Jaarverslag 2017

10.1.4 Overlast

We willen overlast zoveel mogelijk voorkomen en verminderen. Waar overlast zich toch voordoet treden we adequaat op, waar mogelijk samen met bewoners en ondernemers. Overlast is een containerbegrip voor onder meer woonoverlast, geluidsoverlast, overlast door kamerbewoners, drugsoverlast en vervuiling. Plegers zijn oud, jong, individuen of groepen. Soms gaat overlast gepaard met criminaliteit, zoals op de Gele Loper. De diversiteit van overlast maakt bestrijding ervan ingewikkeld. Dit vereist nauwe samenwerking tussen zorg, veiligheidspartners en bewoners. Dat doen we onder andere met de Meldpunten Overlast & Zorg, het Veiligheidshuis en de WIJ-teams. Stadstoezicht speelt hierbij ook een belangrijke rol.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

Aantal meldingen overlast openbare ruimte afgehandeld door Stadstoezicht

---

2.000

2.700 *)

*) Het aantal meldingen overlast openbare ruimte dat door Stadstoezicht wordt afgehandeld, wordt pas sinds enkele jaren als prestatie-indicator opgenomen. Voor 2017 is hiervoor een voorzichtige inschatting gemaakt van het aantal meldingen dat Stadstoezicht beoogde af te handelen. Bij de afhandeling worden meldingen die betrekking hebben op dezelfde locatie waar mogelijk eerst geclusterd en vervolgens afgehandeld.

Wat wilden we bereiken in 2017?

  • We wilden de wisselwerking tussen zorg, veiligheid en bewoners bij het voorkomen en bestrijden van overlast versterken. Daartoe hebben we aan de hand van gedeelde kennis en informatie een gezamenlijke en persoonlijke aanpak ontwikkeld;
  • In 2017 wilden we meer aandacht besteden aan verwarde personen en hiervoor een ketenaanpak opzetten. Er was een toename te zien in het aantal verwarde personen en het aantal acute situaties rond verwarde personen. Landelijk en lokaal werd geconstateerd dat de huidige aanpak niet voldoende voorziet in het adequaat (verder) begeleiden van verwarde personen. Gemeenten hebben de opdracht gekregen een sluitende aanpak op te leveren, in samenwerking met ketenpartners.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • We hebben de aanpak overlast-gevende personen in het gebied Gele Loper voortgezet en verbeterd (het gehele gebied tussen de Oude Kijk in’t Jatbrug en het Centraal Station wordt aangeduid als de ‘Gele Loper’);
  • Bij de aanpak van woonoverlast konden we gebruik maken van de mogelijkheden die de per 1 juli 2017 ingevoerde Wet aanpak Woonoverlast biedt. Bij ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden die niet op een andere manier kan worden opgelost, kan de burgemeester de veroorzaker van de overlast een gedragsaanwijzing opleggen. Dit is in 2017 nog niet nodig geweest;
  • We hebben een begin gemaakt met de casustafels woonoverlast in samenwerking met de WIJ-teams;
  • Binnen een regionale projectgroep, onder de regie van de gemeente Groningen, hebben we verder gewerkt aan de totstandkoming van een ketenaanpak voor verwarde personen. Binnen deze aanpak wordt gewerkt aan de negen (landelijke) bouwstenen, zijn verschillende pilots opgezet en zijn stappen gezet in de verbinding in de keten.

Conclusie

Voorkomen en verminderen van overlast vraagt blijvend aandacht. Er zijn verschillende ontwikkelingen in gang gezet die verder zullen worden opgepakt en geïntensiveerd. Hierbij is het nadrukkelijk verbinding leggen tussen zorg en veiligheid een belangrijke pijler.