Jaarverslag 2017

10.4.1 Veiligheidsregio Groningen

We willen een fysiek veilige regio: adequaat optreden bij calamiteiten en brand. We werken met alle gemeenten in de provincie Groningen, de brandweer Groningen en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) samen in de Veiligheidsregio Groningen. De Veiligheidsregio Groningen heeft als taken:

  • Rampenbestrijding & crisisbeheersing;
  • De complete keten voor de brandweerzorg, samen met de meldkamer Noord-Nederland: van pro-actie, preventie, alarmering, incidentbestrijding tot aan nazorg;
  • De regionale ondersteuning van de gemeentelijke Kolom (bevolkingszorg).

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

Aantal gecontroleerde kamer-verhuurpanden

867

953

953

Aantal bestuurlijke maatregelen na controle van kamer-verhuurpanden

9

<10

8

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

De actuele beleidsdoelen zijn vastgelegd in het Beleidsplan Veiligheidsregio Groningen 2016-2019. De focus ligt op de verbinding met de maatschappij en de lokale gemeenschap, de vakbekwaamheid en preventie door burgers zelf. Daarbij is het in 2017 beoogde aantal gecontroleerde kamerverhuurpanden bijgesteld van 1150 tot 953.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Cluster Stad van de Veiligheidsregio Groningen heeft zorg gedragen voor de uitvoering van de activiteiten uit het jaarplan en de werkzaamheden op het terrein van brandveiligheid uit het Handhavingsuitvoerings-programma;
  • Om verbinding te houden met de gemeente is, gelijktijdig met de veiligheidsmonitor, een factsheet aangeleverd met een overzicht van de werkzaamheden van het cluster Stad.

Conclusie

De werkzaamheden zoals vermeld in het jaarplan van de brandweer en het Handhavingsuitvoerings-programma zijn uitgevoerd. In 2017 is het aantal afgesproken kamer-verhuurpanden gecontroleerd, waarbij het aantal bestuurlijke maatregelen onder het beoogde aantal is gebleven.