Jaarverslag 2017

10.1.2 Geweld

Onder het thema geweld vallen verschillende delicten zoals geweldsincidenten in het uitgaansgebied en huiselijk geweld. Onder huiselijk geweld verstaan we hier (ex)partnergeweld, ouderenmishandeling en oudermishandeling. Voor kindermishandeling verwijzen we naar deelprogramma 4.2.3. Interventies veilig opgroeien. Groningen is als centrumgemeente samen met de andere Groninger gemeenten verantwoordelijk voor het ontwikkelen en invoeren van beleid om huiselijk geweld te bestrijden. Onze ambities staan in deelprogramma 4.2.4 Beschermd wonen, opvang en huiselijk geweld.

 

Geweldsdelicten hebben een hoge impact op slachtoffers en hun omgeving. Daarom hebben we aandacht voor deze verschillende vormen van geweld. We streven daarbij naar zo weinig mogelijk geweld, thuis en op straat. Ook medewerkers met een publieke taak, zoals ambulancepersoneel, medewerkers van politie en gemeente kunnen in hun werk met geweld te maken krijgen. Er is een landelijk programma Veilige Publieke Taak (VPT). Dat moet eraan bijdragen dat werknemers met een publieke taak hun werk veilig en respectvol kunnen doen. We willen een structurele aanpak, via onder andere het ondersteunen van werkgevers, registratie, aangifte en nazorg. We hebben speciale aandacht voor een goede afhandeling van aangiften.

 

Wij willen:

 • De objectieve en subjectieve veiligheid in het uitgaansgebied verbeteren;
 • Geweld in afhankelijkheidsrelaties duurzaam beëindigen;
 • Een veilige thuissituatie bevorderen;
 • Slachtoffers van huiselijk geweld, direct veiligheid bieden.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald

 2016

Beoogd

 2017

Behaald

 2017

Aantal aangiften geweldsincidenten uitgaansgebied

540

< 550

543

Aantal meldingen huiselijk geweld

1016

800

907

Aantal opgelegde huisverboden

47

40

44

Aantal aangiften Veilige Publieke Taak (hulpverleners)

177

< 75

163

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

 • Op het terrein van veilig uitgaan wilden we een daling van het aantal geweldsincidenten binnenstad tot onder de 550;
 • We wilden een gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarom is ingezet op het faciliteren en waarborgen van informatiedeling;
 • We wilden een afname van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. Omdat ook gewerkt wordt aan uitbreiding van het programma Veilig Publieke Taak lijkt het niet realistisch in 2017 een verdere daling van het aantal aangiften te verwachten.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

 • Veilig uitgaan: we hebben het cameratoezicht in het uitgaansgebied en het Panel Deurbeleid voortgezet. Verder hebben we in het uitgaansgebied ingezet op toezicht en handhaving conform het handhavingsprotocol horeca;
 • Huiselijk geweld: als centrumgemeente zorgden we voor het faciliteren van vrouwenopvang en Veilig Thuis. Het project intensief casemanagement is voortgezet;
 • Het overleg tussen Veilig Thuis en het Veiligheidshuis over de gezamenlijke aanpak van kindermishandeling heeft geresulteerd in afspraken over informatiedeling en de participatie van het Veiligheidshuis in het reguliere overleg tussen Veilig Thuis, Politie en OM;
 • Het Veilige Publieke Taak-traject is toegepast op aangiften van geweld door werknemers met een publieke taak.

 

 

Conclusie

We zien in de cijfers van Veilig Thuis een daling van het aantal meldingen huiselijk geweld; dit kan erop duiden dat huiselijk gemeld minder gesignaleerd/gemeld wordt of dat de hulp in het voorliggend veld vaker tot stand komt en meer effect heeft. Tegelijkertijd zien we echter ook een hoog (en gestegen) percentage hermeldingen. De precieze oorzaak hiervan vraagt een nadere analyse en we zullen de mogelijkheden hiertoe bespreken met alle betrokken partners.

Het aantal aangiften van geweldsincidenten in het uitgaansgebied is onder het beoogde maximum van 550 gebleven. Het aantal aangiften Veilige Publieke Taak is licht afgenomen.

Blijvende inzet - samen met ketenpartners -  is nodig om te streven naar zo weinig mogelijk geweld, thuis, op straat en tegen medewerkers met een publieke taak.