Jaarverslag 2017

10.3.1 Ondermijnende of georganiseerde criminaliteit

Ondermijnende criminaliteit is een maatschappelijk probleem. Het zorgt niet alleen voor veel onveiligheid en overlast bij de bevolking, maar ook voor minder zichtbare, sluipende ontwrichting en ondermijning van de samenleving door de verwevenheid van de onder- met de bovenwereld. Deze criminaliteit is vaak onzichtbaar, maar kan zich ook manifesteren in onze wijken door intimidatie, geweld en de verwerving van machtsposities.

 

Waar daders vaak bovenregionaal of internationaal opereren, heeft ondermijnende criminaliteit tegelijkertijd op lokaal niveau veel uitingsvormen en verbindingen. Er is sprake van beroepscriminelen en facilitators die een (sleutel)rol spelen in samenwerkingsverbanden en netwerken die in toenemende mate fluïde van karakter zijn.  

 

Georganiseerde criminelen weten vaak buiten beeld te blijven en vaak is er ook geen direct slachtofferschap. Er zijn daarom relatief weinig aangiften die de politie attendeert op deze vorm van misdaad. Een indicatie van de omvang is daarom moeilijk te geven. Binnen de geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit ligt het accent op de regionaal bepaalde prioriteiten en op de in het Nationaal Dreigingsbeeld gesignaleerde dreigingen (drugscriminaliteit, witwassen/vastgoed, mensenhandel, fraude, milieucriminaliteit, motorbendes).

 

Een effectieve aanpak vereist daarom een georganiseerde overheid (politie, OM, gemeente, belastingdienst) die alle middelen en instrumenten inzet die tot haar beschikking staan om het criminele ondernemersklimaat te verslechteren. Gezamenlijk wordt bepaald hoe strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en fiscale interventies ingezet kunnen worden.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

Aantal adviesaanvragen bij bureau Bibob

4

5

4

Aantal geweigerde vergunningen op grond van Bibobcriteria

4

8

4

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

  • We wilden georganiseerde misdaad en ondermijning in de Groningse samenleving tegengaan door nauwe samenwerking met onze ketenpartners.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • We hebben informatie vergaard over ondermijning op stadsdeel- en wijkniveau en de aanpak daarvan;
  • We hebben de samenwerking in het kader van de integrale aanpak geïntensiveerd met het Regionaal informatie en expertisecentrum, de politie, het openbaar ministerie en de belastingdienst;
  • We hebben de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) op vergunningaanvragen voor prostitutie en horeca en enkele Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) vergunningen voortgezet.

Conclusie

In 2017 zijn we erin geslaagd om de integrale samenwerking met onze partners te versterken. We pakken casuïstiek integraal en (indien mogelijk) in regionaal verband op. In 2018 zetten we dit verder voort en ontwikkelen we een Groninger ondermijningsbeeld. Dit stelt ons in staat beter te bepalen waar we onze activiteiten op moeten richten.

In 2017 hebben we daarnaast onze Bibob-intake versterkt. Daardoor zijn we beter in staat om aan de voorkant te screenen of een Bibob advies zinvol of noodzakelijk is. Voor twee reeds ingediende adviesaanvragen geldt dat we begin 2018 een advies van het Landelijk Bureau Bibob verwachten.