Jaarverslag 2017

Deelprogramma 10.1: Veilige woon- en leefomgeving

Inleiding

We willen veiligheid in wijken en buurten op peil houden en waar nodig vergroten. Het gaat om het voorkomen van overlast, verloedering en criminaliteit, in de openbare ruimte en in de huiselijke kring. Er zijn raakvlakken met Paragraaf 1: Integraal gebiedsgericht werken en Programma 9: Onderhoud en beheer openbare ruimte. Juist omdat het voor iedere Stadjer belangrijk is zich buiten én binnen veilig te voelen, werken we aan een veilige woon- en leefomgeving vanuit verschillende beleidsterreinen.

 

Tweejaarlijks wordt de Wijkenquête Leefbaarheid gehouden. De laatste enquête heeft betrekking op 2016 en is in het voorjaar van 2017 gepubliceerd. Aan de Wijkenquête leefbaarheid 2016 namen ruim 8.000 inwoners deel.

Daarnaast stellen we drie keer per jaar de monitor Veiligheidsbeleid op, op basis van de viermaandelijkse cijfers van de politie en de uitkomsten van het veiligheidspanel waar circa 3.000 Stadjers aan deelnemen.

 

Beleidsvelden

  • Woninginbraken
  • Geweld
  • Toezicht en handhaving in de openbare ruimte
  • Overlast
  • Veilig ondernemen
  • Radicalisering en Jihadisme

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Indicator(en)

Behaald

2016

Beoogd

 2017

Behaald

 2017

% onveiligheidsgevoel *)

17%

-

-

Overlastcijfer *)

3,2

-

-

*) cijfers uit wijkenquête Leefbaarheid, om de twee jaar gehouden.

 

 

Daarnaast verantwoorden we onder dit deelprogramma voor zover bekend de volgende wettelijke indicatoren. De gegevens halen wij conform wet en regelgeving van de website "Waar staat je gemeente". Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Wettelijke indicator(en)

2014

2015

2016

2017

Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners)

5,4

5,1

5,0

-

Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners)

9,0

8,4

8,2

8,1

Diefstallen uit woningen (aantal per 1.000 inwoners)

6,1

4,5

4,4

-

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (aantal per 1.000 inwoners)

7,8

7,2

8,9

6,0