebben het programmateam gaswinning en aardbevingen uitgebreid en geprofessionaliseerd om de aanstaande versterkingsoperatie te kunnen coördineren;
 • We hebben samen met de regio ingezet op verlaging van de gaswinning tot een niveau waarbij de veiligheid van onze inwoners voldoende gewaarborgd is. In 2017 heeft de minister het productieplafond met 10% verlaagd (ingaand op 1 oktober 2017). We hebben bij de Raad van State met succes beroep aangetekend tegen het gaswinningsbesluit;
 • We hebben deelgenomen aan diverse werkgroepen van de NCG om onze kennis en inbreng met betrekking tot de verschillende thema’s en regelingen te waarborgen;
 • We waren betrokken bij het vervolg van het scholenonderzoek in de stad (door het Centrum Veilig Wonen) en het monitoren van de aanpak van hoog risico bouwelementen, zoals schoorstenen en airco’s;
 • We gaven extra ondersteuning aan het college van Ten Boer met betrekking tot de versterkingsopgave. Naast beleidsadvisering namen we ook deel aan de verschillende lokale werk- en stuurgroepen ten behoeve van versterkingsopgave in Ten Boer. In het programmateam werkten Groningen en Ten Boer ambtelijk intensief samen;
 • Parallel aan de versterkingsopgave liep het traject van dorpsvernieuwing. Het versterken c.q. slopen en herbouwen van woningen is zeer ingrijpend maar geeft ook (nieuwe) kansen. De door het college van Ten Boer vastgestelde dorpsvisies moeten samen met bewoners vertaald worden naar concrete en haalbare voorstellen. Ook moeten de financiële (on)mogelijkheden onderzocht worden. We zijn in 2017 na een inventarisatie van het bestaande beleid gestart met het opzetten van het project dorpsvernieuwing, waar het dorp samen met deskundigen en procesbegeleiders een dorpsvernieuwingsplan zal gaan opstellen.

Conclusie

Samen met de regio zetten we in op verdere verlaging van de gaswinning. Ons centrale uitgangspunt in de omgang met het gaswinning- en aardbevingsdossier is het bieden van toekomstperspectief. Zowel voor onze inwoners, die we een veilige en aardbevingsbestendige leefomgeving willen bieden, als voor onze bedrijven en kennisinstellingen, die volop moeten kunnen meedoen in de transitie naar een duurzame en gasloze toekomst. In aanloop naar onze fusie met de gemeente Ten Boer pakken we de regie in de versterkingsopgave, om de dorpen zo goed mogelijk te ondersteunen bij deze ingrijpende operatie en te komen tot integrale dorpsvernieuwing.